Už rok se náš život z velké části přesunul na internet. Kromě mnoha těžkostí to přináší i výhody – například se lze účastnit akcí, které by pro nás jinak byly kvůli vzdálenosti nedostupné. Před časem jsme psali o aktivitě pražských dominikánů Dominikánská 8 (v postní době připravují kromě diskusí každodenní Postní punkta, krátké úvahy nad prvním čtením dne). Dnes představujeme možnost vyzkoušet si vysokoškolské studium! S touto nabídkou přišla pražská Evangelická teologická fakulta. Z domova máte možnost připojit se k přednáškám a seminářům, které aktuálně na fakultě probíhají.

         

                       

Chcete si vyzkoušet, jaké to je být na týden studentem vysoké školy? Evangelická teologická fakulta pořádá v týdnu od 22. do 26. února 2021 akci „Na týden studentem“, kdy se kdokoli, kdo se předem přihlásí, může připojit k výuce, která nyní stejně probíhá online. Můžete tak nakouknout do všech vyučovaných programů, které fakulta nabízí: vedle Evangelické teologie také do Sociální a pastorační práce, Teologie křesťanských tradic či Diakoniky, klidně napříč ročníky a obory. Stačí si vybrat z nabízených kurzů. Máte tak jedinečnou možnost nakouknout „pod pokličku“ či „do kuchyně“ ETF a setkat se alespoň online s lidmi, kteří zde učí, a s charakterem a atmosférou výuky (byť je teď trochu jiná než normálně). Další informace najdete na webu či facebooku, anebo pište na e-mail [email protected] nebo [email protected]. Třeba vás to přivede k uvažování, zda ještě rychle nepodat přihlášku. Na to je čas do 31.3. Všechny programy lze studovat i formou dálkového studia.

 

V rámci studia je možné vyrazit do zahraničí - například na vykopávky do Izraele.

 

Proč stojí za to zajímat se právě o tuto fakultu? Na to jsme se zeptali jejích absolventů:

 

  • Studium na ETF odpovídá na to, co jste vždycky chtěli vědět a báli jste se zeptat. Je to dobrodružství objevování duchovních tradic, které utvářely evropskou a českou kulturu a které mají vliv i na současnou situaci ve společnosti. Studium na ETF otevírá obzory a učí myslet v souvislostech. Studium na ETF otevírá cestu k porozumění kulturním a společenským podmínkám současného světa a duchovním kořenům evropské civilizace. (Pavel Hošek, teolog, religionista a pedagog, vyučující na ETF UK)

 

  • ETF mi dala povědomí o křesťanských - a tedy židovských a řeckých - základech evropské kultury. Povědomí o dějinách filosofického a náboženského myšlení. Povědomí o historickém kontextu křesťanské zvěsti, ale i jiných systémů. Povědomí o křesťanské etice, která bývá tak často manipulována. No a v neposlední - ba dokonce v první - řadě mi škola dala kupu přátel, se kterými si máme dodnes co říci. (Lucie Vopálenská, redaktorka a moderátorka Čro Plus)

 

  • Studium na ETF mi díky seznámení s různými křesťany a křesťanskými tradicemi umožnilo lépe porozumět tomu, kým jsem a čemu věřím. (Daniel Bartoň, advokát, vyučující na ETF UK)

 

  • Je to škola, která dá vynikající všeobecný rozhled v oblastech teologie, historie, jazyků i dějin a druhů výkladů Bible a během studia připraví absolventa k zodpovědné práci s Písmem i k reflexi národních i světových dějin náboženského vývoje. (Jaroslav Pechar, farář)

 

  • Studium na fakultě v lidsky i ekumenicky vstřícném prostředí mi dalo základ pro mou práci - a já s vděčností i po letech čerpám z odbornosti, profesionality i laskavosti našich vyučujících. A snažím se podobně vstřícně lidsky a ekumenicky přistupovat k těm, se kterými se ve své práci setkávám... (Marta Židková, farářka)

 

  • Je to jednoznačně nejlepší tuzemská teologická fakulta se světovým zvukem – naučí vás samostatně myslet a pracovat s původními prameny. Navazující roční zahraniční studium mi (neplánovaně) otevřelo bránu do světa. (Karel Matějka, inspektor jaderné bezpečnosti ve Velké Británii)

 

  • Studium na ETF je příležitostí naučit se svobodně a bez předsudků přemýšlet o sobě i o víře a moci si vytvořit zdůvodněný a ucelený postoj. (Daniel Rejchrt, svobodné povolání)

 

Studium začíná pobytovými jazykovými kurzy, kde se mají studenti možnost seznámit se spolužáky i s vyučujícími.

 

Případné obavy, že katolík nemůže (nebo by alespoň neměl) studovat na škole, která má v názvu „evangelická“, vyvrací katolický teolog Martin Vaňáč, který patří mezi katolíky na Evangelické teologické fakultě vyučující:

 

ETF jako prostor dialogu

 

Evangelická teologická fakulta je již řadu let místem, kde se setkávají lidé z různých křesťanských církví a tradic. Zdaleka nejsem jediným katolíkem mezi vyučujícími a zaměstnanci fakulty. Kromě členů Českobratrské církve evangelické, Římskokatolické církve a Církve bratrské mezi učiteli najdeme např. husity nebo baptisty. Ještě pestřejší je skladba studentek a studentů, mezi nimiž jsou i lidé bez úzkého vztahu k některé z existujících církví. Přirozeně se tak vytváří prostor, kde se o ekumenickém dialogu nejenom hovoří, ale studenti i vyučující se stávají jeho součástí. Při společném studiu a vzájemném naslouchání se tak realizuje jedna z podob ekumenického dialogu, o které často mluví i současný papež František: „Nejde jen o to, abychom získávali informace o druhých a lépe je poznávali, ale o to, abychom přijímali to, co v nich Duch zasel jako dar, který je určen také nám.“ (Evangelii gaudium, 246)

 

Tradičně vysokou úroveň má na Evangelické teologické fakultě biblistika, kde se je možné se setkat s autory biblických komentářů k Českému ekumenickému překladu bible, který vydává Česká biblická společnost. Na bakalářském studiu Teologie křesťanských tradic část novozákonní biblistiky poutavě přibližuje také externí vyučující a známý salesiánský kněz Ladislav Heryán. Ten působí na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok, která v minulosti s Evangelickou teologickou fakultou dlouhá léta úzce spolupracovala při výuce bakalářského studia Sociální a pastorační práce a dodnes existuje řada kontaktů mezi vyučujícími a studenty obou škol. Tudíž nepřekvapuje, že i při studiu Sociální a pastorační práce je možné potkat řadu katolíků na evangelické fakultě.

 

Na fakultě lze využívat skvěle vybavenou knihovnu.

 

Pro ty, které předcházející řádky zaujaly a chtěli by o studiu na Evangelické teologické fakultě vědět víc, jsme získali podrobnější přehled možností, které fakulta nabízí:

 

Teologie ekumenicky a sociální práce pastoračně

 

Přestože Evangelická teologická fakulta UK má v názvu evangelickou teologii, lze na ní studovat podstatně více než jen evangelickou teologii a v širším záběru. Na rozdíl od všech ostatních teologických fakult (tří katolických a husitské) ETF jako jediná nemá žádnou instituční vazbu na některou z církví. Tato nezávislost jí poskytuje široký prostor pro rozmanité důrazy a také pro určitý kritický odstup. Obojí velmi výrazně ovlivňuje celkový charakter fakulty. Vedle nabízených studijních programů je to vidět především na složení pedagogů, které je velmi rozmanité: najdete mezi nimi evangelíky, katolíky, husity, baptisty i kolegy bez vyznání. Fakulta je tak už ve své podstatě výrazně ekumenická a vyznačuje se především intenzivním vnitřním dialogem mnoha různých hlasů. Studium na fakultě tak přirozeně vede k samostatnému kritickému myšlení – každý je nucen se v rozmanitosti názorů zorientovat a vytvořit si názor vlastní.

 

To platí především pro teologické programy. Fakulta nabízí bakalářské studium Teologie křesťanských tradic, které se také někdy říká „teologie pro neteology“. Je to program zaměřený ekumenicky, na poznání různých křesťanských tradic a jejich teologických přístupů k Bohu, člověku, Bibli, světu i církvi.

 

Ale ani studium Evangelické teologie nemá nijak úzký profil. Tento studijní program se drží klasické podoby evangelické teologie, jak je známá především z Německa, a to znamená, že je výrazně zakotvený biblicky a stojí na znalosti původních jazyků (hebrejštiny a řečtiny) a latiny. Evangelická teologie se přitom učí v rozmanitosti jejích různých proudů a směrů; však i mezi studenty jsou členové různých protestantských církví i studenti bez vyznání. Snažíme se i teologii učit tak, aby byla přístupná a srozumitelná všem bez ohledu na víru a konfesi. Jsme přesvědčeni, že teologie může být přínosem pro všechny a že vystudovaný teolog najde uplatnění v mnoha možných profesích, od pracovníků v církvích a neziskových organizacích přes státní správu a management až po učitelství. Studium na fakultě je náročné, ale jeho absolventi si na konkrétní teologické látce osvojí obecnější kompetence, které lze uplatnit velmi široce: kritické myšlení, schopnost analyzovat komplexní problémy a hledat jejich řešení, naučí se, jak pracovat kreativně s jazykem, psát kvalitní texty a jak a kde dohledávat spolehlivé informace.

 

Konkrétní podobu svého studia si přitom studenti mohou do značné míry ovlivnit sami. Musejí projít všemi osmi teologickými disciplínami (Starý zákon, Nový zákon, církevní dějiny, systematická teologie, teologická etika, praktická teologie, filosofie, religionistika), ale každý si může namíchat vlastní „koktejl“ konkrétních přednášek a seminářů, zvolit si disciplíny, jimž se bude věnovat více, může ovlivnit témata svých písemných prací i práce závěrečné. Komu vyhovuje tato svoboda vysokoškolského studia, která vyžaduje vlastní aktivitu a zapojení, přijde si na ETF na své.

 

Bakalářské studium Sociální a pastorační práce – jak už název napovídá – není jen studiem běžné sociální práce, ale je obohaceno o pastorační rozměr, teoreticky i prakticky. Vedle všech předmětů, které přináší sociální práce (sociologie, práce s menšinami, antropologie, etika atd.) klade tento studijní program také velký důraz na praxe v terénu. A k tomu přistupuje právě ještě pastorační rozměr, tedy ukotvení sociální práce v křesťanské perspektivě. Studenti získají základní přehled o biblických a teologických východiscích a rozměr sociální práce si rozšíří ještě o přístup pastorační, protože spirituální rozměr člověka je jeden ze zásadních a chceme-li lidem pomáhat skutečně komplexně, nelze ho opomíjet. I v tomto studijním programu platí, že se studenti během studia setkají s vyučujícími z celého církevního i necírkevního spektra, což k celkovému rozhledu velmi přispívá. Absolventi se uplatní v širokém spektru sociální práce, studium je akreditováno podle zákona o sociálních pracovnících.

 

Osobní kontakt je na ETF velkou devízou. Fakulta je malá, nejmenší z celé Karlovy univerzity, takže se všichni mezi sebou známe. Nejen učitelé mezi sebou a studenti mezi sebou, ale studenti osobně znají své učitele a učitelé své studenty. Počty lidí ve studijních skupinách umožňují do značné míry velmi osobní přístup, mnohdy až osobní tutoring (kterým se pyšní třeba prestižní univerzity britské). Na fakultě vládne dost rodinné prostředí, které ještě napomáhá atmosféře otevřeného dialogu. Celá fakulta se vejde do jednoho domu v Černé ulici, takže vše, včetně knihovny, je pod jednou střechou, stačí přejít z místnosti do místnosti.

 

Není proto těžké propadnout určitému kouzlu fakulty. Kdo si ho chce po bakalářském studiu užívat ještě alespoň dva roky, může pokračovat ve studiu – všechny bakalářské studijní programy mají své pokračování v magisterském stupni:

 

Vedle magisterské evangelické teologie lze po absolvování Sociální a pastorační práce pokračovat studiem Komunitní a krizové pastorační práce – Diakoniky. Ta posouvá pastorační práci ještě o krok dál právě ke krizové práci, krizovému managementu, k pastoraci a pomoci v krizových situacích. Což je právě pro současnou dobu obor jako dělaný. Chcete-li přispět k lepšímu zvládání krizí po teoretické i praktické stránce, pojďte studovat Diakoniku.

 

Po studiu Teologie křesťanských tradic lze navázat magisterským studijním programem Teologie – Spiritualita – Etika, který se snaží otevřít pole teologie bakalářům z příbuzných neteologických oborů. Student získá přehled po klasických teologických tématech v ekumenickém rozměru a v přesahu k otázkám zbožnosti, kultury či umění. Toto studium je obzvláště svobodné, protože studenti si míchají svůj studijní koktejl napříč všemi vypisovanými kurzy, na základě určitých pravidel, ale podle vlastní volby.

 

A kdo by chtěl studovat ještě déle a zanořit se více do badatelských hlubin, může se přihlásit do některého ze čtyř doktorských programů (biblistika, historická a systematická teologie, praktická teologie s etikou a religionistikou, filosofie náboženství). 

 

K velmi příjemným bonusům fakulty patří velmi široké možnosti studia v zahraničí, a to všemi směry a ve všech možných jazykových oblastech. Zahraničních kontaktů máme skutečně mnoho, aktivně je udržujeme a zapojujeme do nich i studenty. Probíhají například společné semináře se studenty z německých univerzit či z Ameriky, naši studenti a vyučující se pravidelně účastní mezinárodního projektu archeologických vykopávek v Izraeli. Každoročně k nám také přijíždějí studovat zájemci ze zahraničí, společenství fakulty je tak skutečně mnohovrstevnaté a rozmanité.

 

Nelze zamlčet ani knihovnu, která je z teologických knihoven u nás nejrozsáhlejší a poskytuje pro studium velmi vítanou oporu a nadto velmi příjemné prostory s obrovským volným výběrem knih.

Ve třetím patře pod zemí je nově zrekonstruovaná kaple, kde každý týden probíhají fakultní bohoslužby vedené studentským farářem.

 

Rádi poskytneme další informace a odpovíme na otázky. Vedle webových stránek, kde jsou k dispozici nejrůznější materiály včetně videí, najdete Evangelickou teologickou fakultu také na Facebooku a Instagramu. Když napíšete nebo zavoláme, rádi odpovíme.

 

Petr Gallus, Ph.D., proděkan pro rozvoj

 

Fotografie poskytla Evangelická teologická fakulta.

 

www.darujme.cz/projekt/1203787