První září je dnem modliteb za péči o stvoření a tímto dnem také začíná Doba stvoření (Season Of Creation), k jehož slavení vyzývá od roku 2018 také papež František. Křesťané na celém světě se spojují v modlitbě, ve studiu Bible nebo v kampaních obnovy.

 

 

Doba stvoření není pouhý odkaz na slavení připomínky stvoření světa, ale je výzvou k oslavě celého tvorstva a jeho Stvořitele a k přijetí osobní role na společném úkolu péče o stvoření, o náš společný domov.

 

K samotnému průběhu slavení Doby stvoření (1. 9. – 4. 10.) byl připraven oficiální dokument Průvodce Dobou stvoření 2020, který je, díky společenství Žít Laudato Si, dostupný rovněž v češtině. Jednotlivé farnosti / společenství / rodiny v České republice tak mohou čerpat inspiraci přímo z oficiálního dokumentu nebo se podívat do stručných inspirací na stránkách: https://www.ekologickakonverze.cz/doba-stvoreni/, kam jsou pro každý týden Doby stvoření vkládány citáty z encykliky Laudato Si a krátká zamyšlení k nim.

 

Inspirace vedoucí k udržitelnějšímu způsobu života lze najít přímo kolem nás. Postupně se vynořuje nespočet dobrých projektů s ekologickým podtextem. Možná je to náhoda, ale možná ne, že vznikla iniciativa TÝDEN BEZ ODPADU, která probíhá od 31.8. do 6.9. 2020, či-li v úvodu Doby stvoření.

 

Papež František píše v encyklice, že samotný fakt našeho lidství nás podněcuje k péči o životní prostředí a že my křesťané bychom si měli zvlášť uvědomovat, že úkoly v rámci stvoření a povinnost k přírodě a ke Stvořiteli jsou součástí naší víry.

 

Sdílejme své nápady a inspirace, aby každý rok mohlo být slavení Doby stvoření v ČR ještě pestřejší! #dobastvoreni2020

 

Téma Doby stvoření pro letošní rok je „Milostivý rok pro Zemi“. Řídící výbor Doby stvoření k tomu uvádí:

 

Klimatická změna vzniká na průsečíku lidské lakoty, nerovnosti a ničení Boží Země. Téma Milostivého roku bylo vybráno pro tento rok, protože reflektuje tato tři protínající se témata. Milostivý rok je čas zřeknout se nadměrné spotřeby a ekonomických systémů založených na nepřetržitém ekonomickém růstu na úkor Země a chudých. Milostivý rok je doba, kdy ti, kdo nejvíce spotřebovali, musí odškodnit ty, kteří nejvíce protrpěli. Milostivý rok je čas pro Zemi k odpočinku od neustálého vykořisťování, čas pro obnovu ekosystémů a lidí. 

 

Nacházíme se uprostřed doby klimatické nouze. Několik studií již prokázalo, že svět se zdaleka ani nepřiblížil k plnění závazků o snížení emisí skleníkových plynů. Poslední zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu při OSN (IPCC) zdůrazňuje, že jedině skrze rychlé a rozsáhlé změny ve světovém hospodářství, v rozsahu a rychlosti, jaké nemají v dějinách precedent, lze zajistit, že se nepřekročí mezní hranice oteplení o 1,5° C. Nastal tedy čas, abychom se smířili se stvořením skrze pokání a naléhavé činy. 

 

V této kritické a těžké době si uvědomujeme, že naším úkolem jako věřících je hlásat během této krize naději a stvrzovat svou úlohu vydáváním svědectví. Ježíš nám dál na výběr mezi Bohem a mamonem. Pro dobro Země a dobro všech stvořených bytostí nemáme na výběr nic jiného, než usilovat o Spravedlnost (Micheáš 6, 8). 

 

Modlitba pro Dobu stvoření 2020 

 

Stvořiteli života, na Tvé slovo vydala Země byliny, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody. Řeky, hory, nerosty, moře a lesy udržovaly život. Oči všech vzhlížely k Tobě, abys ukojil potřeby každé živoucí bytosti. A po všechen čas byla Země oporou životu. Skrze planetární cykly dnů a období, obnovy a růstu, otvíráš svou ruku, abys nám tvorům dával pokrm v pravý čas. 

 

Ve své moudrosti jsi dal sabat: požehnaný čas k odpočinku ve vděčnosti za všechno, co jsi dal; čas osvobodit se od neřestné spotřeby; čas umožnit půdě a všem tvorům odpočinout si od břemene výnosů. Ale dnes náš způsob života žene tuto planetu za hranice toho, co unese. Vyčerpáváme svět svou touhou po růstu a nekonečným cyklem výroby a spotřeby. Lesy jsou vyluhované, ornice eroduje, pole nevydávají pokrm, pouště se rozšiřují, moře se okyselují, bouře jsou stále silnější. Nedovolili jsme Zemi zachovávat sabat a Země zápasí o svou obnovu. 

 

Během této Doby stvoření Tě prosíme, abys nám dal odvahu zachovávat sabat pro naši planetu. Posilni naši víru, abychom důvěřovali v Tvou prozřetelnost. Vdechni nám tvůrčího ducha, abychom se dělili o to, co jsme dostali. Nauč nás být spokojeni s tím, co stačí. A když nyní vyhlašujeme Milostivý rok pro Zemi, sešli svého svatého Ducha, aby obnovil tvář celého stvoření. 

 

Ve jménu Toho, který přišel, aby ohlašoval dobré zprávy celému stvoření, Ježíše Krista. Amen.

 

připravila Michaela Gongolová

 

www.signaly.cz/podporte