Zázraky. Mnozí na ně nevěří a zároveň s nimi počítají. Někdo věří, že se mohou dít, a pak si zoufá, když se jich nedočká. V tomhle se lidé nemění. Ježíš nebyl jen učitel, který káže, vysvětluje, přesvědčuje plamennou řečí. Mnohé dokázal pár slovy a činy, které vzbudily ohlas a ovlivnily lidské životy.

Zdroj: flickr.com

Lukáš nám v dnešním čtení ukazuje Ježíše na začátku jeho cesty. Ještě žádný zázrak neudělal, ale věděl, že lidé na zázraky čekají. Pavel oproti tomu mluví do situace, kdy éra zázraků pomalu končí. Připravuje lidi na to, že se na zázraky nemohou spoléhat, že svou sílu musí čerpat z něčeho jiného než ze senzačních prožitků a nadpřirozených schopností. 

Když se nedočkáme zázraků, zbývá nám víra, naděje a láska. Nemá smysl chtít je stavět ani na nepřirozených událostech, ani na nedokonalém poznání. Víra je dar. Můžeme ho přijmout nebo odmítnout, ale nemůžeme svou víru sami vytvořit. I naděje a láska, ty, z kterých můžeme čerpat, mají svůj základ mimo nás, v Bohu. Nedostáváme je ale sami pro sebe, nemůžeme se napojit na Hospodina, brát a s tím se spokojit. Snad právě v tom byl problém, když lidé v Nazaretě chtěli zázraky jako znamení. Chtěli je pro sebe, na posílení své víry, pro svou naději. Nechtěli je z lásky k lidem, kterým by zázračné Ježíšovo jednání pomohlo.

Snad kdyby někdo v Nazaretě vykřikl: „Věřím, že jsi prorok, prosím, pojď za mnou, vím o někom, kdo tu není, protože nemůže chodit…“, snad by Ježíš, tak jako to později dělal, kvůli lásce a víře toho člověka zázrak udělal. Nikdo ale nic takového neřekl. Zázrak by lidé ocenili, ale pro sebe, aby se mohli chlubit, jaký velký a mocný učitel to z jejich města pochází. Kdyby tehdy Ježíš zázrak udělal, ničemu by to nepomohlo. Neprobudil by víru, jen posílil sobectví.

Dneska většina lidí o zázracích raději nemluví. Někdo vůbec nevěří, že se dnes mohou dít, někdo věří v ty své, ale jiné zpochybňuje. Často tyto zázraky víc rozdělují než spojují. A přece zázraky potřebujeme. Potřebujeme něco víc, než co můžeme vypočítat, než co je pravděpodobné nebo dané. Toužíme po něčem, co není z tohoto světa, po paprsku, který nás oslní a vlije nám do srdce radost. Ježíš už nerozdává na břehu chléb a ryby – a přece se stará, aby lidé nestrádali. Každému z lidí nabízí možnost čerpat z pramene – a nabízet jeho jménem ostatním. Máme možnost čerpat víru, naději a lásku. V zázrak se promění, pokud je nečerpáme pro sebe. Pokud je proměňujeme v radost druhých lidí. Nejde věřit sám pro sebe, ostatním lidem navzdory. Nejde nesdílet opravdovou naději. Pravá láska nás vede k lidem. Zázraky se mohou dít každý den. Jen jsou k tomu potřeba lidé, kteří mají víru, naději a lásku. Jejich rukama Ježíš sytí a uzdravuje. Budeme zklamaní jako nazaretští, pokud budeme žádat zázrak pro sebe. Lékař sám sebe neuzdraví. Na to potřebuje jiného lékaře. Naší starostí mají být bolesti a zranění těch druhých. Uzdravení těch svých najdeme v cizích dlaních.

 


 

4. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Jer 1,4-5.17-19
Prorokem pro národy jsem tě ustanovil.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
    Za ( krále ) Jošíjáha Hospodin mě oslovil: "Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, prorokem pro národy jsem tě ustanovil.
    Přepásej svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi.
    Já totiž dnes udělám z tebe opevněné město, (železný sloup a) bronzovou zeď proti celé říši, proti judským králům a jejím knížatům, proti jejím kněžím i lidu země.
    Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já budu s tebou - praví Hospodin abych tě vysvobodil." 

Žl 71 (70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 Odp.: 15a
Odp.: Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

K tobě se utíkám, Hospodine, nechť nejsem zahanben navěky! Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!
Odp.
Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchraně, neboť tys moje skála a tvrz. Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného.
Odp.
Vždyť tys má naděje, Pane, má důvěra od mého mládí, Hospodine! V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, od klína mé matky byls mým ochráncem.
Odp.
Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti, po celý den budu vyprávět o tvé pomoci. Bože, učils mě od mého mládí, až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.
Odp.

2. ČTENÍ 1Kor 12,31-13,13

Nyní trvá víra, naděje a láska; ale největší z nich je láska.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři!
    Usilujte o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu.
    Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.
    Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. (Láska) všecko omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží.
    Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. Neboť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné.
    Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem odložil. Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám věci jenom nedokonale, potom poznám dokonale, podobně, jak (Bůh) poznává mne.
    Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.

EVANGELIUM Lk 4,21-30

Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
    Ježíš promluvil v synagóze: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: "Není to syn Josefův?"
    Řekl jim: "Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau."
    Dále řekl: "Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie."
    Když to slyšeli, všichni v synagóze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.