Začíná advent. Čas, který voní tajemstvím a zvláštním očekáváním. Chceme jej prožít tak nějak jinak, ale často nevíme jak. Možná jsme trochu nervózní, že nám rychle proklouzne mezi prsty a že se nestihneme zastavit a zhluboka vdechnout jeho vůni. Máme strach, že na jeho konci přijdeme do Betlémské stáje s prázdnýma rukama. Možná se nám to už někdy stalo. Kéž nám texty této neděle pomohou se zastavit, nadechnout se vůně nebe a dívat se na advent Jeho očima.

 

 

Aktivita pro děti 4 – 8 let

 

My jsme hlína, ty jsi nás hnětl.

Iz 64,7

Potřebujeme: svíce (nebo adventní věnec), Bible, různé keramické nádoby.

Popis aktivity:

„Ve čtení z dnešní neděle se vypráví o jednom řemesle. Vaším úkolem bude uhádnout, které to je.“

Děti si zavřou oči a my jim každému na chvíli vložíme do ruky keramický hrnek nebo misku. 

„Poznali jste, co to bylo? Jak se říká člověku, který vyrábí takovéto nádobí?“ 

Vyskládáme doprostřed různé druhy keramických výrobků - hrnek, misku, vázu...

„Podívejte, jak krásné věci umí hrnčíř vyrobit. Každá je jiná, každá je jinak krásná. Pojďme každý říct, co se nám na těchto výrobcích líbí a proč?“

„Každý výrobek je originální tím, jak vypadá, ale také tím, proč byl vyrobený, k čemu má sloužit. Hrnčíř je vyráběl tak, aby každý z nich mohl k něčemu konkrétnímu sloužit.“

Bereme jednotlivé nádoby a vyzdvihujeme jejich jedinečnost vzhledem k tomu, k čemu slouží. Do jedné můžeme něco nalít, druhou můžeme držet za ucho, třetí je velká a vejde se do ní mnoho dobrého čaje...

„Teď si přečteme, proč mluví o hrnčíři ve dnešním čtení prorok Izajáš.“ Vezmeme do rukou Bibli a přečteme Iz 64,7

„My hlína jsme - ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni.“ 

„Izajáš píše, že každý z nás je jako taková hlína, ze které Bůh uhnětl něco krásného, něco, co může sloužit dobré věci. Budeme teď přemýšlet, k čemu každý z nás má sloužit, k čemu nás Bůh stvořil.“

Postupně se každý promění v hroudu hlíny a někdo jiný z něj vytvoří sochu, která bude vyjadřovat, co ten člověk umí, k čemu si myslíme, že ho Bůh stvořil. Ostatní budou hádat. Např. vytvoříme sochu, která hraje na kytaru, na klavír, maluje, objímá, usmívá se, řídí auto, vaří. Člověk, který představuje hlínu, nesmí nic dělat, jen se nechává druhým tvarovat. Když se nedaří uhádnout, je možné dát soše do ruky nějaký předmět, který napoví (např. hrnec pro toho, kdo vaří...).

Zapálíme svíci.

„My hlína jsme - ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni.“

„Bůh každého z nás stvořil. Každého z nás uhnětl tak, abychom tím, co umíme, mohli dělat radost druhým a taky Bohu. A o tom budeme přemýšlet v tomto prvním adventním týdnu. Každý večer budeme zkoumat, jestli jsme tím, co umíme, dokázali udělat někomu radost. Kdyby hrníček na čaj byl celou dobu jen zavřený ve skříni, byl by k ničemu. Kdybychom vázu strčili do komory a nikdy do ní nedali květiny, proč bychom ji měli doma mít? Kdyby někdo uměl upéct dobrou buchtu a nikdy by žádnou pro druhé neupekl, k čemu by to bylo? Kdyby někdo uměl malovat, ale nikdy nenamaloval obrázek, který by potěšil druhé, k čemu by bylo jeho nadání? Naším úkolem je, abychom to, k čemu jsme uhněteni, co umíme, využili pro radost druhých.“

„Bože, děkujeme, že jsi každého z nás uhnětl v krásnou nádobu. Pomoz nám, abychom tím, co umíme, dělali druhým i Tobě radost. Amen.“

Modlitbu zakončíme vhodnou písní.


Aktivita pro děti 9 – 12 let

 

Bděte tedy, aby vás nezastihl, jak spíte.

Mk 13, 33 - 37

 

Potřebujeme: svíce (nebo adventní věnec), Bible pro každého nebo okopírovaný text (Mk 13, 33 - 37), papír, tužku a svírací špendlík pro každého člena rodiny.

Popis aktivity:

„Začal advent. Čas přípravy, čas očekávání. Na co čekáme? Na co se připravujeme? Připravujeme se na oslavu narození Pána Ježíše, ale zároveň se připravujeme na to, abychom se s ním mohli jednou setkat v nebi. A právě o této připravenosti na naše setkání s Ježíšem se píše v evangeliu z této neděle. Pojďme si jej přečíst.“

Zapálíme svíci, rozdáme dětem Bible nebo okopírovaný text a čteme Mk 13, 33 - 37.

„Mějte se tedy na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“

„Znovu si text procházejte očima a můžete nahlas přečíst slova nebo věty, které vám přišly jako důležité, které vás oslovily.“

„Teď budeme chvíli pracovat s větou: Než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci. 

Každý tedy máme v našem domě, tady na Zemi svou práci, svou zodpovědnost, svůj úkol. Ale co je tím naším úkolem? K tomu nám pomůže jedna krátká hra.

Každému z nás připnu na záda svíracím špendlíkem prázdný papír. Budeme chodit tady po místnosti a přemýšlet nad sebou navzájem, nad tím, co ostatní členové naší rodiny umí, v čem jsou dobří, co rádi dělají. Všechno, co nás napadne, budeme zapisovat těm konkrétním lidem na jejich papíry, ale nebudeme jim říkat, co píšeme. Věci, které už někdo napsal, nemusíme psát znovu.“

Pustíme hudbu pro dotvoření atmosféry a budeme pracovat, dokud budeme mít nápady a bude nás to bavit. Dohlédneme na to, aby každý měl dostatek napsaných věcí, snažíme se vyzdvihovat i detaily. Ve vhodný čas sundáme každému jeho list a necháme každého, aby si přečetl, co mu druzí napsali. Potom teprve vypneme hudbu.

„Každý teď máte před sebou to, čím vás Bůh vybavil pro vaši práci a možná si tam klidně sami ještě doplníte další věci, které umíte. Teď je důležité vymyslet, co s tím a k čemu to využít. 

Než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci. 

Naší odpovědností je všechno, co umíme, využívat k tomu, abychom se měli všichni dobře. Naším úkolem je dobře pečovat o dům, ve kterém žijeme a pečovat o ty, kteří tady s námi žijí. A je to nejen tento náš dům, ve kterém bydlíme. Tím domem je celý náš svět a každé místo v něm. 

Aby, až se jednou Ježíš vrátí... a nevíme, kdy to bude, jestli večer, o půlnoci, za kuropění nebo ráno... nás nenašel spící. To znamená, aby nás nenašel, že nepečujeme o to, co nám bylo svěřeno. To je velký úkol a taky výzva pro první adventní týden.

Prohlédněte si svůj seznam toho, co umíte, a zkuste každého člena naší rodiny (nebo i širší rodiny) napsat k nějaké své dovednosti. A právě touto dovedností mu tento týden udělejte radost, projevte mu svou lásku. Zkuste vymyslet něco opravdu pro každého. Např. tatínkovi připravte snídani, bráškovi uvařte kakao, se sestřičkou si něco zahrajte a mamince vyrobte něco pro radost. Protože to je právě ta naše zodpovědnost. Projevovat lásku těm, které nám Bůh posílá do cesty.“ 

Povídání zakončíme krátkou modlitbou.

Pustíme hudbu a necháme všechny, aby si doplnili jména členů rodiny do svého seznamu. Za týden se k tématu můžeme vrátit.

 

Aktivita pro děti 13 – 15 let

 

Bože, obnov nás.

Žalm 80

Potřebujeme: svíce, Bible, psací potřeby, provázek, zamyšlení pro každého člena rodiny - ke stažení zde.

Popis aktivity:

Zapálíme svíci. „Začíná advent, čas přípravy. Záleží na každém z nás, jak tento čas využijeme. Nedělní žalm nás vyzývá, abychom dovolili Bohu nás obnovit.“ Vezmeme Bibli a přečteme úryvek z Žalmu 80, 4.

„Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni.“

„Abychom se mohli nechat Bohem obnovit, potřebujeme zkoumat svá srdce a hledat, co je v našich životech starého, špatného, pokaženého. Abychom se mohli nechat Bohem obnovit, musíme se dívat s touhou a odhodláním do jeho jasné tváře a vidět příležitosti, které přicházejí a přijímat jeho milosti. K tomu budou tento týden sloužit malá zamyšlení, která dostanete každý večer při večerní modlitbě. Budeme v nich zkoumat svá srdce a přemýšlet, jakým způsobem nás chce Bůh obnovovat.“

Vybereme jedno zamyšlení a rozdáme je dětem. Nahlas je přečteme a můžeme je okomentovat. 

„Každé zamyšlení bude mít vždy tři části. 

1. Zkoumám své srdce a vyznávám svou slabost. (Napíšu si, co se mi nedaří v této oblasti.)

2. Vyjadřuji touhu být obnoven, hledím na jasnou Boží tvář a ptám se, co po mně Bůh chce, co mohu pro svou obnovu udělat.

(Přečtu si tučně vytištěný úryvek žalmu.)

3. Rozhoduji se pro konkrétní skutek, který druhý den udělám. (Své rozhodnutí napíšu na dolní řádek.)“

Pustíme nějakou hudbu a necháme dětem dostatek prostoru k zamyšlení. Kdo dopíše, může svůj lístek srolovat do ruličky, nějak si ji označit, převázat provázkem a položit třeba k adventnímu věnci nebo na jiné určené místo. Druhý den si může ruličku znovu rozbalit, přemýšlet, jestli se mu podařilo to, co si předsevzal. Můžeme se o tom sdílet. Nabízí se tady prostor pro osobní usmíření mezi sebou navzájem. Záleží na atmosféře v rodině, záleží na tématech. Každý den se zamýšlíme nad jednou oblastí. 

Rozjímání zakončíme modlitbou Otče náš.

 

www.signaly.cz/podporte