Farizeové „chtěli chytit Ježíše za slovo“. Jejich učedníci mu proto položili otázku, u které předpokládali, že na ni není vhodná odpověď. Smí se odvádět daň císaři? Buď se postaví proti placení daní a dá do ruky zbraň Římanům a ti ho zničí, nebo daně okupantům schválí, znemožní se u svých obdivovatelů a zničí se sám. Jedna otázka a ten, který dělá problémy, bude bezbranný. Skvělý plán.

 

www.flickr.com

 

Jenže plány často nevyjdou. Nevyšel ani tento. Učedníci farizeů zřejmě předpokládali, že oblíbený guru je ješitný. Chtěli ho chytit na obdivná slova, ale spletli se. Ježíš, stejně jako jeho Otec, neprotěžuje ty, kteří mu lichotí. Místo, aby ho zbavili ostražitosti a přiměli ho vyslovit se bez ohledu na následky, se spíš prozradili.

 

Pro dnešního člověka je úsměvná otázka, kterou chtěli Ježíše nachytat. Dnes se mnozí svého duchovního vůdce ptají: „Je dovoleno neplatit daně? Alespoň některé? Je hřích, když tohle finančnímu úřadu nepřiznám?“ Oni se ptají naopak – „Je dovoleno platit daň?“ Copak ji platit chtějí? Asi nikdo nechce odvádět peníze, když nutně nemusí. Jenže zatímco dneska víme, že je málo pravděpodobné, že si Bůh přeje daňové úniky, tehdy to byla otázka, kterou si lidé – poctiví lidé – skutečně kladli. Není placení daní okupantům potvrzením jejich pozice? Není to zrada Hospodina, který jediný má být vládcem Izraele? Císař přece není králem z rodu Davidova. A navíc – Hospodin zakázal zobrazovat lidskou tvář. A daně se platí denáry, na kterých je císař vyobrazen, navíc s nápisem, že je božského původu. Takže přistoupit na placení daní Římanům je vlastně dvojnásobné porušení Hospodinových slov.

 

Ježíš si nechá denár podat. Ještě dřív, než promluví, odpovídá: Na co se ptáte, když u sebe nosíte takové předměty? Vždyť je jasné, jakou odpověď na svou otázku jste si už pro sebe dali. Kdybyste váhali, nenosíte mince s rouhavými nápisy po kapsách. Na minci je obraz císaře. Chrámová daň se jí platit nedá. Co tedy s ní, než ji vrátit císaři? A protože se přece ptáte proto, abyste zjistili, zda placením daní neurážíte Boha, tak nezapomeňte i jemu dát, co mu náleží. Jinak by váš dotaz byl zbytečný.

 

Ježíš neřekl tak ani tak. Jeho slova nejdou chápat ani jako jednoznačná zrada císaře, ani jako jednoznačná zrada po svobodě toužících Židů. Plán nevyšel, ti, kdo chtěli Ježíše chytit do léčky, odcházejí. Nastolil Ježíš jasnou čáru mezi světským a posvátným? Řekl, že se tyto věci nemají míchat, že člověk má uspokojit požadavky světské moci a své náboženské záležitosti si řešit jen ve vymezený čas na vymezeném místě? Ne, jen se vyvlékl z připravené smyčky. Jeho poslední slova zněla „co je Boží, Bohu“. Nikoli dávejte císaři, co je císařovo, a co zbyde, dejte Bohu. Císař, pravda, jak připomínají Monty Python, dal Židům vodovod, kanalizaci, silnice a bezpečnost na nich, tak mu snad nějaký poplatek přísluší. Bůh je stvořitelem země, dárce smlouvy a zákona. Jsou věci, ke kterým se vyjadřuje jasně, a věci, ke kterým dává jen pár obecných připomínek. Člověka vybavil rozumem a svědomím, aby byl schopen se svým životem k Bohu přibližovat. Mince s císařovým obrazem patří císaři. Bohu patří člověk, obraz Boží, člověk, který si umí klást otázky a umí si na ně odpovídat. A který ostatním nepodsouvá, že se Bůh vyjadřuje k věcem, na které je lidským úkolem přijít sám.

 

________________________________________________________________________________

 

29. neděle v mezidobí 

1. ČTENÍ Iz 45,1.4-6 
Vzal jsem Kýra za pravou ruku, abych mu podmanil národy. 

Čtení z knihy proroka Izaiáše. 
    Toto praví Hospodin svému pomazanému Kýrovi, kterého jsem vzal za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena: "Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. 
    Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepášu tě, i když mě neznáš, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný (není Bohem). 2


Žl 96 (95), 1+3. 4-5. 7-8. 9-10a+c Odp.: 7b
Odp.: Vzdejte Hospodinu slávu a moc! 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. 
Odp. 
Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, je třeba se ho bát více nežli všech bohů. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, Hospodin však stvořil nebe. 
Odp. 
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc, vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. 
Odp. 
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! Třeste se před ním, všechny země! Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, národy řídí podle práva. 
Odp. 2. ČTENÍ 1Sol 1,1-5b 
Vzpomínáme na vaši víru, lásku a naději. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. 
    Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! 
    Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. 
    Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvědčením. 


EVANGELIUM Mt 22,15-21 
Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 
    Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. 
    Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný, a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?" 
    Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: "Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!" Podali mu denár. 
    Zeptal se jich: "Čí je to obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." 
    Tu jim řekl: "Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu."

 

 

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz