Přinášíme tipy na malá křesťanská nakladatelství, která vydávají tištěné produkty s křesťanskou tématikou. V článku představíme nakladatelství: Hisland, Poutníkova četba, Matice cyrilometodějská a Refugium Velehrad-Roma.

Zdroj: Pixabay.com

HISLAND

Blanka Ježková založila křesťanské nakladatelství Hisland s touhou skrze tvorbu měnit zažité představy o tom, že víra je něco zastaralého. Bůh sTVOŘITEL je nejkreativnější bytost, má rád smích a dobrodružství. Nově vznikající nakladatelství Hisland znamená v překladu Jeho země. Zatím nabízí knihy a papírenský sortiment určený zejména pro děti a mládež. Cílem projektu je zprostředkovávat setkání se Stvořitelem skrze vlastní vydané produkty. Prvním takovým výrobkem je tvořivý sešit pro dívky, který nese název Boží wifina. K této knize se konají také online setkání dívek, kde se nad ní společně zamýšlejí. V budoucnu je naplánováno vydání obdobné knihy pro kluky s tématikou přežití v přírodě. Hisland se opírá ve své tvorbě o Bibli. Jde o mezidenominační nakladatelství, které stojí o spolupráci s dalšími křesťany. Pokud by vás lákalo přiložit ruku k dílu, můžete nakladatelství kontaktovat. Prostřednictvím svých produktů chtějí také rozvíjet dětskou kreativitu a pracovat s oblíbenými dětskými motivy. Novinky můžete sledovat na jejich stránkách na Facebooku nebo Instagramu.
 

Poutníkova četba

Nakladatelství Poutníkova četba je křesťansky orientované nakladatelství, které myšlenkově navazuje na reformační snahy Svobodné reformované církve. Posláním nakladatelství Poutníkova četba je „Přinášet čtenářům knihy, které přiznávají slávu jedinému Bohu a pomáhají lidem v odkrývání a porozumění Božích pravd, jež jsou jednou provždy zjevené v Bibli a jež vedou každého člověka k pokání z hříchů a k víře v Pána Boha skrze Ježíše Krista.“ Praktickým dopadem takových knih je nejen rozšíření znalostí, ale především proměněný život obráceného člověka toužícího žít k Boží slávě, tedy v pravdě, morálně a ku prospěchu svých bližích. Členové tohoto nakladatelství jsou: Iva Suchá, Petr Papež a Jan Suchý.

Na webové stránce lze objednat zdarma pro evangelizační účely tyto tituly: Myslím, tedy věřím (R. C. Sproul) nebo Kratičká zpráva o morové nákaze, v jazyce 21. století (přeloženo do moderního jazyka z knihy J. A. Komenského). Kniha Myslím, tedy věřím nabízí odpovědi na vážné otázky zabývající se pravdivostí křesťanské víry. Vyskytují se zde odpovědi na otázky typu „Dokázala věda vyvrátit existenci Boží? Je úzkoprsé a fanatické věřit, že k Bohu vede jenom jedna cesta? Půjdou lidé, kteří nikdy neslyšeli o Kristu, do pekla? Na co lidé potřebují náboženství, když život plyne hladce? Věří křesťané v Boha, protože potřebují berličku, aby mohli čelit životním těžkostem? Jestliže existuje Bůh, proč je na světě tolik zla? Existuje život po smrti?“ Druhý zmiňovaný titul sepsal Jan Amos Komenský ve vyhnanství v polském Lešně v době moru v 17. století. Autor se v této knize zabývá třemi otázkami týkajícími se pandemie: Kde hledat příčinu epidemie a jak o ní smýšlet? Co dělat v době nákazy a čeho se vyvarovat? Jak se chovat k lidem zasaženým nákazou?“ Odpovědi na tyto otázky autor nalézá v Bibli. Kniha může být přínosná obzvláště v této době, protože se zabývá epidemií, kterou si i dnešní svět prochází.


Matice cyrilometodějská

Matice cyrilometodějská je moravský zapsaný spolek provozující vydavatelství a nakladatelství. Specializuje se především na křesťanskou literaturu a katolickou výchovu. Spolek byl založen ThDr. Augustiem Śtanclem v roce 1900 v Olomouci. Původně šlo o školní katolický spolek sdružující církevní školy. V roce 1993 bylo založeno stejnojmenné nakladatelství se sídlem v Olomouci, které funguje dodnes. Matice cyrilometodějská v současnosti vydává mariánský a konzervativně orientovaný týdeník Světlo, zpravodaj Mariánského kněžského hnutí, homiletický občasník Fermentum a další katolické knihy a tiskoviny.

Mezi poslední tituly vydané v tomto nakladatelství lze zařadit knihu Svatá Filoména, naše mocná přímluvkyně (Marcela Macháčková). Zde autorka publikace představuje mladou dívku, pannu a mučednici sv. Filoménu. Papežové, biskupové a různí světci jí vyjadřovali velikou úctu. Papež Řehoř XVI. se k ní utíkal jako k „divotvůrkyni“ 19. století. Blahoslavený Pius IX. ji prohlásil za „patronku Dětí Panny Marie“. Svatý Jan Maria Vianney jí přičítal všechny své zázraky. Po dobu 1 500 let (302–1802) zůstávaly její ostatky působící zázraky skryty světu. Oddanost a láska ke svaté Filoméně zaznamenávají ve světě nový duchovní vzestup. Jedním z důvodů znovuoživené úcty ke svaté Filoméně je i to, že svět 21. století nutně potřebuje obnovit křesťanskou autenticitu, statečnost i mravnost. Brožurka obsahuje kromě krátkého životopisu svaté Filomény také svědectví o úctě ke světici, různé modlitby, litanie, novény a písně ke cti světice. 
 

Refugium Velehrad-Roma

Nakladatelství Refugium Velehrad-Roma vzniklo v roce 1995. Tvoří důležitou součást života a poslání Centra Aletti v Olomouci. Nabízí čtenáři rozsáhlé knižní bohatství duchovních evropských tradic Západu i Východu. Reflektuje dědictví ignaciánské spirituality. Pod vedením Michala Altrichtera SJ tvoří redakční radu Pavel Ambros SJ, Jan Andres, Peter Beresh, Tomáš Černošek, Kristýna Hradilová, Tomáš Ježek, Tomáš Karczub, Luisa Karczubová, Anna Lexmaulová, Robert Svatoň.

Mezi novinkami tohoto nakladatelství bych doporučila Novénu ke svatému Norbertovi. Jde o devítidenní modlitbu k zakladateli premonstrátů a patronu vnitřně prožívané eucharistie. Žil v letech 1082-1134 a v roce 1627 byly v Praze objeveny jeho ostatky. Další novinkou je kniha Přítomnost je vlastním Božím časem, jejímž autorem je Adolf Kajpr. Jde o monografii českého jezuitského kněze žijícího v letech 1902-1959. Texty jsou tematicky uspořádány do následujících kapitol: Kristus všechno ve všem; Nová evangelizace a tiskový apoštolát; Poměr katolíka k veřejné moci; Křesťanské pojetí společnosti; Ateismus, liberalismus, komunismus; Rasismus, antisemitismus, nacionalismus; Svatováclavská tradice; Střípky ze života církve. Úvodní studie Vojtěcha Novotného, který antologii připravil, přibližuje osobnost Adolfa Kajpra – jeho život, pub­licistiku i způsob, jímž tento autor rozuměl svému působení, jež chápal jako klíčový prostředek moderního „apoštolátu“. Kvůli kritice totalitních režimů byl internován v nacistických koncentračních táborech (1941–1945) a v komunistických žalářích (1950–1959), kde zemřel. Provází ho pověst mučedníka. Byl zahájen proces jeho blahořečení.