Pán hledá dělníky pro svou žeň. Hledá lékaře, kteří by uzdravovali nemocné, silné, kteří by podpírali slabé, trpělivé, kteří by tišili vzteklé, laskavé, kteří by utěšovali smutné. Svým učedníkům řekl: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: 'Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte."

 

www.flickr.com

Taky by si to mohl Ježíš rozmyslet, co teda chce. Jednou říká, že máme jít do celého světa a hlásat evangelium všemu stvoření, jindy zase říká, že učedníci nikam chodit nemají a mají hlásat dobrou zprávu jen lidem z vlastního národa. Copak nevěděl, že z toho, co říká, vznikne tlustá bichle a bude jen málo těch, kdo se v ní jakž takž vyznají, takže ji rozcupujeme na větičky a těmi budeme argumentovat a budeme mít problém, protože ve spoustě případů najdeme v Bibli výroky pro i proti?

 

Možná věděl. Proto kromě pravidel, které dal Hospodin Mojžíšovi, a kromě všech pokynů, které Ježíš vyslovil sám, jasně řekl, které pravidlo je největší a kterým máme vše poměřovatMiluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Miluj Hospodina, a proto dělej, co ti říká. A miluj bližního, tedy jen nehlásej, ale vnímej, co lidé potřebují. Hladové krmte a nemocné uzdravujte. Neomezte se na slova, ale konejte činy. My dnes nemáme dar uzdravovat bez léků tělo a někdy ani duši. Mrtvé neumíme vzkřísit. Ale – Bohu díky – máme prostředky, kterými dokážeme uzdravit více lidí, než kolik uzdravili učedníci. S vděčností můžeme pomáhat lidem stiženým nemocemi, postiženími, starostmi. Můžeme od nich vzdalovat smrt. Můžeme zprostředkovávat uzdravení nebo ulehčovat úděl jiných lidí. Nejsou jen nemoci v lékařském slova smyslu. Uzdravovat lze i ze smutku, ze strachu, ze závisti, z beznaděje. 

 

Ani Ježíš sám po lidech nechtěl, aby uvěřili jeho slovům, která by bez dalšího hlásal na náměstí nebo napsal do knihy. Napřed pomáhal a vzbuzoval lásku, pak vysvětloval. Kolik lidí neporuší smlouvu s Hospodinem, to záleží na každém z nás. Vedle člověka, který ví a dává najevo, že ví, že zadarmo dostal a zadarmo dává, je snazší vědět, že člověk zadarmo dostal a zadarmo má dávat. Člověk, který jedná správně, motivuje ke správnému jednání. Je jedno, jestli jsme mezi svými nebo mezi trochu cizími nebo mezi úplně cizími. Nejvíc lze pro Evangelium udělat, když člověk vnímá bolest druhého a snaží se ji umenšit. Tak, jak to dělal Ježíš, protože to přece oslovilo i nás.

 

 

 

Biblické signály - 11. neděle v mezidobí (14. 6. 2020)

 


 

 

1. ČTENÍ Ex 19, 2-6a 
Budete mi královstvím kněží a svatým lidem. 

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. 
    Když přišli synové Izraele na sinajskou poušť, utábořili se na poušti. Izrael se tam utábořil před horou. 
    Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal s hory: "Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě. 
    Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem." 2


Žl 100 (99), 2. 3. 5 Odp.: 3c
Odp.: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. 

Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radostí, vstupte před něho s jásotem! 
Odp. 
Uznejte, že Hospodin je Bůh: on nás učinil, a my mu náležíme, jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. 
Odp. 
Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost. 
Odp. 2. ČTENÍ Řím 5, 6-11 
Jestliže jsme byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše budeme zachránění jeho životem. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. 
Bratři! 
    Kristus v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého - možná za dobrého se ještě někdo umřít odhodlá. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme byli s Bohem usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše - po usmíření - budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření. 


EVANGELIUM Mt 9, 36-10, 8 
Zavolal dvanáct učedníků a poslal je. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 
    Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!" 
    Potom si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. 
    Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. 
    Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: 'Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte." 

 

www.signaly.cz/podporte