Jak můžeme zůstat věrni Ježíšovi a jeho přikázáním uprostřed světa poblázněného sexem?

Boží přikázání a záměr je takový, že skrze jeho vykoupení by mezi námi neměl být ani náznak sexuální nemravnosti (Efezským 5:3). Samozřejmě, to je jednoduché, ne? JASNĚ, ŽE NENÍ!

 

Foto: Milan Popovic 

 

Většinu času to zní nemožně. Jestli je jedna oblast, ve které se zdá, že satan vyhrává, je to oblast sexuality. A jestli je jedna oblast, ve které se naše těla snaží Boha neposlouchat, je to také oblast sexuality.

 

Proto se vám pokusím dát dvacet rad, jak se vyhnout sexuálnímu pokušení:

 

1. Hledej, co těší Hospodina.

Je to přikázání přímo z Efezským 5:10 a je to součástí toho, co znamená být křesťan, který žije život v lásce, stejně jako nás miluje Kristus.

 

2. Hledej, co je Boží vůle pro tvůj život.

1. Tesalonickým 4:3-5 říká: „Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha.“

 

3. Boj začíná v mysli.

Musíme si být vědomi toho, co Bůh o sexu říká a musíme mu v tom důvěřovat. Naše představy často mohou dávat prostor hříchu. Musíme být tedy opatrní, čím plníme naši mysl.

 

4. Modli se. 

Je to také duchovní boj. Spolehni se na Boha, na moc Ducha svatého, který tě v tomto boji posílí. (Matouš 6:13, 2. Timoteovi 2:22, Jan 5:16)

 

5. Nevystavuj se situacím, ve kterých bys mohl být jednoduše pokoušen.

Nedává smysl modlit se, aby tě Bůh neuvedl v pokušení, a pak se sám přímo do takové situace pustit.

 

6. Mysli na to, že Bůh vše vidí. 

Lukáš 12:2: „Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.“

 

7. Zredukuj zdroje pokušení.

Ježíš v Matoušově evangeliu 5:29 říká: „Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo byl uvrženo do pekla.“ Pokud tě internet, časopis, nebo televize svádí ke hříchu, zbav se tohoto pokušení.

 

8. Promluv si o tom s někým.

Nemusíš na tento boj být sám. Potřebuješ Boží pomoc a pomoc tvých bližních.

 

9. Nejsi v tom sám.

Je dobré vědět, že nejsi jediný, kdo je takto pokoušen. 1. Korintským 10:13a: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly.“

 

10. Můžeš odolat. 

1. Korintským 10:13b: „Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti.“

 

11.Mysli na to, že Bůh pro tebe má vždy východisko! 

1. Korintským 10:13c: „uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“

 

12. Římanům 6:11

„Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši.“ To znamená být si vědom toho, že hřích vede ke smrti. My ale nyní již žijeme pro Boha a jeho spravedlnost, která vede k životu věčnému.

 

13. Pamatuj na kříž.

Ježíš zemřel za naše hříchy, včetně těch, které jsou spojeny se sexualitou.

 

14. Mysli na to, že Ježíš se vrátí. 

Všichni se budeme muset zodpovídat z našich životů, včetně našeho sexuálního života.

 

15. Uč se Písmo svaté nazpaměť.

Když byl Ježíš v poušti pokoušen, oponoval satanovi verši z Bible (Matouš 4:1-11). Znalost Písma může tvojí mysli také pomoci.

 

16. Vyčerpanost a smutek často vedou k hříchu.

Poznej sám sebe a chvíle, kdy jsi slabý a více náchylný k pokušení.

 

17. To, že s tím bojuješ, je dobré znamení.

 Nevzdávej se!

 

18. Buď opatrný, co nosíš.

Umírněnost v tomhle ohledu je důležitá pro tebe i pro ostatní.

 

19. Odpuštění ti je vždy dostupné.

I když jsme hříšní, Bůh nám nabízí odpouštění, když budeme litovat svých hříchů a obrátíme se zpátky k Němu.

 

20. Přečti si nějaké knížky. 

Knížka, založená na biblických základech, ti může pomoci zodpovědět některé z tvých otázek.

 

Doufám a modlím se, aby ti tyhle rady pomohli. Pamatuj, že Efezským 5:3 říká: „Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.“ To je Boží plán pro tvůj život.

 

Zdroj: Křesťanský magazín fervr.net (přeložil Albín Balát)

 

Zdroj: unsplash.com
www.darujme.cz