Exekuce. Jeden z mnoha problému Česka, na který se často upozorňuje, ale méně se s ním dělá. Přitom nejde o problém pár nešťastných jednotlivců, dotýká se celé společnosti. Počet lidí s jednou či více exekucemi dosahuje čísla někde v rozmezí 700 a 800 tisíc. Společnost kvůli tomu prodělává podle odhadů několik miliard ročně. Kromě morálních a etických důvodů nás tedy k řešení problému exekucí vedou i ty čistě pragmatické.

Zdroj: www.flickr.com

Lidovečtí poslanci tak v létě přišli s iniciativou, která měla problém alespoň zčásti řešit. Nápad s tzv. milostivým létem prošel Parlamentem a od 28. října běží lhůta, v níž je možné jej využít. Přestože trpí zjevnými nedostatky, byla by škoda promarnit šanci dostat se z někdy téměř nesplatitelných dluhů. O co tedy jde a jak postupovat, pokud se exekuce chci zbavit?

Od 28. října do 28. ledna probíhá tzv. Milostivé léto. To spočívá v tom, že dlužníkovi může být značná část dluhu odpuštěna. Dlužník je povinen zaplatit pouze jistinu a poplatek exekutorovi a je mu odpuštěno veškeré příslušenství k původní částce. Pro představu si to vysvětlíme na příkladu. Paní Markéta jede na černo v pražské tramvaji a chytne ji revizor, uloží jí pokutu 1 500 korun, ale Markéta nemůže v tu chvíli zaplatit, a slíbí poslat částku později. Jakmile však přijde domů, musí řešit jiné záležitosti, valí se na ni povinnosti z práce a do toho se blíží Vánoce, a na dluh úplně zapomene. Během dalších měsíců jí přichází dopisy s upomínkou na její trvalé bydliště v Poličce, tam však v téhle době raději moc nejezdí, protože tam bydlí také  její starší rodiče a ona je nechce ohrozit nákazou Covidem-19. Dluh vůči Dopravnímu podniku Praha tak roste a společnost Markétě pošle předžalobní výzvu. Ani ta se jí však do rukou nedostane a tak proběhne soudní řízení, a to bez její účasti, dopis o jeho konání totiž leží na Markétině stole v Poličce. Během něj soud rozhodne o tom, zda je dluh oprávněný, či nikoliv. V tomto případě jde o dluh oprávněný a soud určí, že jej má dlužník zaplatit. Je důležité si uvědomit, že řízení není zdarma a v tomto konkrétním případě soudní poplatek odpovídá 400 korunám. Je navíc pravděpodobné, že se Dopravní podnik nechá zastoupit advokátem, který bude stát minimálně 1 200 korun. Pokud nedojde k jeho zaplacení do určitého termínu, může se věřitel obrátit na exekutora, jehož odměna může činit nejméně 2 000 a náhrada nákladů 3 500 korun, zastoupení advokátem potom 1 200 Kč. Zatímco dosud bylo možno celý proces v určitých případech přehlížet, u činnosti exekutora tomu tak už není. Ten může využívat specifické prostředky k tomu, aby bylo možné vymáhat oprávněný nárok. Jde například o strhávání částky přímo z účtu dlužníka, zabavování části mzdy a v krajních případech i prodání nemovitosti. Po celou dobu se zároveň zvyšuje konečná částka úroky z prodlení, v tomto případě půjde o několik stovek ročně. Celkově by v tomto případě Markéta musela na konci zaplatit kolem deseti tisíc. Díky milostivému létu však může zaplatit pouze počátečních 1500 korun, tzv. jistinu, a poplatek 750 Kč + DPH. Zbylé části se potom říká příslušenství, které je právě v rámci Milostivého léta odpuštěno. Pro sociálně slabší rodinu může být taková úleva dost zásadní. Některé exekuce se však pohybují ve zcela odlišných hodnotách, a proto jejich částečné odpuštění může v některých případech dlužníkovi umožnit nový začátek.

To si můžeme uvést na příkladu pana Miloslava: Pan Miloslav neuhradil vyúčtování dodávek elektrické energie od společnosti ČEZ v roce 2005 ve výši 29 731 Kč. (Jelikož ve společnosti ČEZ má stát majetkovou účast, spadá tato společnost na rozdíl od jiných dodavatelů energií do skupiny věřitelů v rámci Milostivého léta.) ČEZ zastoupený advokátem tuto pohledávku vymáhal u pražského obvodního soudu a panu Miloslavovi bylo vedle dluhu za elektřinu uloženo uhradit též zákonný úrok z prodlení, který k 1. 12. 2021 činí 39 069 Kč. Náhrada nákladů za řízení před soudem činila dalších 17 460 Kč.

Pohledávku vymáhá dosud neúspěšně soudní exekutor. Náklady na právní zastoupení věřitele v exekučním řízení a náklady vedení exekuce činí dnes 22 300 Kč. Celková výše dluhu vymáhaná soudním exekutorem tak činí 108 560 Kč. Pokud pan Miloslav využije Milostivého léta, zaplatí pouze původní dluh 29 731 Kč a paušální odměnu exekutora ve výši 750 Kč (jeho exekutor není plátcem DPH). Celkově tak Miloslav ušetří 78 079 Kč.

Zdroj: Ukázkový plán hodiny PF UK, Milostivé léto.

Využít Milostivého léta zároveň není úplně jednoduché. Existuje několik návodů, jak postupovat, které naleznete v odkazech pod článkem, ale pokusím se postup shrnout i zde. V první řadě je důležité podotknout, že se Milostivé léto vztahuje pouze na dluhy u veřejnoprávních věřitelů, například právě dopravní podniky, obce nebo zdravotní pojišťovny. Zároveň se zapojily i některé soukromoprávní subjekty jako Komerční banka, Home Credit, Moneta, AirBank nebo ČEZ; u takových subjektů je ale důležité si ověřit podmínky, protože se mohou lišit od těch vztahujících se na veřejnoprávní věřitele.

Paní Markéta dluží Dopravnímu podniku, je tedy jasné, že se na ni milostivé léto vztahuje. Protože chce platit co nejméně, rozhodne se jej využít. V prvním kroku tak musí zjistit, jakému exekutorovi vůbec dluží a jak vysokou částku. Pro zjištění komu zaplatit se může obrátit na soud v místě svého trvalého bydliště nebo dojít na CzechPoint a vyžádat si výpis z Centrální evidence exekucí. To je pravděpodobně ta jednodušší část, následuje ta složitější. Markéta musí kontaktovat příslušného exekutora a zeptat se jej na výši částky a na to, kam mu ji má poslat. Exekutorská komora deklarovala, že její členové budou spolupracovat, ale zároveň o tom panují jisté pochybnosti. Pokud by však mlčel, je třeba na něj tlačit, dokud požadovanou informaci neposkytne. Po jejím zjištění už zbývá pouze zaplatit určenou částku, která musí být na účtu exekutora do 28. ledna 2022. V případě jakýchkoliv pochybností je možné se obrátit na technickou linku Člověka v tísni, který má výborně zpracované stránky se všemi důležitými informacemi a postupy.

Několik skutečností o exekucích…

Lidem žijících v exekuci se snižuje důvěra v instituce i stát obecně, z toho důvodu mohou mít častěji sklon dát svůj hlas autoritářům či populistům. Nesdílí pocit, že demokracie je důležitou hodnotou, protože by jiný režim jejich pozici pravděpodobně příliš nezměnil. 

Pouze 40 % osob žijících v exekuci říká, že přechod k demokracii za to stál.


Oblasti s největší zadlužeností kopírují oblasti, kde měl nejvyšší podporu Miloš Zeman, za jehož vlády byl přijat nekvalitní exekuční řád a jeho kancléř Mynář na vymáhacím byznysu značně zbohatl. 


Lidem v exekuci nebo lidem žijícím ve stresu z toho, že například nezaplatí nájemné na další měsíc, se může snížit IQ až o deset procentních bodů.


Od špatného k horším. Pokud si půjčíte od banky a nestíháte splácet, je pravděpodobné, že si poté půjčíte od nebankovní společnosti a následně od těch největších šmejdů. 


Vyšší recidiva vězňů. Až 80 % vězňů je zadluženo, takže jakmile vyjdou na svobodu, stávají se dluhy či exekuce motivací k dalším krádežím nebo jiné trestné činnosti.


Půjčky na dovolenou a dárky? Spíš ne… 57 % lidí se do exekuce dostalo na základě krátkodobých a spotřebních půjček. Například třetině lidí vznikly dluhy z nedoplatků za bydlení, energie nebo telefon. 


Když se vyplatí nepracovat. Pokud budete vydělávat nad dvacet tisíc, tím více vám mohou odvádět na splácení dluhů. K tomu můžete s vyšším platem přijít o některé dávky. Dohromady tyto aspekty působí jako demotivace si hledat lepší práci, případně vůbec pracovat. Může se vyplatit přechod do šedé ekonomiky a dostávat raději peníze na ruku, nechat si posílat jen část platu a zbytek si nechat zaplatit bokem nebo pracovat pouze na brigádách. K takovému postupu se přiznalo 53 % lidí žijících v exekuci. Způsobené roční ztráty na odvodech a daních odpovídají mnoha miliardám.


Začarovaný kruh. Velké firmy nemají důvod přesouvat svou výrobu do míst postižených exekucí, protože v takových firmách není možné pracovat na černo, tím je na takových místech nižší počet míst a region je celkově chudší.

Zdroj: Slepé skvrny, Daniel Prokop

Další odkazy:

http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/

https://www.clovekvtisni.cz/

http://www.milostiveleto.cz/