Vstupní modlitba dnešní neděle nám říká podobná slova, která slyší ti, kteří jsou svěceni na jáhny či kněze: „Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal.“ Co v nás započal? Co má dovršit? Přece naši víru. A když žijeme dobře svoji víru, dostáváme se na cestu hledání a poznávání Boha.

zdroj

V prvním čtení dnešní neděle možná poznáváme sami sebe. Často hledáme nebo chceme po Bohu odpověď a hledáme ji všude možně. Sami býváme i my tím vichrem a zemětřesením a nedokážeme se ztišit a naslouchat Božímu hlasu. V písmu najdeme cestu, jak se setkávat s Bohem – v tichu a v pravdě. Eliáš vytrval, počkal, až přejde vše to, v čem Hospodin nebyl. První čtení nás tedy vybízí k trpělivosti, k naslouchání před Bohem. V druhém čtení se mluví o Božích vyvolených. Pavel mluví o vyvolení Izraelského národa a svou řeč zakončuje chválou Krista. Vyvolenými jsme my všichni, kteří jsme dostali ten nezasloužený dar – víru. Jako každé naše jednání, i víra přináší plody. Těmi může být misijní činnost, charita, láska k druhým. Tyto plody by mělo vždy provázet vzdávání chvály Kristu. Vždyť jen s vírou můžeme říct, že Ježíš je Pán, jak píše na jiném místě v písmu apoštol Pavel.

 

Evangelium nám cestu poznání dovršuje. Další čtení mluví o nasycení zástupů. Pro nás, kteří jsme u toho nebyli, je to možné přijmout jedině pohledem víry. Po tomto velkolepém činu se Ježíš nenechává oslavovat, ale odchází do samoty, aby se modlil. Kdy naposledy jsme se po nějakém velkém úspěchu šli do samoty modlit? Kdybychom byli svědky Ježíšova činu, asi bychom se zachovali jako ostatní, kteří odešli, a Ježíš osaměl. Možná i proto, že se neztišili, neměli trpělivost, pak nedokázali přijmout, že k nim jde Ježíš po vodě, a považovali ho za přízrak. Pán k nim byl ale milosrdný a vybízel je, aby se nebáli. Dal Petrovi moc kráčet po vlnách, ale on se zalekl. V návaznosti na první čtení bychom mohli říct, že Hospodin v bouři nebyl. Petr ztratil víru, i když měl Krista na dosah ruky.

 

K čemu nás tyto dnešní texty mají přivést? Co nám chtějí říct? Možná bychom se mohli více zamýšlet nad naším jednáním, abychom nejednali jako vichřice či bouře, abychom se dokázali alespoň někdy ztišit a naslouchat Bohu. Pán nás miluje, touží po nás, chce nás zahrnout svými milostmi, dary. Máme pečovat o svoji víru, abychom nebyli malověrní. Často máme ten největší zázrak, eucharistii, přímo na dosah ruky. Prosme o Ducha Svatého, aby nás naplňoval a dával nám pronikat do zázraku eucharistie, který nám může pomoci v naší cestě poznávání Hospodina, abychom Ho mohli věčně chválit v nebeském království!

 

Jan Černý, trvalý jáhen ve farnosti Povýšení svatého Kříže v Prostějově

 

Biblické signály-19. neděle v mezidobí

 


 

 

1. ČTENÍ 1 Král 19, 9a. 11-13a 
Postav se na hoře před Hospodinem! 

Žl 85 (84), 9ab+10, 11-12. 13-14 Odp.: 8a 
Odp.: Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

2. ČTENÍ Řím 9, 1-5 
Přál bych si, abych já sám byl proklet pro své bratry. 

EVANGELIUM Mt 14, 22-33 
Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě! 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 
    Když ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. 
    Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho ( učedníci ) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. 
    Ježíš však na ně hned promluvil: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!" 
    Petr mu odpověděl: "Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě." 
    A on řekl: "Pojď!" 
    Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě!" 
    Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: "Malověrný, proč jsi pochyboval?" Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: "Jsi opravdu Boží syn." 

 

 

www.signaly.cz/podporte