Panna se stará o věci Páně a vdaná žena o věci světské? Viděl svatý Pavel někdy svobodnou ženu pokročilejšího věku a její účet za kočičí žrádlo? A uměl by si představit průměrnou farnost, kdyby se v ní přestaly angažovat vdané ženy? Viděl vůbec někdy nějakou ženskou?

 

Někdy je lepší myslet na druhého než sám na sebe. Zdroj obrázku.

 

Mohli bychom to smést se stolu s tím, že si Pavel přece myslel, že konec světa už je blízko, za chvíli nás čeká nějaká ta apokalypsa (a v té se hodí nemuset se starat o někoho jiného, když je na scénáři utrpení a konec, nečeká se žádné post-apo, kde by se hodila spolupráce) a pak věčná sláva, kde už lidé v manželství žít nebudou, tak proč ztrácet čas uzavíráním sňatků. Není to ovšem jediné místo v Bibli, které se výhod života mimo manželství týká, i sám Ježíš se k tomu vyjadřuje, takže když smeteme ze stolu tuhle konkrétní zmínku, problém se nevyřeší. Takže co s volbou mezi životem v manželství a mimo něj v dnešní době?

 

Pavel začíná „Rád bych, abyste byli bez starostí.“ a myšlenku uzavírá „To však říkám ve vašem zájmu…“ Zkusme mu to věřit. Nemoralizuje, nepřikazuje, vyjadřuje svůj názor, co je praktičtější. Kolik lidí chtělo opravdu naplno, bez rozptylování se jinými věcmi, sloužit Bohu, a zvolilo tedy cestu zřeknutí se manželství. Kolik známe kněží a řeholníků a řeholnic… Jenže kde je to nerozptylování? I oni někde bydlí, musí platit za vodu a elektřinu a topení, většinou bydlí ve velkých a nepraktických objektech, o které se musejí starat, a navíc mají často na starost ještě nějaké ty kostely. Zaplatit nájem v paneláku je o dost snazší. A vztahy? Copak zasvěcené osoby nemají vztahy, někdy mnohem víc vztahů než člověk žijící v manželství? A možná mnohem náročnějších, protože hůř definovaných? Co je platné, že nemají ten jeden partnerský vztah, když stejně musí vycházet s mnoha lidmi? Není to naopak někdy na obtíž, že ho nemají, protože jim chybí jeden člověk, který by je dobře znal, kterému by nemuseli nic vysvětlovat a který by jim dával svůj pohled na situace, které prožívají? Člověk, který by jim uvařil kafe se slovy „To neřeš, to není tvůj problém,“ a nebyla by to povrchní útěcha, ale zodpovědné zhodnocení situace? Není možné, že někdy některý kněz či řeholnice závidí lidem žijícím v manželství, že mají světských starostí méně a duševní opory více než oni?

 

Neřešit materiální věci… Kdo si to naposledy mohl dovolit? Nějací poustevníci? Kdy u nás naposledy nějaký žil? Někdo, kdo se opravdu o nic nestaral, žil z toho, co našel a co mu kdo dal (aniž by o to prosil)? Copak je dnes možné nevázat se na věci a lidi a žít jen pro Pána tak, že opravdu neřeším vůbec nic jiného? Občas se někdo pokusí žít mimo svět (Aleš Palán s některými z takových lidí – byť ne třeba motivovanými službou Pánu Bohu - napsal knihu rozhovorů Raději zešílet v divočině, takže případný zájemce o poustevnictví má kde čerpat informace, co by ho čekalo), ale stejně musí občas zajet na úřad a dát státu najevo, že žije. A  když někdo zkusí neřešit materiální věci ve společnosti, musí řešit minimálně spoustu soucitných až odsuzujících pohledů.

 

Apoštol Pavel píše, že ženatý muž řeší, jak by se zalíbil manželce, a vdaná žena řeší, jak by se zalíbila manželovi. Chtělo by se povzdechnout „kéž by“. Když dnes někdo prohlásí, že chce na sobě něco změnit, aby byl partner spokojený, snese se na něj hromada výčitek, že je submisivní a podporuje dávno překonané přístupy. Spokojený se sebou musí být on sám, partner ať se stará sám o sebe. Dělat na partnera dojem se smí před začátkem a na začátku vztahu, to se omluví biologií a potřebou nějak zaujmout. Po půl roce už je to „na to si ho nezvykej, pak to bude čekat pořád“. 

 

Otázka dnes nestojí, jestli dát přednost člověku či Bohu nebo jestli se Bohu lépe slouží svobodný či sezdaný. Lidé se málokdy ptají, zda stihnou dělat radost člověku i Bohu najednou. Všechno převálcoval původně osvobozující přístup „kritériem jsi ty sám“. Svobodný člověk nedělá radost nikomu, protože nemusí. Z dělání radosti sám sobě ovšem málokdy vychází radostný člověk. To je jako s tím krmením sebe / krmením se navzájem dlouhými lžícemi. Sám sebe metrovou lžící nenakrmíš, druhého bez obtíží. Dokud myslí každý sám na sebe, nemá nic. Když myslí na druhého, mají oba vše, co potřebují. Ve snaze být svobodní od uznání druhého jsme se neosvobodili k velkým věcem, jen k sobectví. Kdyby tedy mluvil apoštol Pavel dnes a zjistil, že apokalypsa je sice pořád za rohem, ale zřejmě tam ještě chvíli zůstane, možná by jeho apel zněl „Snažte se zalíbit alespoň někomu!“ Starosti budete mít, ať se vezmete nebo ať zůstanete svobodní, v manželství v baráku, zasvěcení v klášterech a na farách i svobodní v půjčených garsonkách, všude budete řešit účty a jak nemít vztek na člověka, který spí nad vámi a hrozně dupe. Všude se vám může stát, že tam, kde byste Pána čekali, nebude, a setkáte se s ním tam, kde by vás to vůbec nenapadlo. Není jedna cesta lehčí než druhá, jedna vhodnější pro život před Boží tváří než ostatní. Každou cestu si ale můžete učinit těžší, na každé můžete položit překážky mezi sebe a Pána. Nešetřete láskou. Nebojte se dělat radost druhým. Jestli máte pocit, že se vám nedostává prostoru na „pořádnou“ službu Bohu, uvědomte si, že ho potkáváte v každém člověku kolem sebe. I v tom, který tak nehorázně dupe. Rozdíl není v tom, jaký stav máme uvedený v občance, ale v tom, jaký je stav našeho srdce.

 

 


 

 

4. neděle v mezidobí 

1. ČTENÍ Dt 18, 15-20
Vzbudím jim proroka a vložím svoje slova v jeho ústa. 

Čtení z páté knihy Mojžíšovy. 
Mojžíš řekl lidu: 
   "Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého středu, z tvých bratrů, toho budete poslouchat. To jsi právě žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorebu v den shromáždění, když jsi říkal: 'Nemohu už slyšet hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se už dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.'
   Hospodin mi tehdy řekl: 'Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit ve jménu mém, toho poženu k zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok musí zemřít!' "

Žl 95 (94), 1-2. 6-7b. 7c-9 Odp.: 7c-8a
Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 

Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme! 
Odp. 
Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. 
Odp. 
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: "Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako tehdy v Masse na poušti, kde mě dráždili vaši otcové, zkoušeli mě, ač viděli mé činy." 
Odp. 

2. ČTENÍ 1 Kor 7, 32-35
Panna se stará o věci Páně, aby byla svatá. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 
Bratři! 
   Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je rozdělen. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se líbila muži. 
   To však říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu. 


EVANGELIUM Mk 1, 21-28 
Učil je jako ten, kdo má moc. 

Slova svatého evangelia podle Marka. 
   V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagógy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. 
   V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!" Ale Ježíš mu ( to ) přísně zakázal: "Mlč a vyjdi z něho! " Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. 
   Všichni užasli a ptali se jeden druhého: "Co je to? Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!" A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.

 

https://www.darujme.cz/projekt/1203787