Jaká je moje víra? V co vlastně věřím? To jsou otázky, které nabízí Slavnost Nejsvětější Trojice. Z úst apoštola Pavla zaznívá také výzva, kterou můžeme plnit s těmi nejstaršími a pro nejmladší tady máme novinku "Hádankové chvály". Prožijte si krásnou neděli, buďte s Bohem a buďte spolu.

Aktivita pro děti 4 – 8 let

Jsi chvályhodný.

Dan 3

Potřebujeme: modlitební svíce

Popis aktivity: „Tuto neděli budeme při mši svaté zpívat, že Bůh je CHVÁLYHODNÝ. Co myslíte, že to znamená? Co to znamená, že je někdo chvályhodný?
To by mě zajímalo, za co můžeme Boha pochválit? Napadá vás něco?“

Chvíli necháme děti jmenovat různé věci.

„Víte co? Budeme ho teď chválit společně. Budeme ho chválit za věci, které stvořil. Budou to takové „hádankové chvály“. Kdo chce, předvede nám pantomimou něco, co Bůh stvořil, a jakmile to někdo uhodne a pojmenuje, všichni zazpíváme kousek textu nedělního žalmu. „Jsi chvályhodný a svrchovaně velebený na věky.“ Melodii si můžeme vymyslet, ale můžeme vložit také jakoukoliv jinou chválovou píseň. 
Př.: Uhodneme „strom“. Děkujeme Ti, Bože, že jsi stvořil stromy. Dávají nám stín, můžeme z nich vyrábět nábytek a hračky, stavět z nich domy. 
Potom všichni zpíváme. Jsi chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

Na závěr se pomodlíme Otče náš.

 

Aktivita pro děti 9 – 12 let

Žádný, kdo v něho věří, nezahyne.

Jan 3, 16 – 18

Potřebujeme: svíce, Bible, balicí papír nebo velký papír, fixy, tužka pro každého.

Popis aktivity: „V nedělním evangeliu uslyšíme část příběhu o setkání Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, s Ježíšem. Nikodém k němu přistoupil a vyznal mu, že věří, že je Ježíš poslaný od Boha. Řekl mu, že velké divy a znamení, které dělá, jsou důkazem toho, že je Bůh s ním. Nikodém vyznal Ježíši svou víru.

A já mám pro vás na začátek jednu jednoduchou a přece tak složitou otázku. Věříte v Boha?“ (Necháme děti odpovídat, pokud je potřeba, mohou se o své víře klidně více rozpovídat - co je pro ně těžké a podobně, ale není to nutné.)

„Teď toto slovní spojení „VÍRA V BOHA“ napíšu na velký papír a budeme společně přemýšlet, čemu všemu vlastně věříme. Co všechno je obsahem naší víry v Boha?“

Na balicí papír vypisujeme např. Ježíš je syn Boží, věřím ve svaté, Ježíš zemřel na kříži, věřím v Pannu Marii, věřím, že Ježíš je přítomen v Eucharistii... Pokud děti některé základní pravdy naší víry opomenou nebo je nenapadnou, doplníme je my.

„Teď jsme tady na papír vyznali svou víru. Vyznali jsme, čemu všemu věříme.“ Přečteme jednotlivé nápisy. „Možná jsou mezi těmi různými věcmi takové, kterým zatím úplně nedokážeme věřit. Máme pochybnosti, nerozumíme jim. To je v pořádku, naše víra se vyvíjí, roste a mění se, někdy i prochází zkouškami. Každý z vás si může vzít tužku a udělat srdíčko u těch věcí, kterým věříte, které byste s Nikodémem dokázali vyznat. Otazník udělejte u těch věcí, kterým zatím nerozumíte nebo je pro vás těžké v ně věřit.“

Dáme dětem prostor, aby se nad jednotlivými pravdami víry zamyslely.

Modlitba

Zapálíme svíci.

„Bože, stojíme před Tebou a spolu s Nikodémem Ti chceme vyznat, že v Tebe věříme. Každý svým vlastním způsobem, podle svých zkušeností a možností. Chceme Ti také vyznat, že některé věci jsou pro nás možná těžké k pochopení, přijetí, nerozumíme jim, těžko jim věříme, přestože chceme. Pane, pomoz nám, pomoz naší víře. 
Tak jako Ježíš povzbudil Nikodéma, kéž povzbuzuje k víře také nás.“

Čteme úryvek z Bible. Jan 3, 16-17

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“

Na závěr se pomodlíme Vyznání víry.

Můžeme dětem nabídnout prostor k povídání o věcech, kterým ve víře nerozumějí. Věci, se kterými si nevíme rady, můžeme probrat s naším knězem. Nemusíme odpovědět na všechny otázky, ale můžeme tímto nabídnout prostor se o těchto věcech bavit. Celé vyznání víry je hezky rozebráno v Katechismu pro děti – Youcat pro děti.

 

Aktivita pro děti 13 – 15 let

Bůh bude s vámi.

2Kor 13, 11 – 13

Potřebujeme: svíce, Bible, 5x čajová svíčka, tužka pro každého, kartičky s výzvami (ke stažení zde).

Popis aktivity: „Máte rádi výzvy? Přijali jste někdy nějakou výzvu? K čemu je dobré si je dávat a učit se je přijímat?“

Chvíli si na toto téma povídáme. Pokud nemají děti svou zkušenost, povídáme o svých výzvách. Zmíníme výzvy, které jsme si sami zvolili, ale také ty, které přišly a my jsme je více méně museli přijmout. 

„Jednu výzvu nám předkládá apoštol Pavel v listu Korinťanům, ze kterého se bude číst tuto neděli. Jeho výzva má pět bodů a jsou pro vás připraveny v našem domě. Je tady pět stanovišť se svíčkami a na každém je jedna výzva – kartička s popsaným úkolem nebo spíše zamyšlením. Můžete si stanoviště projít a kartičky postupně vyplnit. Vyplněné si nechávejte u sebe. Až budete hotovi, sejdeme se zase tady.“

Rozdáme úvodní stránku výzvy. Každému dáme do ruky tužku. Můžeme pustit pomalou křesťanskou hudbu a necháme dětem dostatek prostoru k vyplnění kartiček. 

Modlitba

Zapálíme svíci a čteme z Bible. 2Kor 13, 11 – 13

„Pane, každý máme před sebou výzvu, každý se možné chceme v něčem zlepšit, vyrůst, něco změnit. Prosíme Tě, posilni nás k tomuto úkolu.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého, kéž je s námi se všemi. Amen“

Zakončíme modlitbou Otče náš.

Pokud vznikne potřeba, můžeme si o jednotlivých výzvách povídat. Můžeme si o nich povídat třeba také za týden a říct si, jestli se nám alespoň některá podařila splnit. Vše by mělo být s respektováním svobody sdílet se i nesdílet se.