Dnes si připomínáme svátek svatého Matěje. Že úplně nevíte, kam ho zařadit? Je vlastně docela dost možné, že vás tak trochu minul. Doplnil totiž dvanáctku apoštolů až poté, co Jidáš Iškariotský zradil Pána Ježíše. Pojďme se dnes společně s dětmi zaměřit nejen na svatého Matěje, ale i na ostatní apoštoly.

 

Zdroj: www.deti.vira.cz

 

Od začátku svého veřejného působení nebyl Pán Ježíš sám. Brzy oslovil dvanáct mužů, aby se k němu připojili a následovali ho. Dalo by se předpokládat, že Ježíš osloví moudré a vzdělané lidi, osobnosti, kterým tehdy lidé důvěřovali. Možná nějaké učitele, obchodníky nebo královské rádce. On však překvapivě povolal obyčejné, prosté muže, především rybáře, ale třeba i celníka Matouše. 

Víte, kdo je to celník?

Dnešní celníci pracují většinou na hranicích států a kontrolují, zda je zboží, které se převáží do ciziny, řádně zaplaceno a zda z něj byly odvedeny daně. Celníci v době Ježíše Krista vybírali od židovských občanů daně a předávali je Římanům. Často si ale něco nechali pro sebe, a tak mezi Židy vůbec nebyli oblíbení. Spousta Židů si myslela, že celníci zrazují svůj vlastní národ. A takového člověka, celníka Matouše, si Pán Ježíš přizval mezi své nejbližší! Zvláštní, že?

 

A pak tam byli ještě i ti zmínění rybáři. Dovedete si představit, proč bylo zvláštní, že si vybral Pán Ježíš právě je? Zkuste se zamyslet a dát dohromady ne příliš pozitivní skutečnosti, které vypovídají o tehdejších rybářích.

  • Nebyli vzdělaní, neměli žádné vysoké školy.
  • Celé dny strávili na moři a dotýkali se ryb - nejspíš hodně zapáchali jak potem, tak především rybinou.
  • Nebyli ani ideálními manžely a otci - odjížděli na moře, často se několik dní neviděli s rodinami a nebylo vůbec jisté, zda se vrátí z rybolovu zpět domů. Práce na moři totiž byla nebezpečná.
  • Tvrdě dřeli, a přece neměli mnoho peněz a po celý život zůstávali chudí.
Zdroj: www.steemit.com

 

Opět velké překvapení! Proč si Pán Ježíš vybral zrovna rybáře? Jak už jsme si mohli všimnout, Pán Ježíš nikdy nedělal nic ,,jen tak”. Všechno, co dělal nebo říkal, mělo hlubší význam, přestože nemusel být na první pohled jasný. Rybáři museli být šikovní, silní, odvážní a také museli umět spolupracovat. Navíc byli nezávislí, kdykoliv připravení odjet za rybolovem. A spousta z těchto věcí se pro službu apoštolů skvěle hodí! Podle Ježíšových slov tito lidé opustili svá tehdejší povolání a odešli s ním, aby se z nich stali rybáři lidí.

No dobře, Pán Ježíš si tedy z lidského pohledu nevybral úplně ty nejschopnější učedníky, ale byl přece Boží syn, tak je mohl rychle přeměnit na udatné bojovníky, ne? Takto bychom to mohli očekávat, ale nestalo se tak. 

 

Vzpomenete si na nějaký případ, kdy se apoštolové nezachovali zrovna nejlépe? Zkusím vám připomenout některé momenty a vy zase zkuste doplnit, co se tam tehdy blíže stalo. Určitě už jste o tom někdy dříve v kostele slyšeli.

  • Tři své nejbližší učedníky vzal Ježíš s sebou do Getsemanské zahrady, kde je vyzval, aby bděli, nespali a modlili se spolu s ním. Víte, co se stalo? (Petr, Jakub a Jan prostě usnuli).
  • Když Ježíše zatkli, jeden z učedníků něco nepěkného udělal, a to dokonce třikrát! (Petr třikrát zapřel, že Pána Ježíše zná, než kohout nad ránem zakokrhal).
  • Jeden z učedníků Pána Ježíše zradil nejvíce, a to tak, že prozradil, kde se bude nacházet a umožnil tak jeho zatčení. (Jidáš Iškariotský prodal informace o Pánu Ježíši za třicet stříbrných).
  • Poté, co Ježíš vstal z mrtvých, zjevil se svým apoštolům, ale jeden mezi nimi nebyl. Nechtěl pak uvěřit, že je Ježíš skutečně živý. (Apoštol Tomáš neuvěřil ostatním apoštolům, že Ježíš vstal z mrtvých. Uvěřil, až když zmrtvýchvstalého Ježíše potkal tváří v tvář).

Včera jsme slavili slavnost Nanebevstoupení Páně a právě ta byla podstatná pro Matěje, jehož si připomínáme dnes. Apoštolů bylo dvanáct, stejně jako bylo dvanáct izraelských kmenů. Když však Jidáš zradil Pána Ježíše a oběsil se, apoštolů zbylo jen jedenáct. Poté, co Ježíš vstoupil na nebesa, sešlo se na sto dvacet Ježíšových příznivců a spolu s Pannou Marií se modlili. Promluvil také apoštol Petr, který vyzval k tomu, aby si mezi sebou zvolili nového dvanáctého apoštola. Nejprve vybrali dva muže - Josefa a Matěje a pak mezi nimi losovali. Los padl na Matěje, který se tak stal dvanáctým apoštolem.

Apoštolové byli poměrně obyčejní lidé, kteří chybovali stejně jako my všichni ostatní, ale jedna událost změnila jejich chování do morku kostí. V neděli 23. května budeme slavit ,,Letnice”, které nám připomínají seslání Ducha svatého na apoštoly. Od té doby, co do nich vstoupil Duch svatý, se totiž úplně změnili! Najednou už to nebyli ti ustrašení, prostí lidé, ale stali se z nich stateční vyslanci Pána Ježíše, kteří se rozešli do světa a šířili radostnou zvěst o jeho vítězství. Téměř všichni také za Pána Ježíše nakonec položili život, ale ani v těch nejtěžších chvílích už ho nezradili, protože s nimi byl Duch svatý.

Zdroj: www.deti.vira.cz

 

O apoštolech a jejich chování jsme si toho dnes už mnoho řekli. Kdybyste se však ještě rádi podívali na něco dalšího, můžete shlédnout díl z cyklu Biblická pátrání: Ježíšovi učedníci. Najdete jej na stránkách České televize.

 

A jak jinak ukončit dnešní povídání než modlitbou? Pojďme se v závěru katecheze ztišit a zamyslet nad naším vlastním apoštolským posláním. Každý z nás totiž může být ve své vlastní nedokonalosti Kristovým vyslancem. 

 


 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

video: Pošli mě, půjdu já

 

Milý Bože, dnes jsme si povídali o apoštolech. Dozvěděli jsme se, že původní apoštoly doplnil apoštol Matěj a že sis je všechny vyvolil, přestože byli úplně obyčejní. 

Apoštolové dostali dar Ducha svatého, který jim radil, co mají říkat a dodával jim odvahu. Díky Tvému Duchu mohli putovat po cizích zemích a statečně hlásali všem lidem radostnou zprávu o zmrtvýchvstání Tvého Syna. 

Víme, že i my můžeme být Tvými vyslanci. Někteří z nás pojedou do dalekých krajin, k neznámým lidem a budou pomáhat potřebným. Jiní zůstanou doma a budou svědčit o Tvých úžasných činech ve svém okolí.

Ať už bude naše cesta jakákoliv, dej, ať se za Tebe nikdy nestydíme, ať Tě celým svým srdcem milujeme a ctíme a ať na nás tuto lásku poznají i ostatní.

Amen.