Tuto neděli budeme číst o prvním setkání Samuele s Hospodinem. Je to dobrá příležitost promluvit si s dětmi o tom, jak na tom jsou ony. Mají pocit, že už se jim Hospodin “zjevil ve slově”? Že se s ním setkaly? Nebo zatím jen důvěřují těm, kteří se označují za jeho služebníky?

 

Zdroj: https://www.flickr.com/

 

S mladšími dětmi se můžeme věnovat prvnímu čtení z následující neděle. Ve skupině přečteme text z Písma. Můžeme dětem přiblížit, kdo byl Eli a kdo Samuel.

 

1. ČTENÍ 1 Sam 3, 3b-10. 19

Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.

 

Čtení z první knihy Samuelovy.

   Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát.

   Hospodin zavolal podruhé: "Samueli! " Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově.

   Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volá Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: "Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: 'Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.' " Samuel tedy šel spát na své místo.

   Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.

 

Potom se vrátíme k našemu příběhu: Představme si, že jsme po náročném dni konečně usnuli a najednou uslyšíme, že nás někdo volá. Asi si dokážeme představit, jak moc by se nám nechtělo vstávat. Samuel slyšel volat své jméno. Samozřejmě se mu také nechtělo z postele. Přesto vstal a šel za Elim, svým učitelem. Pravděpodobně čekal, že něco potřebuje. Možná si myslel, že mu chce něco důležitého říct. Jenže - Eli mu řekl, že ho nevolal a poslal ho spát. Samuel měl možná pocit, že vstával zbytečně. Kdyby se to stalo nám, byli bychom z toho asi docela otrávení. Samuel musel určitě brzo ráno vstávat, možná mnohem dřív než my. Zbytečně přerušený spánek. Co to bylo za živý sen? A za chvíli znova. “Samueli!” Tak zase vstane, jde za Elim - a zase to byl omyl. Tak jde Samuel znova spát. Po třetí už dostává Samuel od Eliho radu, jak se zachovat, a tak se poprvé v životě setkává s Hospodinem, když na jeho volání odpoví: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." Od té doby už byl Hospodin pořád s ním.

 

Jak se asi cítil Samuel, když vstával a chodil za Elim? Vybereme jedno dítě, které si lehne nebo nějak jinak dělá, že spí. Ostatní se poschovávají po bytě, domě, faře nebo jinde, kde zrovna jsme. Po chvíli začnou dotyčné dítě volat jménem. Jen jeden člověk (schovaný na vzdálenějším místě, aby nebyl odhalen první), má pro dítě schovaný lístek s veršem z Bible. Postupně se vystřídají všechny děti. Pokud nám zbyde čas, můžeme se s dětmi bavit o jejich verších a o tom, co jím tím chce Hospodin říct.

 

 


 

 

Pokud chceme zítřejší čtení přiblížit dětem během rodinné procházky, můžeme se zaměřit na vlastnost, kterou Samuel potřeboval, aby se mohl setkat s Hospospodinem - na trpělivost. Nám dnes trpělivost v našem rychlém světě často chybí. Všechno chceme vědět hned, všechno hned každému říct, film chceme vidět nejlépe den před premiérou. A naše doba nám to umožňuje. Většinu věcí opravdu můžeme mít hned. Jídlo nám hotové dovezou domů. Některé věci ovšem bez trpělivosti nezískáme, proto je dobré snažit se ji rozvíjet. 

 

V tyto dny je po celé naší zemi plno sněhu. Využijeme toho. Hospodin nás opakovaně volá, protože chce, abychom vyrostli. Ne jen fyzicky - i když u dětí si přeje i to - ale především uvnitř. Takový růst stojí velké úsilí a provází ho nezdary. Po každém neúspěchu je ale třeba se oklepat a zase se začít snažit. My si to zkusíme na stavění věží ze sněhu. Když stavíme sněhuláka, zajišťuje jeho stabilitu rozdílná velikost koulí. My to tak lehké mít nebudeme; naše věž bude všude stejně široká. Cílem je mít věž co nejvyšší. Budeme stavět tak dlouho, dokud zvolený člověk nevyhlásí konec. Když nám kus věže spadne, musíme pokračovat dál. Starší děti mohou zkusit stavět sněhovou věž bez rukavic - vnitřní růst přece bolí, no ne? :-)

 

 


 

 

Se staršími dětmi se můžeme zamyslet nad nedělním žalmem. Zase si ho napřed přečteme.

 

Žl 40 (39), 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10 Odp.: srv. 8a+9a

Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůlí.

Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Novou píseň vložil mi do úst, chvalozpěv našemu Bohu.

Odp.

V obětních darech si nelibuješ, zato jsi mi otevřel uši. Celopaly a smírné oběti nežádáš, tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.

Odp.

Ve svitku knihy je o mně psáno: Rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru."

Odp.

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

Odp.

 

Bůh po nás nechce oběti, nepodmiňuje svou lásku k nám naším chováním. Říká nám, jak se máme chovat, a je na nás, zda ho poslechneme. Proč je dobré poslouchat Boží vůli? Jak ji vůbec poznat? Kde můžeme Boha najít? Jaké jsou naše duchovní zážitky s Bohem? Kdy jsme poprvé ucítili jeho blízkost? Máme pocit, že Bůh trestá ty, kdo ho neposlouchají? Jak by se nám žilo, kdyby to dělal?

 

Text vznikl spoluprací Lídy Blažkové a Aleny Theodory Dvořákové

 

https://www.darujme.cz/projekt/1203787