Velikonoce s sebou přinášejí radostnou zvěst o Kristově vzkříšení. Učedníci se nejdříve zdráhají tomu uvěřit, ale když uvěří, mění to jejich životy. Nic už není jako dřív a tak není divu, že najednou svědčí o tom, co viděli, bez sebemenších pochyb.

 

Zdroj: www.unsplash.com


Cíl katecheze: Zamyslet se nad tím, jaký je Ježíš a jak ovlivňuje mé chování to, že jej znám.


Budeme potřebovat: papíry, tužky, Bibli, svíčku, vytisknutá a rozstříhaná tvrzení o Ježíšovi.

 

Katecheze je vhodná pro děti zhruba od 4. třídy základní školy.

 

Jádrem dnešní dětské katecheze je úryvek z prvního listu svatého apoštola Jana. Stejně jako mnohá další biblická poselství mluví o tom, že když někdo Krista poznal, musí to být vidět na jeho chování. 

 

V úvodu katecheze se společně s dětmi zamyslíme, jaký vlastně Ježíš je. Dle svého uvážení můžeme dát dětem chvíli času na vlastní úvahy, nebo se rovnou můžeme zamyslet společně. Vytisknutá a rozstříhaná tvrzení o Ježíšovi rozprostřeme na stůl a zamícháme. 
 

 


Úkolem dětí je rozdělit šestnáct tvrzení o Ježíši na pravdivá a lživá. Pro inspiraci dokládám k některým tvrzením vysvětlení:
 

 • Ježíši záleží na druhých. Dokazuje to často - když uzdravuje Jairovu dceru, když křísí Lazara nebo když z kříže vybízí Jana, aby se postaral o Marii.
 • Ježíš se umí naštvat. Třeba, když přijde do kostela a najde tam tržiště a hádající se prodavače.
 • Ježíš se nepovyšuje, nýbrž druhým slouží.
 • Ježíš je trpělivý. Neustále lidem předkládá podobenství pro lepší pochopení těžkých věcí.
 • Ježíš je poslušný. Přes obrovská muka splní Otcovu vůli a nechá se ukřižovat.
   
Zdroj: www.unsplash.com


Přestože jako lidé nikdy plně nepochopíme, kým je Ježíš doopravdy, je dobré uvědomit si, že toho o něm víme dost na to, abychom mohli říct: „Znám ho!” Věřím, že i děti si vzpomněly na hodně podrobností z Ježíšova života a že dokázaly tvrzení o Ježíši správně rozlišit. Pojďme si nyní přečíst úryvek z Nového zákona; číst může některé z dětí.

 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za (hříchy) celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. 

 

Kdo tvrdí: „Znám ho,“ ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.

 

Před následující aktivitou můžeme krátce rozebrat přečtený úryvek. Jan i nám píše, abychom nehřešili a zároveň nás ujišťuje, že když přece jen zhřešíme, máme v nebi mocného přímluvce, samotného Ježíše. Toho Ježíše, který za nás zemřel. Víme ale, že tím příběh neskončil. Ježíš porazil smrt, vstal z mrtvých a tím nás všechny zachránil a zachránil tím všechno špatné, co děláme. 

Správné by bylo, aby i na nás ostatní poznali, že je Ježíš Boží syn. Když vím, že i mě Ježíš zachránil, přece nebudu dělat naschvál špatné věci? Vždyť bych tím zarmoutil i jeho! Jenže jsme obyčejní lidé a nedokážeme nehřešit. A právě všechno to, co sami nedokážeme zlepšit, můžeme nyní odevzdat Bohu. 

 

Vezměme si papír a tužku, papír si rozdělíme na dvě svislé poloviny, na levou nakreslíme kříž a na pravou kolečko. 

 

Strana s křížem symbolizuje Kristovo ukřižování, na kterém se podílíme i my, když hřešíme. Pod symbol kříže můžeme vypsat situace, ve kterých selháváme, hřešíme, zrazujeme či ubližujeme. 

 

Na pravé straně máme kolečko, které symbolizuje prázdný hrob, vzkříšení, Kristovo vítězství. Stejně jako proměnil absolutní muka ve vítězství, dokáže Kristus uzdravit i naše selhání. Na pravou stranu pojďme zkusit napsat, jak to vypadá, když druhým děláme radost. Co můžeme pro druhé udělat? Jak jdou věci napravit? Čím můžu potěšit rodiče, prarodiče, kamarády, paní učitelku? I takové otázky si můžeme zkusit na pravé straně papíru zodpovědět.

 

Celou katechezi můžeme zakončit modlitbou s následující strukturou:
 

 • Modlitbu zahájíme znamením kříže - Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.
 • Můžeme si pustit jednu z následujících písní - Pošli mě, půjdu já nebo Zář tváře Tvé.
 • Opět přečteme úryvek z prvního listu apoštola Jana.
 • Předneseme společně prosby.
 • Zakončíme modlitbou Otče náš.