Taky to tak máte, milí? Knihy, které jste si zamilovali, které umíte citovat zpaměti. -Četli jste je stokrát, ale vždy znovu potěší. A další se pro váš život stanou stejně zásadními po jediném přečtení.

Zdroj: https://www.flickr.com/

Nejvíc jsem kolem osmnácti driloval Nový zákon, když jsem se jako zmoklá slípka vracíval z debat se svými vrstevníky. Nebyl jsem připraven obhájit se před každým, kdo se mě ptal po důvodech mojí naděje (1 Petr 3,15). To mě docela štvalo a nebylo to bez následků. Začal jsem si vypisovat, podtrhovat (opatrně, jediný výtisk Nového zákona byl skutečný rodinný pokladem; za komunistů jste si Písmo v obchodě vážně nekoupili) a osvojovat celé pasáže zpaměti. Vztek na sebe sama by ovšem nestačil. Časem jsem si našel pasáže, které pohladily, jiné burcovaly, další se daly použít ke kondolenci. Ta jedinečná kniha potřebuje, abychom ji měli rádi! Abychom svými životy psali další a další kapitoly Skutků apoštolů! Souřadnice jedné ze zásadních vět Písma mám dokonce jako PIN ke svým dalším přístupovým kódům. Jak je známo, takový PIN hlídají samotní andělé, tudíž je neprolomitelný. To jste v evangeliích nečetli? „U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě, natož vaše PINy. Nebojte se tedy!“ (Mt 10, 32) 

Každý rok o třetí neděli v liturgickém mezidobí budeme slavívat neděli Božího slova.V úvodu Františkova motu proprio „Aperuit illis“ (Otevřel jim) se píše: „Kéž díky neděli věnované Božímu slovu vzroste v Božím lidu zbožné a vytrvalé přátelství s Písmem svatým, jak to autor učil už v dávných časech: ‚Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže je můžeš zachovávat‘.“ (Dt30,14). 

A pozor: Všichni máme stejnou šanci! Už svatý Augustin, velký učedník a učitel Písma svatého, si všimnul: „Někdo uprostřed zástupu, kterého zvláště zachvátilo nadšení, zvolal: ,Blahoslavený život, který tě nosil.‘ A on: ,Blahoslavení jsou spíše ti, kdo slyší mé slovo a zachovávají je.‘“ Jako by řekl: i moje máma, kterou nazýváš blahoslavenou, je blahoslavená proto, že uchovává Boží slovo; nikoli proto, že se v ní Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi, ale proto, že uchovává samotné Boží slovo, skrze něž byla utvořena a které se v ní stalo tělem. Zakončím parafrází: „Kolik knih Bible znáš, tolikrát jsi Božím dítětem!“ 


Martin Holík, www.martinholik.cz

 

Biblické signály - 3. neděle v liturgickém mezidobí - Neděle Božího slova (26. 1. 2020)


1. ČTENÍ Iz 8, 23b-9, 3 
V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů. 
Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. 
Neboť jařmo, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokářejsi zlomil jako za midjanských dnů. 2 

Žl 27 (26), 1. 4. 13-14 Odp.: 1a 
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? 
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života, abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám. 
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! Důvěřuj v Hospodina, bud' silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina! 

2. ČTENÍ 1 Kor 1, 10-13. 17 
Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: 
Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. 
Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká (něco jiného) : "Já držím s Pavlem!", "já zase s Apollem!", "a já s Petrem!", "já s Kristem!" 
Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu Pavlově pokřtěni? 
Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti. 

EVANGELIUM Mt 4,12-23 
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: 
'Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině stínu smrti.' 

Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." 
Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí." Oni hned nechali sítě a následovali ho. 
A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. 
Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, hlásal evangelium o (Božím) království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz