Zamyšlení nad evangeliem z 5. neděle velikonoční (J 14,1-12), které ukazuje na blížící se slavnost Nanebevstoupení Páně. Ježíš řekl svým učedníkům: "Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. (J 14,1-3)

zdroj: www.pixabay.com

Tento úryvek z Janova evangelia je zařazen do večeřadla. Je již po večeři. Učedníci sedí u stolu, u středobodu domova. Mají umyté nohy. Jidáš je pryč. Ježíš rozmlouvá se svými učedníky, než bude vydán velekněžím (srov. Mk 10,33). Můžeme říci, že se jedná o Ježíšovu závěť, resp. její začátek.

 

V právních dokumentech je velmi důležitý úvod, který obvykle uvádí motivaci právní normy. I zde je to důležitá otázka: Co nám Ježíš chce říci?

 

V domě mého Otce je mnoho příbytků.

 

Aktuální situace mě přivedla k zamyšlení, co je to domov, čím se vyznačuje. Vzpomněl jsem si na dva citáty, které se mi velmi líbí, a které jsou podle mého názoru vystihující:

 

Doma je tam, kde Vás mají rádi. (Z reklamy na pivo)

 

Doma je tam, kde si položím nohy na stůl. (P. Pavel Ambros,SI)

 

Co nám říkají tyto citáty? Co je domov? Domov je místo, kde jsem přijímán bez jakýchkoliv podmínek či předsudků. Doma můžu být sám sebou, tady můžu odložit všechny masky. Zde mohu odložit svůj strach, svoji bolest. Zde můžu bez obav sdílet nejvnitřnější hnutí mého srdce. Ježíš odchází, aby nám připravil místo. Zde na zemi narážíme na naše slabosti a hříchy. V nebi tomu tak nebude. V nebi budeme patřit na Boha a zakoušet věčnou radost.

 

Ježíš prosí za mne, připravuje mi místo, pracuje. On je věrný a činí to, co přislíbil. Nebe bude setkáním s Pánem, který odešel, aby nám připravil místo, setká se s každým z nás. To nám dodává a zvětšuje důvěru.“ (Papež František, 28. 4. 2018)

 

P. František Ponížil

Biblické signály - 5. neděle velikonoční (10. 5. 2020)

 


 

 

1. ČTENÍ Sk 6,1-7
Vyvolili sedm mužů plných Ducha svatého.

Žl 33(32),1-2.4-5.18-19 Odp.: 22a
Odp.: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. nebo: Aleluja. 

2. ČTENÍ 1Pt 2,4-9
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo. 

EVANGELIUM Jan 14,1-12
Já jsem cesta, pravda a život. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
      Ježíš řekl svým učedníkům: "Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte." 
      Tomáš mu řekl: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?" 
      Ježíš mu odpověděl: "Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho:" Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí." Ježíš mu odpověděl: "Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: 'Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. 
      Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat,protože já odcházím k Otci."