Nedávno jsme prožívali koronavirovou dobu. V jistých situacích, například při
návštěvě nějakého zdravotnického zařízení, bylo důležité zjistit, zda se v člověku koronavirus
vyskytuje, či ne. Používal se rychlotest, který za malou chvíli odhalil, jak to s přítomností
koronaviru v daném člověku je. Proč o tom mluvím?

zdroj

 

Židé se snaží o co nejvěrnější zachovávání Božího zákona – o to, aby se řídili Boží vůlí. O to se snažíme také my, ale někdy máme problém s tím, jak Boží vůli poznat. Apoštol Pavel dnes přichází s vychytávkou, jak se rychle v životě zorientovat, jak poznat Boží vůli – přichází vlastně s takovým rychlotestem na Boží vůli. Píše, že naplněním zákona – a tedy i Boží vůle – je láska. Není to výmysl jen apoštola Pavla. Stejné vyjádření můžeme slyšet od samotného Ježíše, když si ve své Bibli nalistujeme Mk 12,28-34. Na lásce stojí celé křesťanství, a podle toho, zda jednám podle lásky a v lásce, poznám Boží vůli.
 

Ve výše zmíněném evangeliu nalezneme tři oblasti, ve kterých by se láska měla projevovat. Ježíš mluví o tom, že máme snažit o:

 

  • lásku k Bohu
  • lásku k bližním
  • a lásku k sobě samému.

Sv. Pavel v dnešním čtení zdůrazňuje především lásku k bližním a k sobě. Je důležité říct, že láska není jen pouhá zamilovanost, nějaký příjemný pocit, nadšení atd. Láska, kterou Ježíš a apoštol Pavel zmiňuje, je rozhodnutí milovat a také věrnost vůči někomu. Láska k bližnímu se projevuje především milosrdenstvím, které je takovou naší občankou, protože se jím osvědčujeme jako skuteční křesťané. Kdybychom se zeptali papeže Františka, co to milosrdenství je, odpověděl by nám slovy své exhortace Gaudete et exultate (což je mimochodem skvělý text o svatosti). Papež zde říká, že milosrdenství se projevuje čtyřmi způsoby: dáváním, službou, odpuštěním a přijetím. To je milosrdenství.
 

Láska k bližnímu je nám jasná, i když často není lehká. Je tady ale ještě jedna osoba, kterou máme milovat; a tou je každý z nás. „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Možná, že se snažíme mít rádi Boha, své bližní, ale zapomínáme na sebe… Každý z nás se může sám sebe ptát, zda má rád sám sebe, zda sebe přijal. Pokud si to chcete ověřit, můžete si na papír napsat své negativní vlastnosti a rysy, a pak na druhou stranu napsat své pozitivní. V ideálním případě by jich mělo být stejně.
 

Je důležité mít sám sebe zdravě rád, protože teprve potom mám skutečně rád i své bližní. Každý z nás je velmi obdarován. Každý z nás má spoustu dobrých schopností, vědomostí, rysů povahy, nadání, talentů, … a náš nebeský Otec si moc přeje, abychom je objevili, měli z nich radost, snažili se je dobře využít, a také, abychom se díky objevení svých pozitiv učili dívat i na své bližní jako na ty talentované, obdarované, dobré. Přeji nám všem, ať se nám to daří.

P. Lukáš Dořičák

 

 


Liturgické texty na 6.9.2020

23. neděle v mezidobí

 

1. ČTENÍ Ez 33, 7-9 
Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Čtení z knihy proroka 

Žl 95 (94), 1-2. 6-7b. 7c-9 Odp.: 7c-8a 
Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 

2. ČTENÍ Řím 13, 8-10 
Naplněním zákona je láska. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. 
Bratři! 
    Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání 'nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý', a je-li ještě nějaké přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' 
    Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska. 

EVANGELIUM Mt 18, 15-20
Dá-li si říci, svého bratra jsi získal. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 
Ježíš řekl svým učedníkům: 
    "Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby 'každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. 
    Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. 
    Dále vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." 

 

www.signaly.cz/podporte