„Miluju Lojzu,“ prohlásí čtyřletá dcera a myslí tím, že si s Lojzou ráda hraje se stavebnicí ve školce. „Už ho nemiluju,“ vysvětluje kamarádka, proč podala žádost o rozvod. „Já ji miluju,“ hájí se muž, který přebral kamarádovi dívku a rozbil mnohaleté přátelství. A je tu také paní, která se stará o manžela, který po úrazu zůstal na vozíku. Muž, který se večer co večer věnuje s manželkou pěti dětem, i když jeho přátelé investují čas do svých koníčků. Láska má mnoho podob.

Zdroj: Flickr

Pro člověka, který má s vlastním otcem špatné zkušenosti, případně ho vůbec nezná a otcovskou roli v jeho životě se pokoušela hrát řádka partnerů jeho matky, je řeč o Bohu jako otci obtížně srozumitelná. Vlastnosti, které má s otcem spojené, nejsou ty, kvůli kterým by se někomu svěřil do rukou. Je třeba vysvětlovat a on sám si to musí stále připomínat, že emoce, které v něm slovo otec vyvolává, nepatří Bohu, který je nám otcem úplně jinak. Stejně tak biblická slova o lásce narážejí na to, že je lidé mohou chápat výrazně odlišně. Nejvyšší formou lásky je dát svůj život za druhého – na tom se možná shodneme. Jak vypadají ale ty všední podoby lásky, v tom už shoda nepanuje.

Pokud někdo vysedává večer co večer v hospodě u fotbalového hřiště, přijde mu oslovení „vole“ takřka přátelské. Pokud se tam lidé chtějí urážet, volí výrazně hrubší slova. Když někdo nazve druhé volem na setkání křesťanské mládeže nebo ve skautském oddíle, ostatní se otočí a požádají ho, aby se omluvil. Takové slovo tam má výrazně negativní význam a bere se jako urážka. Jaký význam slovům přikládáme, záleží na tom, jaké knížky čteme, na jaké filmy se díváme, s jakými lidmi jsme v kontaktu, o čem přemýšlíme. Tak slovo „hřích“ získalo v běžném použití význam buď „mimomanželský sexuální kontakt“, nebo jakékoli jednání, které dělám, i když vím, že mi to neprospívá, například se tím zadlužím nebo si poškodím zdraví. V reklamách je to pak většinou nákup šperků nebo konzumace čokoládové zmrzliny. S Bohem a naším vztahem k němu takové jednání nijak nesouvisí. Lidé, kteří slovo hřích používají v podobném významu, o Bohu nechtějí nic vědět a konzumace předražené zmrzliny nebo sušenky je těžko může od Boha víc vzdálit.

Když Ježíš vyzývá své učedníky ke vzájemné lásce, zmiňuje důležitou věc: „Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ Nemůžeme tvrdit, že nevíme, co a proč se po nás chce. Nemůžeme se odvolávat na slepou poslušnost. Ve slovech Písma můžeme najít, jak vypadá láska Hospodina k nám. Pokud někdo vysedává večer co večer v hospodě nebo doma v obýváku u televizních seriálů, možná chápe slova „Miluji tě“ jako „Chci tě“ - vždyť v takovém významu je z televizních seriálů slýchá. Hospodin opakovaně prohlašuje, že svůj lid miluje, ale význam těch slov se od našeho běžného pojetí dost liší. Neznamená to „Budu s tebou bezvýhradně souhlasit“, „Půjdu s tebou, kamkoli si vzpomeneš“ nebo „Budu ti pořád říkat, že jsi nejkrásnější/nejchytřejší/nejšikovnější.“ Znamená to „Chci pro tebe dobro, i když to teď třeba nedokážeš ocenit“, “Chci se s tebou setkat na úrovni, která není povrchní“ a „Chci s tebou sdílet radost ze stvoření“. Být milován Bohem se neprojevuje nutně krásnou postavou, absencí zdravotních potíží, vysokým nadáním a už vůbec ne úspěchy v podnikání. Být milován Bohem znamená dostávat příležitost učit se mít druhé rád tak jako Bůh – zodpovědně, nesobecky, přát jim to nejlepší – tedy přát jim růst jejich vztahu s Bohem. Když se říká – nebo alespoň dřív se to říkalo – že koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje, nebyl to jen pokus útěchu. Nesnadné situace přinášejí možnost se k druhým chovat tak, že nás to – nás samotné i je – Bohu přibližuje.

Milovat se navzájem znamená navzájem si přát fungující vztah s Hospodinem. Nejde tedy s obecnou platností říct, že pokud druhého miluju, tak mu snadno odpouštím, nebo naopak, že koho miluji, tomu ani maličká pochybení odpouštět nesmím, protože mi jde o jeho růst. V některé situaci jeho vztahu s Bohem pomůže tolerance, někdy zásadovost. Někdy se říká, že milovat druhé znamená dokázat se na svět dívat jeho očima. Pokusit se vidět věci očima druhého je důležité, ale neznamená to nutně sdílet jeho názory, jeho obavy a touhy. Záleží na tom, kam se ty oči dívají – a pokud druhého milujeme, snažíme se otočit jeho pohled na Boha.

 

Pane,

mluvil jsi k nám, ale pro nás není snadné podle tvých slov žít.

Známe příběhy Izraele a víme, s jakou láskou jsi se k němu choval, jak jsi mu svou lásku prokazoval.

Zahanbuje nás tvá oběť na kříži a naplňuje nás vděčností.

A přece nejsi tím jediným, po kom toužíme.

Dal jsi nám svobodu, abychom se pro tebe mohli sami rozhodnout,

a cenou za tuto svobodu je naše nevěrnost.

Tolika věcem přikládáme hodnotu.

Myslíme si, že milujeme, a naše jednání ovlivňují naše pozemské touhy a představy.

Láskou k tobě nazýváme poslušnost a neposlušnost omlouváme láskou k lidem.

Když se cítíme vinni, klopíme oči, a tak často scházíme z cesty.

Tys nás nechal dívat se na své potupné umírání,

a my se stydíme se ti svěřit s tím, co nás trápí i s tím, co nám dělá radost.

Uč nás rozlišovat ne to, co někdo jiný považuje za špatné a dobré,

ale to, co nás skutečně odvádí od tebe a co nás k tobě přibližuje.

Nauč nás vidět v životních situacích příležitost růst v lásce – k tobě a v tobě k ostatním lidem.

Buď každý den naším učitelem, Pane.

 


 

Liturgické texty na 5.5.2024

6. neděle velikonoční

1. ČTENÍ Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48
I na pohany byl vylit dar Ducha svatého.

Čtení ze Skutků apoštolů.
   Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slovy: "Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk." Tu se Petr ujal slova a promluvil: "Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné."
   Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A žasli věřící obrácení ze židovství, kteří přišli s Petrem, že i na pohany byl vylit dar Ducha svatého. Slyšeli totiž, jak mluví (cizími) jazyky a velebí Boha.
   Tehdy Petr řekl: "Může někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha svatého?" Pak rozkázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Potom ho prosili, aby ( u nich ) zůstal ještě několik dní. 

Žl 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 Odp.: srv. 2
Odp.: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Vítězství je dílem jeho pra-vice, jeho svatého ramene.
Odp.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu.
Odp.
Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha. Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a hrejte!
Odp.

2. ČTENÍ 1 Jan 4, 7-10
Bůh je láska.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
   Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

EVANGELIUM Jan 15, 9-17
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům:
   "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
   To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.
   To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
   Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
   Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém.
   To vám přikazuji: Milujte se navzájem."