Zkouškové, přijímačky, maturita, státnice. Na studenty se toho nyní valí mnoho. Zvládnu to? Dokončím to? Umím toho dostatek? Otázky honící se v hlavě snad každého studenta. Když už jsi ale udělal vše, co bylo v tvých silách, přichází čas modlitby. Modli se k Bohu, k Panně Marii a taky k patronům studentů.

zdroj: Carlo Crivelli, The National Gallery UK

 

Před svými prvními státnicemi jsem zatoužila po modlitbách k patronům studentů nebo patronům, kteří drží ve svých rukou celé školství. Bádala jsem na internetu a v knihách, které máme v domácí knihovně, abych ony patrony našla a dozvěděla se něco o jejich životech. Rozhodla jsem se, že vám dva představím – světoznámého učitele církve a filozofa svatého Tomáše Akvinského a Josefa Kopertinského, který pro mnohé není tak známý, ale měl velice zajímavý a inspirativní život.

 

Tomáš Akvinský

Svatý Tomáš Akvinský je silně spojený se školstvím celkově. Kněz a učitel církve ze 13. století z Neapole je významnou osobností především evropského myšlení. Je patronem nejen studentů, ale také katolických škol, dominikánů a teologů.

Tomáš Akvinský byl hraběcí syn, který byl v pěti letech rodinou převezen do benediktinského opatství s nadějí, že se jednou stane opatem. Ve čtrnácti letech ale odešel svá studia dokončit do Neapole, kde se setkal s dominikány. Pro tento řád se ve svých dvaceti letech rozhodl, což se ale nelíbilo jeho rodině. Ta ho na cestě do Paříže unesla a rok ho držela na jeho rodném hradě Roccasecca. Z vězení Tomáš utekl do Paříže, kde pokračoval ve studiu a setkal se i s mistrem Albertem Velikým. V průběhu života se stále vzdělával a psal filozofická a teologická díla. Na sklonku svého života se začal daleko více modlit a adorovat. Během ranní mše svaté zažil mystický zážitek, ve kterém uviděl krásu a velikost Božího království. Od té doby přestal psát, protože měl pocit, že to, co doposud vytvořil, je oproti jeho zážitku jen „sláma“. V roce 1274 ho papež Řehoř X. povolal na II. lyonský koncil, kam ale Tomáš již nedojel, protože cestou zemřel v cisterciáckém klášteře. 

Svatý Tomáš nebyl pouze intelektuál, ale také duchovní člověk, který toužil po pravém poznání. Je důkazem toho, že teologii nelze jen nastudovat, ale aby teologie byla skutečnou teologií, je třeba ji žít. Je samozřejmě znám svým využití aristotelismu v teologii a jeho nejznámějším dílem je Summa theologiae, ve které velmi názorně ukazuje scholastický způsob teologické práce. Tomáš Akvinský byl v roce 1323 kanonizován, v roce 1567 byl prohlášen za učitele církve a v roce 1880 za patrona katolických škol.

 

Josef Kopertinský

Hlavním patronem studentů je Josef Kopertinský neboli Josef Maria Desa, který se narodil na počátku 17. století v italské stáji, v bídě a nouzi. Rodiče byli velice dobří lidé, kteří chtěli pro svého syna to nejlepší. I když v oné době mohlo studovat velice málo mladých, Josef mohl být mezi nimi. Nemělo to ale dlouhého trvání kvůli nádoru na hýždi, který se dostal do fáze sněti. Všichni se mu kvůli zápachu vyhýbali a on trávil dětství o samotě, v trpělivosti a v modlitbách. Toužil po oltáři a svatostánku a také po návštěvě místa Assisi. Po nezdařené operaci ho matka převezla do poutního kostela Milosrdné Panny Marie, kde ho potřela olejem z posvěcené lampičky a Josef se zázrakem uzdravil.

V šestnácti letech se snažil najít svou cestu. Zdálo se ale, že se nehodí na žádnou práci, protože byl neschopný a nesoustředěný. Také byl málo vzdělaný kvůli zameškanému času ve škole. Cítil silné volání po kněžství, ale minorité, kde měl Josef příbuzné, s tím nesouhlasili. Nakonec byl v dvaadvaceti letech přijat mezi „bratry laiky“, u kterých se ale nepočítalo s vysvěcením na kněze. Josef se ale v učení tak snažil, že si toho ostatní všimli a dovolili mu složit zkoušky. Ty pro něho byly velice náročné a dny strávil prosbami k Panně Marii za jejich úspěšné složení. I přes všechny své velké pochybnosti o své sečtělosti dosáhl s Boží pomocí kněžského svěcení.

Když si najdeme obrazy Josefa Kopertinského, zjistíme, že ho umělci znázorňovali jako levitujícího. Během svého kněžského života v průběhu mší a modliteb levitoval nebo se dostal do extáze, kdy padal na zem jako mrtvý, dokud ho nadpřirozená síla neopustila. Častokrát byl dlouhé hodiny sám zavřený v komůrce, protože během modliteb nevnímal čas. Lidé ho vyhledávali, protože se na jeho přímluvu děly zázraky. Josef také viděl duše, měl dar proroctví a viděl do budoucnosti. I přes to, že měl velice špatné vzdělání, dostal dar vědění, takže se k němu chodili radit i biskupové.

Možná to teď takhle nevypadá, ale i Josef nesl svůj kříž. Byl mu velice nepříjemný rozruch kolem jeho osoby a častokrát nechtěl vycházet z kláštera. Představený ale byl proti a nutil ho chodit ven. Zpět se Josef vracel častokrát celý otrhaný, protože si lidé chtěli vzít kousek jeho oblečení. Také ho zlý duch napadal nenadálými pokušeními a fyzickými útoky – bratři ho nacházeli například zbitého mimo celu. Někteří si ale mysleli, že je posedlý zlým duchem, a proto byla na něho podána žaloba k inkvizičnímu soudu. Byl vyslýchán a přepravován z jednoho kláštera do druhého. Také se dostal do Assisi, kde si vždy přál působit. Ovšem představený kláštera i spolubratři na něho nebyli hodní a Josef ještě k tomu zažíval vnitřní vyprahlost. Po pár letech si ale zvykl na život v Assisi a stal se posilou pro poutníky i spolubratry. Pronásledovaly ho ale zbožné ženy a jeho mše se stávaly spíše atrakcí. Nakonec byl zase poslán do ústraní. Papež také rozhodl o odloučení od minoritů a Josefa převezli do kapucínského kláštera. Posledních šest let života strávil v malém klášteře v Osimu.

Zhruba sto let po jeho smrti, o které věděl dopředu, kdy přijde, a mluvil o ní v podobenstvích, byl 16. 7. 1767 prohlášen za svatého. Patronem a přímluvcem lidí, kteří skládají zkoušky, se stal teprve v minulém století. Tato úcta začala v Neapoli, kam se do kostela minoritů chodili modlit studenti, kteří našli v Josefovi útěchu. Jeden francouzský kněz se ujal této myšlenky a napsal jednoduchou novénu s prosbou o úspěšné složení zkoušek. Novéna se začala šířit především po světových válkách, kdy více mladých studovalo. Těm všem, kdo mají trému, strach a nejistotu, může Josef z Kopertina pomoci získat potřebný klid a jistotu k překonání překážek. Tím spíše, že i on sám měl při svých zkouškách mnoho potíží. Když prosíme o přímluvu sv. Josefa Kopertinského, prosíme o milost úspěšně udělat zkoušku, ale zároveň i o to, abychom měli sílu k onomu závazku a čestně plnili své povinnosti.

 

Zdroj: Ludovico Mazzanti (1686-1775) – http://www.turismosi.it/writable/risorse/santuario_san_giuseppe_da_copertino_osimo2ny.jpg reproduction of a painting by Ludovico Mazzanti

 

K Tomáši Akvinskému i Josefu Kopertinskému můžeme směřovat své studentské prosby. Máme ale i další svaté, kteří jsou spjatí se školstvím.

 

  • Sv. Alois Gonzaga – patron studující mládeže
  • Sv. Josef Kalasánský – patron dětí a obecných škol
  • Sv. Voršila – patronka učitelek a dívčí mládeže
  • Sv. Jan Bosco – patron vychovatelů a učňovské mládeže
  • Sv. Jeroným – patron překladatelů, univerzit a asketů

 

Svatí nám milosti neudělují, ale zprostředkovávají. Jsou našimi zastánci a přímluvci u Boha. Proměňují naše nářky a prosby v silná a mocná volání. V modlitbách k patronům můžeme volit svá vlastní slova, někteří se ale rádi modlí pomocí modliteb napsaných druhými. Ty v závěru předkládám jako inspiraci. Můžete je například využít při rychlé modlitbě pár sekund před zkouškou nebo v průběhu celého období učení, když budete potřebovat najít klid a pokoj.

 


 

Stvořiteli vesmíru, prameni světla a moudrosti, mocný počátku všeho. Prozař svým světlem temnotu mého rozumu a vzdal ode mě tmu hříchu a nevědomosti.

Dej mi bystrého ducha, abych poznával, dej mi paměť, abych si zapamatoval, dej mi schopnost správně a důkladně pochopit, dej mi jemnocit a dar přesného výkladu i plnosti a půvab vyjádření.

Nauč mě počátkům, řiď průběh a doprovoď ke zdárnému konci, skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

(Podle Tomáše Akvinského)

Zdroj: Youcat: modlitební knížka pro mladé

 

Svatý Josefe Kopertinský,

příteli studentů a přímluvce těch, co skládají zkoušky, přicházím, abych tě prosil o pomoc v mém studiu. Ty znáš ze své vlastní zkušenosti, jak velký neklid doprovází studijní úsilí a jak je jednoduché ztratit orientaci v množství intelektuálních otázek nebo se nechat znechutit.

Ty, jenž jsi byl ve studiu a při zkouškách Bohem zázračně podporován, abys byl připuštěn ke kněžskému svěcení, vypros u Boha světlo pro můj rozum a sílu pro mou vůli. Ty, jenž jsi zcela konkrétním způsobem zakusil mateřskou pomoc Panny Marie, Matky Moudrosti, pros Ji za mne, abych mohl šťastně překonat všechny studijní těžkosti. Svou důvěru ve Tvou přímluvu spojuji s pevným rozhodnutím žít jako člověk skutečně věřící.

Amen.

 

Zdroj: Modlitební knížka - Studium a zkoušky 

 

Dobrý Pane,

děkujeme ti za dar rozumu, možnost svobodně studovat a studiem se přibližovat k Pravdě.

Děkujeme ti za každého člověka, který nás ve studiu podporuje, za rodiče a naše nejbližší, za přátele, za naše akademické společenství, ve kterém se můžeme rozvíjet a společně tě lépe poznávat.

Děkujeme ti, že nám posíláš kněze a zasvěcené osoby, kteří jsou tvými prostředníky a průvodci na naší cestě. Žehnej všem, kteří nám na naší cestě pomáhají.

Prosíme, obdařuj nás svou moudrostí, abychom se stali upřímnými křesťany a dokázali křesťanský postoj obhajovat ve společnosti.

Dej nám odvahu zodpovědně plnit poslání, které jsi nám svěřil, a vytrvalost k dokončení tvého díla.

Amen

 

(modlitba VKH Brno)

Zdroj: Modlitba studenta  

 

Nejsvětější Pane,

sešli na mě milost Tvého Svatého Ducha

a posilni mě,

abych se mohl(a) dobře učit, studovat

a tím se stát lepším člověkem pro Tvoji slávu,

útěchou pro mou rodinu

a přínosem pro naši církev a národ.

Amen.

 

Zdroj: Modlitební knížka - Studium a zkoušky 

 

Zdroje:

BEČKOVÁ, Terezie. Andělský učitel T. Akvinský. [online]. 8. 3. 2009. [cit. 2021-05-17]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/andelsky-ucitel-t-akvinsky-8005404

Poutník Jan. [online]. 1. 1. 2019. [cit. 2021-05-17]. Dostupné z: https://www.poutnik-jan.cz/lidova-zboznost--c/patroni-spolku-stavu-remesel-umeni/f-patroni-sportovcu-televize-skol-studentu-vedcu-prekladatelu/

Pitterová, Marie. Svatý Tomáš Akvinský. [online]. 25. 1. 2011. [cit. 2021-05-17]. Dostupné z: https://www.cirkev.cz/archiv/110124-svaty-tomas-akvinsky

Svatý Josef Kopertinský, patron studentů. [online]. 23. 9. 2009. [cit. 2021-05-17]. Dostupné z: https://provincie.minorite.cz/svaty-josef-kopertinsky-patron-studentu/

Modlitby při studiu. [online]. © 2021. [cit. 2021-05-17]. Dostupné z: https://modlitba.estranky.cz/clanky/studium-a-zkousky.html

VKH Brno. Modlitba studenta. [online]. © 2017-2019. [cit. 2021-05-17]. Dostupné z: https://www.vkhbrno.cz/o-nas/27-duchovno/177-modlitba-studenta

LENGERKE, Georg von a Dörte SCHRÖMGES. YOUCAT: česky : modlitební knížka pro mladé. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7195-595-5.