Pro 13. neděli v mezidobí jsem si pro vás připravila rozmanité činnosti. S nejmladšími dětmi prožijeme modlitbu plnou díků a chval, starší děti budou ztvárňovat podobenství a Ti nejstarší dostanou prostor k přemýšlení a diskusi nad texty Matoušova evangelia.

Aktivita pro děti 4 - 8 let

Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Žalm 89

Potřebujeme: modlitební svíce, malá papírová srdíčka

Popis aktivity: "Už jste někdy měli z něčeho velkou radost? Z čeho? Co uděláte, když vás někdo potěší, když vám někdo pomůže?" Dovedeme děti k pojmenování toho, že když cítíme vděčnost, tak druhému děkujeme, chválíme ho, máme radost.
"Tak jako děkujeme lidem, tak stejně bychom měli děkovat také Bohu, protože jemu vděčíme za všechno, co máme, za všechno co můžeme dělat, co prožíváme. A my si dnes uděláme takový čas, kdy budeme Bohu jenom děkovat, taky se tomu říká, že mu budeme vzdávat chválu. Můžeme u toho zpívat, ale taky tancovat a hrát na nástroje. Můžeme dělat cokoliv, čím vyjádříme svou radost z toho, jak se o nás Bůh stará. Kdokoliv může vymyslet něco, za co chce Bohu poděkovat, říct to nahlas a my se pak k němu přidáme a budeme děkovat taky."
Zvolíme si způsob, jakým budeme projevovat svou radost tak, aby vyhovoval tomu, jak jsme zvyklí s dětmi víru prožívat. Můžeme za každým díkem vložit část nějaké chválové písně, děti u toho mohou hrát na nástroje, můžeme u toho tančit nebo prostě jen společně zavolat "Děkujeme", ale můžeme také jen zazpívat odpověď žalmu "Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech" tak, jak to známe z kostela. Je to zcela na nás.

Za každou chválu, kterou vymyslíme, položíme kolem modlitební svíce malé papírové srdíčko.

"Podívejte, kolik jsme vymysleli věcí, za které můžeme Bohu děkovat. A určitě bychom jich mohli vymyslet ještě mnohem, mnohem více. Je dobré Boha chválit, protože to přináší radost nejen nám, ale i ostatním. Poslechněte si, co se o tom píše v žalmu z této neděle."  Žalm 89, 16-17

"Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. Ve tvém jménu jásají ustavičně."

"Bože, přijmi všechny naše chvály a díky, radujeme se, že jsme Tvými dětmi. Amen.

Zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

 

Aktivita pro děti 9 - 12 let

Teď musíme žít novým životem.

Řím 6, 3-4.8-11

Potřebujeme: modlitební svíce, pro každého vytištěný text ke stažení zde, pro každého malý květináček s hlínou, semínka, např. slunečnice, konvička s vodou

Popis aktivity: "Někdy nám k pochopení Božího Slova mohou pomoci různá přirovnání. Vždyť i sám Pán Ježíš často mluvil v podobenstvích. Na jednom takovém podobenství si ukážeme význam slov, která napsal v listu Římanům apoštol Pavel. Budeme k tomu potřebovat pro každého malý květináček s hlínou, semínko a konvičku s vodou. Pojďme si pomalu společně číst první verše tohoto čtení a potom budeme přemýšlet, co mohou mít společného s věcmi, které tady máme připravené."

Čteme společně, pomalu, nahlas. Řím 6, 3-4

"My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem."

Necháme děti přemýšlet nad tím, jak by se tento text dal znázornit pomocí věcí, které máme připravené. Děti mají vytištěný text stále před sebou a mohou společně diskutovat.  Semínka = každý z nás; křest = vložení semínka do hlíny; vložení semínka do hlíny = jeho smrt; voda, Slunce, živiny = vzkříšení k novému životu Otcovou slávou; nová rostlina, která vyroste = nový život.

"Budu teď pomalu číst slova apoštola Pavla a vy si můžete u nich každý své semínko zasadit a trošičku zalít."

Zapálíme modlitební svíci a pomalu čteme text znovu a přidáme také pokračování. Řím 6, 3-4.8-11

"My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.
Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem."

Modlitba

"Pane, prosíme, ať nám květina, která vyroste, připomíná, že jsme křtem propojeni s tvou smrtí a s tvým vzkříšením. Ať nám připomíná, že křtem jsme povoláni k novému životu, životu napojeném na Tebe. Kéž čerpáme z Hospodinovy slávy, kéž přinášíme plody, kéž žijeme novým, radostným životem. Amen."

 

Aktivita pro děti 12 - 15 let

Kdo miluje..., Kdo nebere..., Kdo nalezne...

Mt 10, 37 - 42

Potřebujeme: modlitební svíce, rozstříhané kartičky se slovy - ke stažení zde

Popis aktivity: "Když Ježíš vysílal své učedníky do světa, dal jim několik rad a poučení o tom, co mají dělat, jak mají žít, jak se mají chovat. Tuto neděli máme možnost se nad čtyřmi z nich zamyslet, a proto to uděláme společně také u nás doma.
Jsou to čtyři krátká poselství a vaší úkolem bude nejprve Ježíšovo poselství z kartiček správně složit a po té bude mít každý z nás možnost se vyjádřit k tomu, jak mu rozumí nebo co pro něj v životě znamená."

Děti mají za úkol složit správně z rozstříhaných kartiček text evangelia. Kontrolu provedeme tím, že jim text přečteme z Bible. Po přečtení si můžeme o každém úryvku povídat. Snažíme se dát hodně prostor dětem. Hledáme osobní sdělení pro každého z nás. Takto pracujeme s každým úryvkem zvlášť. Poskládané texty můžeme nechat na stole tak, abychom měli na konci před sebou všechny čtyři úryvky.

Úryvek č.1

"Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden."

Úryvek č.2

"Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mě hoden."

Úryvek č.3

"Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho."

Úryvek č.4

"Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mne poslal."

Modlitba

Zapálíme modlitební svíci.
"Pane, díky za Tvé slovo, díky, že nad ním můžeme společně přemýšlet. Duchu svatý veď nás, abychom správně rozuměli tomu, co Bůh skrze své slovo říká každému z nás. Amen."

Na závěr můžeme všechny úryvky znovu pomalu přečíst.

 

www.signaly.cz/podporte