Život je otázkou priorit, říkáme často. Vysvětlujeme tím, proč jsme se pro něco rozhodli a něco jiného odmítli. I biblický text nám říká, že musíme volit. Nelze mít všechno. Člověk, který nalezl poklad, neměl dost volných peněz na koupi pole, a tak musel svůj stávající majetek prodat, aby mohl poklad legálně získat. I ten, kdo objevil vzácnou perlu, se musel zříci perel méně vzácných, pokud ji chtěl koupit. Kdo by si na získání těch krásných věcí jen půjčil, riskoval by, že o ně přijde.

 

www.flickr.com

 

Zbavit se všeho, co mám, pro jediné – to se asi mluví o řeholnících, ne? Ti se zříkají všeho, nic si nenárokují, a přitom jsou bohatí, mají vše, po čem touží. A co ti ostatní? Ti, co se mohou o každém večeru rozhodnout, jak ho prožijí. O každé stokoruně, za co ji utratí. K čemu se zavážou a čemu se vyhnou.

 

Pokud člověk nechce většinu života prožít v přemítání, co by měl v následující chvíli dělat, měl by vědět, na čem mu záleží. Znát svůj žebříček hodnot rozhodování usnadní. Chci být v první řadě dobrý student? Pokud ano, snadněji se rozhodnu, zda den před testem mám jít do kina. Převzal jsem vedení skautského oddílu a chci ho vést dobře? Nerozesmutní mě nabídka přátel, abych s nimi v době oddílové víkendovky odjel na zajímavou akci. Nechci zraňovat svého partnera? Usnadní mi to boj s vlastním zlozvykem, který mu vadí. Jenže: samozřejmě to má háček. I dobrý student může vzdát zkoušku, když je třeba někomu pomoci. Skautský vůdce se naopak může omluvit z akce, protože má důležité školní povinnosti. A dělat vše podle partnera by mohlo být velmi nebezpečné. Za minulého režimu byl argument, že někdo něco dělá pro blaho svých blízkých, nejčastější výmluvou pro zbabělost. A naopak: za války ti nejstatečnější, ti, kteří se zasloužili o naši pozdější svobodu a zařazení mezi vítězné státy, riskovali životy svých blízkých i náhodných spolupracovníků. Žebříček hodnot rozhodování usnadní, nikoli zautomatizuje. Co je v jedné situaci špatné, může být v jiné tím nejlepším řešením.

 

Ctižádostivost může být v životě prospěšná, ale když se jí podřídí vše, nebývá to dobré.  Snaha dodržovat pravidla je také správná, ale pokud někdo myslí jen na ně, často pro dodržení jednoho poruší jiné. Ani dobré vztahy s lidmi, jakkoli jsou důležité, nemohou být při našem rozhodování kritériem za všech okolností. Jeden vztah ale tímto kritériem být může. Vztah s Bohem. Ten poklad, který činí řeholníky tak bohatými, i když mají dvoje šaty a bundu ze sekáče. Bůh po nás nechce nic, co by mohlo jiným zbytečně ublížit. Neuděláme mu radost něčím povrchním. Někdy nám dělá problém poznat jeho vůli, když se rozhodujeme. Ale zda se před ním stydíme, to poznáme velmi dobře. Když tohle udělám, budu při modlitbě radostný nebo zkroušený? Budu cítit potřebu se omluvit, vysvětlit své chování, nebo budu moci vděčně mlčet? Sledovat při svém rozhodování, zda některá z možností nemůže pokazit můj vztah s Bohem, spolehlivě napoví, čemu se vyhnout. Nevnímat Boha jako zákonodárce a mravokárce, ale jako nejbližšího přítele, je cestou k poznání jeho vůle. O tuto možnost, o tento poklad, stojí za to pečovat každý den a neriskovat jeho ztrátu.

 

 


 

 

17. neděle v mezidobí

 

1. ČTENÍ 1 Král 3, 5. 7-12 

Přál sis chápat právo. 

Čtení z první knihy Královské. 

    Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu v noci. Bůh pravil: "Žádej si, co bych ti měl dát." 

    Šalomoun řekl: "Hospodine, můj Bože, tys učinil svého služebníka králem místo Davida, mého otce. Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj služebník je však uprostřed tvého lidu, který sis vyvodil, lidu četného, který nelze pro množství ani sečíst ani odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl vládnout nad tímto tak početným lidem?" 

    Pánu se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto, a proto mu řekl Bůh: "Poněvadž jsi žádal právě toto a nežádal sis dlouhý věk ani bohatství ani život svých nepřátel, ale přál sis chápat právo, hle - splním tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé srdce, že nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné nepovstane." 

 

Žl 119 (118), 

57+72. 76-77. 127-128. 129-130 Odp.: 97a 

Odp.: Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! 

Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, že budu střežit tvá slova. Lepší je pro mě zákon tvých úst než tisíce ve zlatě a stříbře. 

Odp. 

Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, jak jsi slíbil svému služebníku. Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, neboť tvůj zákon je mé potěšení. 

Odp. 

Proto miluji tvé předpisy více než zlato, než ryzí zlato. Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, nenávidím každou falešnou cestu. 

Odp. 

Podivuhodná jsou tvá přikázání, proto je zachovává má duše. Výklad tvých slov osvěcuje, poučuje prosté lidi. 

Odp. 

 

2. ČTENÍ Řím 8, 28-30 

Předurčil nás, abychom byli ve shodě s obrazem jeho Syna. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. 

Bratři! 

    Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které napřed poznal, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy. 

EVANGELIUM Mt 13, 44-52

 

Prodá všechno, co má, a to pole koupí. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Ježíš řekl zástupům: 

    "Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. 

    Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. 

    Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. 

    Rozuměli jste tomu všemu?" Odpověděli: "Ano." 

    A on jim řekl: "Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré." 

 

www.signaly.cz/podporte