„Bděte!“ Starší generace si vybaví knihu Julia Fučíka a legrácky, které ji ve škole provázely. Mladší možná stejnou výzvu slýchávají v současné době každý den v prvních hodinách online výuky, na kterou se polovina studenstva dostaví ve špatně skrývaných pyžamech a s šálky čaje nebo kávy v rukou. Proč po nás chce bdělost Ježíš?

 

www.flickr.com

 

V minulých týdnech jsme četli o družičkách, které šly vítat ženicha – některé dostatečně připravené, jiné nikoli. Bdění po družičkách nikdo nechtěl – žádala se prozíravost, solidní rozvaha nad okolnostmi a vlastními možnostmi a z toho plynoucí jednání. Když vím, že někde budu čekat dlouho, potřebuji patřičné vybavení. Družičky tehdy věděly, kam jdou, na koho čekají, odkud přijde a co po nich bude chtít. Neznaly přesný čas, ale měly dost informací na to, aby mohly předpokládat, že to nebude hned.

 

Jinou neděli šlo o to, co člověk udělá se svěřenými dary. Každý dostal jiné množství, ale každý je měl zúročit. Očekávala se vlastní iniciativa, zodpovědnost za to, co bylo člověku svěřeno. Je třeba pracovat každý den, promyšleně a odhodlaně. Kdo tak činí, dostane velkou odměnu.

 

Před týdnem se zase mluvilo o tom, že zkouška není vždy ohlášená a někomu může uniknout, z čeho se vlastně skládá. Prožije život a teprve pak zjistí, co se po něm chtělo. Ne, že by se o tom nemluvilo – ale každý nedává pozor pořád, každý pochopí slova učitele jinak, a pak se může velmi divit, že se sice snažil, ale stejně propadl. Takových pravidel k dodržování a nakonec se ukáže, že šlo o to, projevovat milosrdenství úplně obyčejným lidem v úplně obyčejných situacích. Člověk každou neděli spěchal do kostela, krásně oblečený, soustředil se, až se mu z uší kouřilo, kázání neprospal, všechno bral vážně a tak hluboce… a nakonec se dozví, že Pán Ježíš byl ten protivný pán za přepážkou, kterého nebylo vhodné seřvat, neboť mu zrovna umírala manželka – a Pán Ježíš ho má tak rád, že se z nějakého důvodu na tu historku dívá jeho očima.

 

A dneska: „Bděte!“ Ani slovo o tom, jak se mají služebníci postavit k uložené práci. Zda nehrozí, že svůj úkol pochopí špatně. Když se jejich pán vrátí, nehodnotí, co udělali ani jak to udělali. Jde jen o to, jestli v době příjezdu nespali. Lampy by mohly stokrát hořet, místo deseti hřiven jich mohlo být v trezoru tisíc a firmy by mohly dále prosperovat, okolo domu by mohly stát nové nemocnice pro nemajetné zdarma, charitativní krámky by mohly přetékat zbožím a na návštěvy ve věznicích by mohl být rozpis, a stačilo by usnout v nesprávný čas a všechno by bylo k ničemu?

 

Snad ne. Snad jde o to, nespat při té hodině, v době, kdy se vykládá látka. Nepřeslechnout, co se po nás skutečně chce. Nepřehlédnout, že právě teď se píše test. Problém je, že Hospodin nás učí každý den. Každý den s námi mluví a ukazuje nám svou vůli. Každý den po nás chce aktivitu. V kostele neprobíhá ani výklad, ani zkoušení. Hodina týdně, to by bylo snadné. Výklad i zkoušení máme 168 hodin týdně. V kostele se jen nalévá kafe, abychom zase týden vydrželi neusnout.

 

__________________________________________________________________

 

Liturgické texty na 29. 11. 2020

 

1. neděle adventní

 

1. ČTENÍ Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 
Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!

Čtení z knihy proroka Izaiáše. 
    Ty, Hospodine, jsi náš otec, "náš vykupitel" je tvoje dávné jméno. Proč jsi nám dal, Hospodine, zbloudit z tvých cest, srdci dal ztvrdnout, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se roz-plynuly hory. 
    Sestoupil jsi, a před tvou tváří se rozplynuly hory. 
    Od věků (nikdo) neslyšel, k sluchu (nikomu) neproniklo, oko nespatřilo, že by Bůh, mimo tebe, (tak) jednal s těmi, kdo v něho doufají. Zastáváš se těch, kdo jednají spravedlivě, kdo pamatují na tvé cesty. 
    Hle, ty ses rozhněval, protože jsme hřešili, odedávna jsme žili nevěrně. Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas. 
    A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme - ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni! 2


Žl 80 (79), 2ac+3b. 15-16. 18-19 Odp.: 4 
Odp.: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spasení. 

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit! 
Odp. 
Bože zástupů, vrať se, shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, výhonek, který sis vypěstoval! 
Odp. 
Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, nad člověkem, kterého sis vychoval. Už od tebe neustoupíme, zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno. 
Odp. 

2. ČTENÍ 1 Kor 1, 3-9
Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 
Bratři ! 
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 
Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! 


EVANGELIUM Mk 13, 33-37 
Bděte: nevíte, kdy při jde pán domu. Slova svatého evangelia podle Marka. 
Ježíš řekl svým učedníkům: 
 "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci, a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer, nebo o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. 

 Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"

www.signaly.cz/podporte