Za chvíli už v Betlémě se Ježíš narodí. Těšíme se, těšíme se, vzdáváme mu dík." Tyhle a možná jiné texty dětských písní teď rozeznívají naše domovy. Ano, blíží se okamžik, na který se po čtyři týdny připravujeme. Tuto neděli máme možnost poodhalit dětem tajemství toho, jak si Bůh vybral Ježíšovu matku Marii a jeho pěstouna Josefa a se staršími dětmi budeme objevovat velikost Boha, který je v malém betlémském dítěti skrytý.

 

 

Aktivita pro děti 4 – 8 let

 

Anděl Gabriel byl poslán od Boha

Lk 1, 26 - 38

Potřebujeme: svíčka nebo adventní věnec, postavičky z Betléma - Maria, Josef, anděl (Marii schováme v jedné části bytu a Josefa v jiné. Josefa můžeme naaranžovat tak, že bude spát.)

Popis aktivity:

Zapálíme svíci nebo adventní  věnec. „V evangeliu z této neděle se vypráví o tom, jak se panna Maria dozvěděla, že se jí narodí Ježíšek." Vezmeme do ruky postavičku anděla a vyprávíme. „Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. Měl tam navštívit pannu Marii, která byla zasnoubená s mužem jménem Josef, z Davidova rodu.“

„Společně teď pomůžeme anděli Gabrielovi pannu Marii najít. Pojďte.“ V bytě, na hezkém místě máme nachystanou postavičku panny Marie. Může u ní hořet svíčka. 

„Maria tou dobou byla doma. Možná zrovna vařila, možná zašívala. Co ještě mohla dělat? Možná se i modlila. V tom se blízko ní objevil anděl Gabriel a řekl: ,Bud' zdráva, milostiplná! Pán s tebou!' Když to Maria slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.
Anděl jí řekl: ,Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.'
Maria řekla andělovi: ,Jak se to stane? Vždyť já nemám svého muže.' Anděl jí odpověděl: ,Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.' Maria řekla: ,Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.' A anděl od ní odešel.“ Necháme Marii na místě a pokračujeme.

„Stejně tak byl anděl poslán k Mariinu snoubenci Josefovi. Pojďme teď najít jej." Postavičku Josefa hledáme v jiné části domu.

„Byla noc, Josef spal a anděl se mu zjevil ve snu. Řekl mu: ,Josefe, synu Davidův. Neboj se a vezmi si Marii za svou manželku. Ochraňuj ji a starej se o ni, neboť nosí pod srdcem Boží dítě. Až se narodí, dáš mu jméno Ježíš.'

Josef se probudil a udělal všechno, co mu anděl řekl. Zašel za svou snoubenkou Marií...“ Vracíme se pro Marii. „...a dobře se o ni staral.“  Přesuneme se zpátky.

„Od té chvíle, začalo růst v Mariině bříšku miminko, Ježíš, a my si už za pár dnů budeme připomínat to, jak se toto miminko narodilo.“

Na vhodném místě můžeme umístit postavičku Marie, Josefa a anděla. Povídání zakončíme vhodnou adventní písní.

 

Aktivita pro děti 9 – 15 let

 

 

Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty?

Žalm 89

Potřebujeme: svíce nebo adventní věnec, Bible

Popis aktivity:

Zapálíme svíci. „Za pár dnů si budeme připomínat, že Bůh přišel na svět jako malé bezbranné dítě. Pojďme si dnes připomenout, jak veliký a mocný je tento Bůh, který na sebe přijal podobu obyčejného člověka. V žalmu z této neděle se dočteme.“ Vezmeme Bibli a pomalu čteme žalm 89, 9-19.

„Můžeme se přidat k žalmistovi a spolu s ním pojďme vyzdvihnout všechno, čím nás Bůh převyšuje. Všechny jeho vlastnosti, ke kterým vzhlížíme a za které jej chceme chválit. Budeme odpovídat slovy žalmu: Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty?“

Můžeme začít příkladem.

„Bože, jsi spravedlivý.“

„"Hospodine, Bože zástupů, kdo je spravedlivý jako ty?“

„Bože jsi milující.“

„Hospodine, Bože zástupů, kdo je milující jako ty?“

Dáme prostor dětem.

„Amen.“ 

 

www.signaly.cz/podporte