Patří žena do kuchyně nebo má studovat? Je něco víc, než se starat o domácnost a vychovávat děti? Jde být křesťan, a nemít péči o potřeby druhých? Jak jinak lze projevovat lásku než tím, že opustím to, co chci já, a udělám to, co potřebuje druhý?

Zdroj: Flickr

V biblickém textu o Marii a Martě má Ježíš jasno. Dobře si vybrala Marie, sedí a poslouchá. Marta, která kmitá sem a tam, aby se postarala o hosty, se prý stará a znepokojuje a z kontextu vyznívá, že zbytečně. Jestliže Mariina volba je dobrá a jestliže si Marie vybrala to jediné, na čem záleží, Marta nutně vybrala špatně.

Ježíš se zastává Marie, která naopak nejedná dobře v očích své sestry. V rozporu se společenskými pravidly své doby se nestará o hosta. V rozporu se společenskými pravidly všech dob. A nemusíme dlouho listovat Starým zákonem, abychom zjistili, že péče o hosta nebyla věcí středostavovského dobrého vychování, že to byl naprosto základní pokyn daný Hospodinem. Hostu bylo nutné nabídnout jídlo, stát se spoluzodpovědným za jeho osud. V kočovné společnosti nezbytné. Marta jednala tak, jak jako zbožná židovka měla. Přijala hosta do svého domu, takže mu musela připravit jídlo a musela se o něj postarat. Jednala i jako empatická žena. Hladovému unavenému člověku je třeba nabídnout něco k snědku. Nejde o to, jestli by nás jinak sousedky pomluvily, jde o to, že sytit hladové je správné. Nechceme přece, aby někdo strádal. Marta se nestará o svůj prospěch, ale o prospěch druhých. Nemyslí na to, že jí uteče něco zajímavého, o čem se bude mluvit. Při setkání s unaveným člověkem jde prostě udělat něco k jídlu. Sama od sebe, ani nepotřebuje manžela jako Sára z dnešního prvního čtení, aby ji do kuchyně poslal. A Ježíš to neocení, Ježíš ji polituje, že si neumí vybrat správnou věc. Zesměšní ji před ostatními. Nepoděkuje za jídlo s láskou připravené. Poukáže na to, že jsou podstatnější věci a ona je přehlédla. On, který později sjede Šimona, že mu nedal vodu na umytí nohou, a zastane se veřejné hříšnice, která mu drahým olejem natře nohy. Proč ta nedostala kázání, že nevybrala správně a měla dělat něco úplně jiného? 

Marie naopak jedná v rozporu s platnými pravidly. Sedá si k nohám učitele, jako by byla muž, jako by byla jeho žák. Nic se nestará o povinnosti ženy, nic se nestará o potřeby kohokoli jiného; chce slyšet, tak poslouchá. A místo pozdviženého obočí dostává pochvalu. Ona, ne ta, která svou lásku projevovala péčí o druhé. Pochvalu dostane ta, která myslela na sebe.

Jako ty družičky s olejem, které se nerozdělily. Někdy ty pokyny o tom, že se máme pro druhé rozkrájet, resp. třeba nechat rozkrájet, prostě neplatí. Jsou věci, o které musíme usilovat, ať to stojí, co to stojí, a o které se nemůžeme podělit. Některá Ježíšova slova je lepší chápat alegoricky, nechce-li si člověk zkomplikovat život a získat pověst lakomce a lenocha. Není pravděpodobné, že by Ježíš svými slovy vyháněl ženy z kuchyně a nabádal je, aby se věnovaly pouze a výhradně teologickému studiu. Copak společné jídlo dodnes není prostředkem k vytváření vztahů a copak to jídlo nemusí někdo připravit? Copak biblická žena statečná není chválena za to, jak dokáže obstarat jídlo a rozdělit ho těm, kdo ho potřebují? Copak rodinu nedrží pohromadě starostlivá žena? Copak jde zvěstovat evangelium bez péče o konkrétní lidi? 

Těžko. Jen se ta péče nesmí provozovat za každou cenu. Něco je cíl a něco prostředek. Není vhodné si to plést. Můžeme darovat svůj plášť i košili a podělit se o poslední bochník chleba, ale o něco se nikým připravit nechat nesmíme. Některých věcí se nelze zřeknout ani kvůli našim nejbližším, ani kvůli nejpotřebnějším. To, co si vybrala Marie, jí nikdo nemůže vzít – kromě ní samé. Pokud by zapomněla, z jakého důvodu má smysl naslouchat a z jakého má smysl i vařit. Proč to nešlo sdělit jinak než znevážením obětavé Marty, na to se snad budeme moci jednou zeptat. A mimochodem, nemáte někdo hlad? Mám tu rybízovej koláč, chcete?

 

 


 

 

16. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Gn 18,1-10a
Pane, nepřecházej kolem svého služebníka.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
    Hospodin se zjevil Abrahámovi v doubravě Mamre, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle - stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu, poklonil se až k zemi, a řekl:
    "Můj pane, jestliže jsem nalezl přízeň v tvých očích, nepřecházej kolem svého služebníka. Připraví se trochu vody, abyste si umyli nohy, a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba, posílíte se a pak můžete jít dál, neboť proč byste jinak šli kolem svého služebníka?" Odpověděli: "Nuže, udělej, jak jsi řekl!"
    Abrahám pospíšil do stanu k Sáře a pravil: "Honem vezmi tři měřice mouky, té nejjemnější, zadělej ji a upeč placky!" Potom Abrahám běžel ke stádu, vzal mladé krmné tele a dal ho služebníkovi, aby ho rychle upravil. Pak vzal kyselé i sladké mléko, tele již upravené a předložil jim to. Obsluhoval je pod stromem, zatímco jedli.
    Zeptali se: "Kde je tvá žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve stanu." (Hospodin) řekl: "Vrátím se k tobě napřesrok v tento čas a tvá žena Sára bude mít syna." 2

Žl 15(14),2-3a.3b-4.5bc
Odp.: 1a Odp.: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, upřímně smýšlí ve svém srdci, svým jazykem nepomlouvá.
Odp.
Nečiní příkoří svému bližnímu, netupí svého souseda. Nešlechetným člověkem pohrdá, ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Odp.
Nelichvaří svými penězi a nebere úplatky proti nevinnému. Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá!
Odp.

2. ČTENÍ Kol 1,24-28
Tajemně rozhodnutí, které bylo skryté od věků, ale které teď byla odhaleno věřícím.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři!
    Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemné rozhodnutí, které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství božské slávy je pro pohany v tomto tajemném rozhodnuti, že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu.
    O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem.

EVANGELIUM Lk 10,38-42
Marta přijala Ježíše do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
    Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena, jménem Marta.
    Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
    Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věci. Jen málo je třeba, ano, jen jedno. Marie si vybrala nejlepší úděl, a ten jí nikdo nevezme."