V každé armádě světa je jedním z hlavních podpůrných prvků záloha, která může být povolána do aktivní služby během jakékoliv krize. Armáda České republiky (AČR) disponuje dvěma druhy záloh – zálohy povinné a zálohy aktivní. Zatímco povinná záloha spoléhá na všechny muže, kteří v minulosti absolvovali Základní vojenskou službu (ZVS), do Aktivní zálohy (AZ) se přidali muži a ženy, kterým není lhostejná obrana našeho státu.

Domovenka se zařazením do AZ s českou vajlkou na maskovací uniformě vz. 95 | Zdroj: Deník N

V povinné záloze, jak bylo již řečeno, jsou všichni muži, kteří v minulosti absolvovali ZVS a k tomu nepřesáhli 60 let věku. Vzhledem k tomu, že dnes do ZVS (hovorově „na povinnou vojnu“) mladí muži nenastupují, povinné zálohy každým rokem výrazně ubývá. Zároveň s měnícími se způsoby moderního boje, novými trendy a modernizací v bojové technice ztrácejí své kvality pro moderní bojiště i kdysi špičkově vycvičení speciálové.

 

Aktivní zálohy pak tvoří občané České republiky, kteří se rozhodli dobrovolně převzít vlastní brannou povinnost a nést na svých bedrech břímě vlastní vojenské připravenosti, včetně té odborné. Tito lidé vykonávají vojenskou službu současně se svým civilním zaměstnáním a jsou připraveni být armádě k dispozici, když je povolá v dobách krize nebo válečného konfliktu.

 

 


 

Jaký je rozdíl mezi AZ a brannou povinností? Branná povinnost se vztahuje na všechny muže i ženy s českým státním občanstvím, ve věku 18 - 60 let a znamená to, že v případě válečného konfliktu jsou povinni nastoupit do vojenské služby a plnit úkoly Armády České republiky. Lidé v AZ tuto povinnost přebírají dobrovolně v mírovém stavu.

 


 

 

Historie Aktivní zálohy

 

Historie Aktivní zálohy, jak ji dnes známe, začala v září roku 1999, bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý povolal vojáky v povinné záloze na dobrovolné vojenské cvičení. To se stalo na popud několika desítek bývalých vojáků, kteří chtěli ve své službě pokračovat, i když byli propuštěni ze ZVS a měli své závazky v civilu. Toto cvičení výrazně předčilo nevelké představy generálního štábu, který viděl v těchto zálohách potenciál. Armáda se rozhodla potenciál dobrovolných záloh podpořit a v roce 2000 vznikly první dvě jednotky „Aktivní zálohy – dobrovolné (AZD)“, a to u 22. mechanizované brigády ve Strašicích a u 6. brigády speciálních sil v Prostějově.

 

V roce 2004 předložil tehdejší ministr obrany Jaroslav Tvrdík návrh o zrušení „povinné vojny“. V témže roce začala Armáda připravovat svůj program pro využití AZ a jejich specializaci (k tomu bylo potřeba i přizpůsobit výcvik) a nábor nováčků do AZ, tedy lidí, kteří nebudou chtít či nebudou moci vstoupit do profesionální armády z jakéhokoliv důvodu, ale budou chtít absolvovat vojenskou službu. Ke dni 31. prosince 2004 končí ZVS v České republice a následující den 1. ledna 2005 se stává armáda plně profesionální.

Původní domovenka se zařazením do Aktivní Zálohy - Dobrovolné z roku 2000 | Zdroj: ozbrojeneslozky.cz

V té době začínají vznikat v každém kraji strážní roty při Krajských vojenských velitelstvích (KVV). O nějakou dobu později, v roce 2007, začínají vznikat specializované jednotky AZ, které jsou začleněny do celku specializovaných útvarů AČR (např. ženijní či mechanizované roty).

 

Zásadní milník historie AZ přichází v roce 2016, v němž se mění legislativa, která přináší mezi AZ velké změny. Je upraveno odměňování záložáků na úroveň profesionálů a zvyšuje se počet dní, které musí záložáci odsloužit. Zároveň se mění i struktura AZ. Přicházejí první povýšení i do velitelských funkcí či povýšení až do hodností plukovníků. Zároveň v témž roce vznikají AZ u většiny bojových útvarů AČR jako např. u výsadkářů, průzkumáků, dělostřelců a dalších.

 

V témž roce se z rozkazu tehdejšího náčelníka generálního štábu arm. gen. Josefa Bečváře uskutečnilo první, do té doby největší, cvičení AZ s názvem Hradba 2016 ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá na Olomoucku. Tohoto cvičení se zúčastnilo 1 100 záložníků krajských pěších rot při jednotlivých KVV a jednotky AZ Vojenské policie Olomouc.

 

 


 

Kdo všechno může k AZ? K AZ se může přidat každý občan České republiky ve věku 18 - 60 let s (minimálně) výučním listem, který je zdravotně, psychicky a fyzicky způsobilý. Kromě toho musí mít chuť zapojit se aktivně do obrany České republiky a musí být pořádný srdcař, aby prošel sítem ve Vyškově. Zároveň uchazeč o službu v AZ nesmí být v jiném služebním poměru.

 


 

 

Služba v AZ není jen o střílení

 

Jak už víme, jsou dva druhy AZ – strážní roty při KVV a jednotky, které jsou integrovány do struktur jednotlivých útvarů AČR.

 

KVV jsou útvary, které zodpovídají za organizaci a strategické plánování obrany svěřených teritorií. Pro tyto účely mají k dispozici již zmíněné krajské strážní roty (útvarově zařazeny jako pěší roty). Tyto roty mají tedy za úkol ve svěřeném teritoriu chránit objekty důležité pro obranu státu (ODOS). Takovým, tzv. „Odosem“, může být např. zdroj pitné vody, elektrárna, státní instituce či vojenský objekt. Mimo to jsou tyto krajské jednotky cvičeny pro civilní obranu (CO) a stát je díky tomu může, jak už jsme mohli vidět, nasadit např. v případě živelných katastrof nebo při veřejném ohrožení.

Jednotky při profesionálních útvarech AČR mají za úkol provádět úkoly bojové podpory svých útvarů, kromě toho vznikly i AZ pro speciální určení, jako např. AZ u vojenské policie (VP) či 31. pluku radiační, chemické a biologické obrany nebo u nově vnikajících kybernetických sil. Namátkově několik doktorů a doktorek působí jako záložáci ve vojenské nemocnici v Těchoníně.

 

Jednou z nedílných součástí vojenské služby AZ jsou vojenská cvičení, která trvají, v celkovém součtu, čtyři týdny v roce. U většiny útvarů probíhají po malých celcích až čtyřikrát do roka. Není výjimkou ani dvoutýdenní výcvik dvakrát v roce či měsíční výcvik jednou v roce. Tato cvičení probíhají v režimu nepřetržitého vojenského výcviku (NVV), což znamená, že makají celý den až do noci a během výcviku vystřídají několik výcvikových zaměstnání. Pauzu si mohou udělat pouze na jídlo, ošetření výzbroje, výstroje či drobných zranění a nakonec v noci na pár hodin spánku, aby nabrali sil do dalšího výcvikového dne.

 

Během těchto cvičení vojáci AZ zdokonalují svou vojenskou připravenost, ať už formou střeleckého výcviku, ale také fyzické zátěže, bojové strategie, pohybu na patrole a dalších činností, které jsou nezbytné pro tuto službu.

 

Zároveň platí, že každý záložák se musí individuálně udržovat v dobré fyzické kondici, která odpovídá jeho zařazení a služebním úkolům, což znamená, že záložák u výsadkářů si musí dát pořádně do těla, aby ustál nápor, který se na něj na každém cvičení chystá, a na druhou stranu doktory nikdo honit nebude. Jinak obecně platí, že záložáci by měli minimálně splňovat normy kontrolních testů přezkoušení fyzické zdatnosti ve své věkové kategorii na svém útvaru. Kromě fyzické kondice je třeba udržovat i svou specializaci v jednotce nebo na útvaru. K tomu pak slouží kurzy ve Vyškově.

 

Příslušnice AZ z 231. pěší roty AZ při KVV Zlín během pravidelného vojenského cvičení | Zdroj: Zlínský deník

Společné cvičení pěší roty AZ a IZS Zlínského kraje | Zdroj: Regionální televize Valašskomeziříčska

Rozhovor s Ludvíkem Cimburkem, externím poradcem náčelníka g. št. AČR pro AZ | Zdroj: Radiožurnál

 

 


 

Co obnáší příslušnost k AZ? Příslušnost k AZ je jednak vyjádřením toho, že daný občan dobrovolně přebírá svou brannou povinnost a počítá s tím, že bude neustále k dispozici AČR při plnění různých úkolů. V takovém případě musí příslušník AZ počítat i s tím, že může být do akce povolán i v mírovém stavu, a to např. při živelných katastrofách nebo jiném výjimečném stavu.

 


 

 

Proč se stát záložákem?

 

Jednou z odpovědí na tuto otázku může být nutná potřeba záloh, která v současnosti vzniká úbytkem povinných záloh. V dobách, kdy v České republice fungovala ZVS, odcházelo do záloh cca 100 000 vojáků ročně, současná situace je taková, že do záloh odchází ročně cca 700 vojáků z povolání, ale již v pokročilejším věku. Zároveň armáda se připravuje na ty nejhorší možné scénáře, což znamená, že v případě výjimečného stavu je potřeba mít v aktivní službě více vycvičených lidí, než je rámec profesionální vycvičené armády. Tady přichází prostor, v němž armáda využije AZ, jakožto nejlépe připravenou část záloh obecně.

 

Zároveň přímo AZ je jediná složka, kterou může stát využít i v době mírového stavu pro zvládání krizí, jinými slovy, pokud stát potřebuje někoho navíc na zvládání krizové situace, mimo plných kapacit IZS, a je třeba nasadit armádu, může být právě povolána k plnění úkolů pouze AZ (nikoliv zálohy obecně).

 

Tedy jedním z mnoha důvodů, proč vstoupit do AZ, je ochota pomoci při obraně sátu, ochota pomáhat a v případě nouze doplnit kapacity IZS nebo ozbrojených sil. To vše na úkor vlastního volného času, pohodlí nebo dokonce rodiny. A občané České republiky si mohou být jisti, že v AZ jsou lidé, kterým obrana naší vlasti není ukradená a kteří jsou ochotni obětovat svůj čas, energii a komfort pro pomoc ostatním.

Rukáv s výložkami příslušníka AZ 14. pluku logistické podpory v Pardubicích | Zdroj 14. pluk logistické podpory Pardubice

 

 


 

Česko má jen aktivní zálohy, nic jiného! | Blog Ludvíka Cimburka

 


 

 

Rozhovor se speciálním hostem

 

Europoslance Tomáše Zdechovského není potřeba dlouze představovat. Zajímavostí ovšem je, že se rozhodl pro službu v AZ. V době psaní článku je Tomáš Zdechovský přijat k AZ při KVV a doba k nástupu do Vyškova je nemilosrdně krátká. Proč se rozhodl vstoupit do AZ? Jaký má pohled na AČR a jak by motivoval mladé muže ke službě v AZ? To se dozvíte v rozhovoru, který poskytl pro potřeby tohoto článku.

 

Jak se stát záložákem?

 

Pokud Vás tento článek zaujal a máte chuť vstoupit do aktivní zálohy, na těchto posledních řádcích si probereme pár možností, jak se stát záložákem. Pro lepší informovanost doporučuji prostudovat si oficiální stránky aktivní zálohy – aktivnizaloha.army.cz a náborové stránky kariera.army.cz, kde zjistíte i spoustu dalších informací nebo najdete odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy. Zároveň je vhodné si o dané jednotce zjistit co nejvíce.

 

Jako první je potřeba splňovat zákonné podmínky, které jsou být plnoletým občanem České republiky, mít v ruce alespoň výuční list nebo maturitu a pak při nástupu podepsat prohlášení o nepodporování extremismu obecně a samozřejmostí musí být i křišťálově čistý trestní rejstřík. Jestli tohle splňujete, jde se do druhého kola.

 

Dalšími podmínkami jsou zdravotní způsobilost, psychická odolnost a dobrá fyzická kondice. Ke zdravotní způsobilosti je vhodné podívat se na náborové stránky, kde je mnohem více informací. Platí, že u záloh se přivře jedno oko třeba nad brýlemi, tedy záložák nemusí mít kvalifikaci kategorie A – schopen bez omezení, schopen jako výsadkář (tedy, pokud se zrovna nehlásí k zálohám ke 43. výsadkovému praporu či 601. skupiny speciálních sil). Co se týče fyzické zdatnosti, tak je vhodné být připraven na požadované minimum. Jaké to je? To můžete zjistit na stránkách Velitelství Vojenského Výcviku ve Vyškově.

 

Co je k fyzické zdatnosti potřeba ještě vědět je to, že AZ různých útvarů AČR musejí splňovat stejné požadavky na svou věkovou kategorii jako jejich profesionální kolegové. Výjimky se neudělují!

Nováčci ve Vyškově v hodnosti vojínů, ilustrační foto | Zdroj: NATOaktual.cz

No, a pokud se armáda rozhodne Vás do AZ přijmout, stačí jen projít Kurzem základní přípravy Aktivní zálohy (KZP AZ), který trvá v celkové délce 6 týdnů. Je možné jej na žádost záložáka rozdělit na dvě etapy po třech týdnech, což může být i trochu pomůcka, protože ukončení jedné etapy může být pro záložáka záchytným bodem v KZP (hovorově „v základním výcviku - záklaďáku“). Pokud je záložák nějakého speciálního zařazení, čeká jej pouze čtrnáctidenní KZP – Specialista.

 

Jinak informace k AZ u každého útvaru najdete na stránkách útvarů. Jejich seznam naleznete zde. V neposlední řadě je třeba připomenout, že nedávno vznikl soukromý projekt příslušníků AZ – YouTube kanál AZTV, kde vám desátník Adam Čech k Aktivní Záloze popovídá trochu víc.

 


 

Tento článek je soukromým zájmovým projektem autora. Nejedná se o oficiální propagaci (ani placenou inzerci) Armády České republiky či resortu Ministerstva obrany. Článek nemusí obsahovat přesné informace, proto autor odkazuje na oficiální webové stránky aktivní zálohy - aktivnizaloha.army.cz - a na náborové stránky AČR - kariera.army.cz.

 

 


 

 

Závěrem chci vyjádřit velké poděkování Tomáši Zdechovskému za ochotu přispět svým časem k tomuto článku. Velké díky!

 

 


 

 

Zdroje:
 

Cvičení AZ HRADBA 2016 I Informační servis MO ČR

YouTube kanál AZTV

Oficiální web AZ

Náborový web AČR

Aktivní záloha | CZ DEFENSE

Průvodce vojáka v záloze činnou službou

 

Pokud se Vám tento článek líbil můžete buď podpořit Signály.cz anebo můžete podpořit AČR svým vstupem do AZ