Ve středu jsme četli Bolkův text, ve kterém se zastával bohatých a chytrých a obecně úspěšných. Z Bible a Nového zákona obzvlášť můžeme občas získat pocit, že být chudý a zneuznaný je jediný způsob, jak být dobrým křesťanem, a co hůř, možná je třeba napřed hodně hřešit, aby nám mohlo být hodně odpuštěno, protože bez smazaných vroubků nikdy nepoznáme, jak moc nás má Bůh rád.

Zdroj: Flickr

Je celkem pochopitelné, že když jsme na tom špatně, hledáme útěchu. A Bible nám té útěchy nabízí hodně. Je snadné vidět jen jeden dva verše a zbytek nevnímat. Děláme to, když chceme ukázat, jak někdo chybuje, a děláme to i tehdy, kdy potřebujeme potvrdit, že sami děláme všechno dobře. Okolí nám křivdí a my kvůli tomu nemůžeme dosáhnout žádných úspěchů? To je určitě proto, že jsme křesťané, a je to tedy správné a my s tím nic nebudeme dělat, protože víme, že nám to bude vynahrazeno! Jsme laskaví a obětaví a jsme kvůli tomu za blbce? To jinak nejde, vždyť to tak je v Bibli, že Bůh pomáhá těm, kterými svět pohrdá – tak je naše situace nutnou podmínkou. Všechna dnešní čtení jsou o chudých, sklíčených, osiřelých, bezmocných a pronásledovaných. Jako by úspěšným, veselým a bohatým nebylo Boží podpory potřeba. Nebo jsou už teď ztracení? Jdou životem z principu špatně a není jim pomoci? Kdyby to mysleli se službou Bohu vážně, nemohlo by se jim na světě tak dařit? 

Na vavřínech by neměli usnout chudí a zneuznaní a vzdávat snahu by neměli bohatí a oblíbení, vždyť ti trpící i ti úspěšní jsou všichni stále ještě na cestě, stále v nebezpečí pokušení, že se ke své situaci postaví špatně. Ti chudí a neúspěšní mohou přes všechno biblické ubezpečování a slibování zahořknout, získat pocit, že se od nich Bůh odvrátil. Ti bohatí zase mohou získat pocit, že Boha v tomto životě nepotřebují. Neměl by být Hospodin blízko těm i oněm, protože bez něj by příslušníci obou skupin klopýtali?

Vždy jsou důležité motivy našeho jednání. Pokud se o svůj život příliš nestaráme, protože doufáme, že nám to později Pán Bůh vynahradí, tak možná doufáme marně. Minimálně není jasné, jestli důvodem, proč nám pak bude hej, bude to, že teď nám hej není. Možná by nám Hospodin nijak nezazlíval, pokud bychom měli dobrý plat nebo přijali pochvalu za dobře uvařenou večeři. Pokud se neozveme, když se nám děje bezpráví, v přesvědčení, že jen jako tišší a pokorní získáme odměnu, jsme nejspíš vedle jak ta jedle. A jestli naopak nespravedlnosti bráníme, ale jen proto, abychom se my sami dostali do nebe, je to trochu trapas.

Ten, kdo přichází s aktivitou první, je Bůh. A zmiňovaná Bible o tom svědčí od prvních stránek. Bůh nečeká na naši aktivitu, nerozhoduje se až podle toho, jací my jsme, co udělá. Co se stane, když budeme číst dnešní evangelium od konce?

Pokud žijete tak, že si zasloužíte odměnu, možná vás budou tupit a pronásledovat. Tenhle svět neměří stejně jako váš Otec. Nenechte se tím zmást.

Ti, jejichž je nebeské království, usilují o spravedlnost, i když jim za to hrozí příkoří. Nemohou se smířit se špatností, když znají dobro.

Ti, kdo vědí, že jsou Božími dětmi, přinášejí mezi lidi pokoj, neboť vědí i to, že také druzí jsou Božími dětmi, stejně milovanými jako jsou oni.

Ti, kteří se nesnaží před Hospodinem schovávat ve křoví, udržují své srdce čisté, aby neměli důvod se do křoví schovávat a své oči klopit.

Ti, kteří vědí, že je vůči nim Hospodin milosrdný, prokazují milosrdenství ostatním.

Ti, kteří jsou nasyceni tím, co jim dává Hospodin, mohou lačnit a žíznit po spravedlnosti, protože je to netáhne víc za slávou nebo bohatstvím.

Ti, kteří jsou dědici Božími, mohou být tiší, protože si nepotřebují nic vyřvávat.

Ti, kteří mají útěchu v Bohu, mohou plakat spolu s plačícími, protože se pláče nemusí bát.

Ti, jejichž je nebeské království, nepotřebují stavět složité konstrukty myšlenek, aby zakryli prázdnotu. Jsou ve svých myšlenkách svobodní. Už mají vše, na čem záleží. Nepotřebují se zabezpečovat, hromadit něco fyzicky nebo duševně, a stavět to na odiv.

Ten, kdo první dává, je Bůh. Nedostáváme odměnu za to, co děláme a jací jsme. Ale když dokážeme Boží dary přijímat, promění nás to a osvobodí. Můžeme být blažení, ne až potom, ale už teď. Můžeme být blažení, když připustíme, že si blaženost nemusíme zasloužit, že je jedno, jestli jsme chudí, bohatí, veselí nebo smutní, že stačí, jaký je Bůh – totiž milující.

 


 

4. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Sof 2, 3; 3, 12-13
Zanechám uprostřed tebe lid pokorný a chudý.

Čtení z knihy proroka Sofoniáše.
Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru,
snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.
Zanechám uprostřed tebe lid pokorný, chudý, ty, kteří hledají útočiště v Hospodinově jménu. Kdo zbudou z Izraele,
už nebudou konat nepravost, nebudou lhát,
v jejich ústech se už nenajde podvodný jazyk. Když se budou pást a odpočívat, nikdo je nebude děsit.

Žl 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 Odp.: Mt 5, 3
Odp.: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
nebo: Aleluja.

Hospodin zachovává věrnost navěky, zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje vězně.
Odp.
Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé, Hospodin chrání přistěhovalce.
Odp.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků. Hospodin bude vládnout na věky, tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
Odp.

2. ČTENI 1 Kor 1, 26-31
Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
    Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených.
    A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou "něco", aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet.
    A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce; moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Tak se splnilo, co je v Písmě: 'Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.'

EVANGELIUM Mt 5, 1-12a
Blahoslavení chudí v duchu.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je takto:
    "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
    Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
    Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
    Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
    Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
    Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
    Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
    Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
    Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu."