Je Ježíš naším superhrdinou? Chceme se stát svatým Božím lidem? Patříme každou částí našeho těla Bohu? Podívejte se na liturgická čtení této neděle trochu jinak. Vyberte si téma, které vás láká, a pusťte se do něj spolu se svými dětmi. 

Aktivita pro děti 4 – 8 let

On nás stvořil a my mu patříme.

Žalm 100

Potřebujeme: modlitební svíce, kamínek

Popis aktivity: „Dnes si dáme na začátek malou rozcvičku. Začneme hezky jednoduše. Představte si, že jsme se spolu potkali třeba po dlouhé době a chceme se pozdravit. Nejprve se s každým z naší rodiny pozdravíme podáním ruky, jako se to běžně dělá.“ Rychle stiskneme každému ruku a usmějeme se na něj. Dále postupně zařazujeme netradiční pozdravy nohou, kolenem, nosem, vlasy, ušima...
Pozdravili jsme se různými částmi těla. Na které části jsme ještě zapomněli?“ Děti jmenují. 
„Dokázali byste říct, která část těla je nejdůležitější? 
Každá část těla je důležitá, každá má svůj úkol. Každou částí našeho těla můžeme plnit Boží úkol tady na světě.“

„Zahrajeme si teď hru, ve které budeme co nejrychleji vymýšlet, k čemu všemu Bůh stvořil jednotlivé části našeho těla. Sedneme si do kruhu. Já řeknu třeba ruce a začneme si posílat po kruhu kamínek, kdo jej bude držet, musí říct, co dobrého můžeme rukama dělat. Zkusíme u každé části těla oběhnout kamínkem alespoň třikrát dokola.“ (nohy, oči – co hezkého můžu vidět, uši – co hezkého můžu slyšet).

Modlitba

Zapálíme svíci. „Dobrý Bože, díky, že jsi nás stvořil. Díky, že jsi stvořil každou část našeho těla. Ruce, nohy, hlavu, oči, uši. Ty jsi naším Stvořitelem, Tobě chceme patřit a vším, co děláme, chceme pomáhat celému Tvému dílu.“
Každý může poděkovat za nějakou část těla.

„Děkujeme za oči.“ Odpovídáme: „Ty jsi je stvořil, Tobě patří.“

Zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

 

Aktivita pro děti 9 – 12 let

Budete mi svatým lidem.

Ex 19, 2-6

Potřebujeme: Bible, modlitební svíce, tužka, listina srolovaná do ruličky a svázaná stužkou – ke stažení zde

Popis aktivity: „Tuto neděli uslyšíme, jak Hospodin připomíná Izraelitům, co pro ně udělal a jak je zachránil a vyzývá je k dodržování jeho smlouvy. Pojďme si jeho řeč poslechnout.“

Vezmeme Bibli a přečteme Ex 19, 2-6.

„Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal s hory: "Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě.
Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem."

„Bůh říká Izraelitům a říká to také každému z nás. Vidíte, jak se o vás starám a chráním vás. Můžete mi důvěřovat. Dodržujte mou smlouvu a já se o vás postarám. Budete mým svatým lidem.“

„O jaké smlouvě to Hospodin mluví? Víte to někdo?“ Možná někdo přijde na to, že je to desatero, které Bůh dal Mojžíšovi. Pokud ne, nevadí.

„Tuto smlouvu, kterou dal Bůh Izraelitům, dal i nám. Je pro vás připravena někde v našem domě. Bůh ji dal Izraelitům na hoře Sínaj a proto také u nás je schována někde nahoře.“

Děti hledají listinu schovanou v horním patře nebo třeba někde u stropu, venku na stromě.

„Pojďme se společně podívat, co je v této smlouvě napsáno.“

V listině je text desatera, ale chybí mu některá slova. Děti je doplňují.

„Teď máme před sebou celý text smlouvy. Aby bylo zajištěno dodržování smlouvy, je zvykem, že ji lidé podepisují. Svým podpisem potvrzují, že ji chtějí dodržovat. Společně teď slavnostně smlouvu přečteme a každý, kdo se chce snažit ji dodržovat, se může pod ni podepsat.“

Zapálíme svíci a společně přečteme text desatera. Každý se pak může pod něj podepsat.

Modlitba

„Bože, svým podpisem jsme stvrdili, že se chceme snažit tvou smlouvu dodržovat. Víme, že jsme slabí a že to ne vždy dokážeme, ale chceme pro to udělat vše, co je v našich silách. Prosíme, pomoz nám. Chceme být Tvým svatým lidem. Amen.“

Zakončíme modlitbou Otče náš.

Podle potřeby si můžeme s dětmi o desateru povídat. Přemýšlíme, proč nám ho Bůh dal. Nabízí se také možnost otevřít téma naší slabosti a nedokonalosti, hříšnosti, opakovaného porušování této smlouvy a Božího milosrdenství. 

 

Aktivita pro děti 13 – 15 let

Tím spíše budeme zachráněni.

Řím 5, 6-11

Potřebujeme: modlitební svíce, Bible pro každého nebo vytištěný text čtení, dva větší archy papíru, psací potřeby

Popis aktivity: „Možná máte rádi filmy o různých superhrdinech. Pojďme si teď zkusit společně pojmenovat, co je pro takové superhrdiny typické, co mají společného, co na nich obdivujeme. Vše, co nás napadá, si napíšeme tady na papírový arch.“ Mají nějaké nadpřirozené schopnosti, kterými vynikají nad ostatními, někteří jsou nesmrtelní, jejich úkolem je pomáhat lidem...

„Myslíte, že bychom mohli uvažovat o Ježíši jako o superhrdinovi? Co na něm obdivujete? Je něco, v čem se liší od filmových superhrdinů? Jaké jsou jeho schopnosti? Jak pomohl lidem? Komu přišel pomoci? V čem je jeho síla? Můžeme si v tom, co jsme napsali, zakroužkovat tvrzení, která platí také pro Ježíše a na druhý arch budeme psát to, co má navíc nebo čím se od běžných superhrdinů liší.“ Je to námět k přemýšlení, diskusi, sami uvidíte, kam vás zavede. Jde o to, vzbudit diskusi, žádný názor není špatný.

„K přemýšlení o Ježíši jako o superhrdinovi nás může inspirovat nedělní čtení z listu apoštola Pavla Římanům. Vezměte si každý Bibli a naslouchejte textu, který budu číst.“ Řím 5, 6-11.

„Bratři! Kristus v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého - možná za dobrého se ještě někdo umřít odhodlá. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme byli s Bohem usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše - po usmíření - budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.“

„Nyní si můžete text číst každý v duchu znovu. Kdykoliv narazíte na slovo nebo větu, která vás osloví a která popisuje to, co pro nás Ježíš vykonal, vyslovte ji nahlas. Nevadí, když se budeme opakovat, když některé části zazní vícekrát.“

Modlitba

Zapálíme svíci. „Pane, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás vykonal. Děkujeme Ti, že jsi skutečným a pravým hrdinou a zachráncem lidstva a že jsi přišel na svět, abys zachránil každého z nás…“

Modlitbou můžeme reagovat na to, co jsme v diskusi objevili a pojmenovali, proč Ježíše obdivujeme, za co mu chceme vzdávat chválu. Můžeme v těchto chválách dát prostor také dětem. Povídání zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

 

Podpořte signály.cz