Tentokrát vás čeká možná trochu netradiční zpracování nedělních čtení. Můžete si vybrat bojovku s nejmladšími a spoléhat na to, že Bůh uslyší váš hlas, můžete si procvičit svou paměť a to, jak dobře umíte naslouchat Božímu slovu a nebo se pustíte do trochu kreativního zpracování nedělního žalmu. Ať si vyberete cokoliv, mějte krásnou neděli.

Aktivita pro děti 4 – 8 let

Hospodine, slyš můj hlas

Žalm 27

 

Potřebujeme: šátek pro každého, deky na skrýš, svíce.

Popis aktivity: „Žalm na dnešní neděli nám ukazuje, že život s Bohem je velké dobrodružství. Píše se v něm o nepříteli, o ukrývání v Božím stanu, o tom, že máme k Bohu volat o pomoc a že máme mít udatné srdce. Proto bychom si na to dnes mohli zahrát. 

Nejprve budeme potřebovat vyrobit jednoduchý stan nebo nějaký úkryt. Bude to Boží úkryt, kde budeme v bezpečí a žádný nepřítel tam za námi nebude moci.“

Postavíme jednoduchý úkryt třeba z deky.

„Každý z vás bude člověkem, který žije na zemi, a můžete se pohybovat pouze v této místnosti. Nesmíte se zastavit, stále musíte chodit. Mezi vámi se bude poslepu pohybovat nepřítel (tatínek nebo maminka – označíme ho tmavým šátkem), který vám chce sebrat radost a štěstí. Radost a štěstí bude představovat šátek, který budete držet v ruce. Jakmile se vás nepřítel dotkne, musíte se zastavit a šátek mu dát (on jej musí položit do Božího úkrytu.) Stáváte se smutnými, stojíte na místě a jediné, co můžete udělat je volat o pomoc k Hospodinu – „Hospodine“ nebo „Hospodine, slyš můj hlas.“ V tu chvíli se musí najít někdo z lidí, kdo vám přijde na pomoc a odvede vás do bezpečí Hospodinova úkrytu, kde si můžete znovu vzít svůj šátek. V úkrytu můžete být nejdéle deset sekund. Nepřítel vás může chytit také během vaší záchrany a může chytit také vašeho záchrance. Kdo vyhraje záleží jen na nás."

Modlitba

Sejdeme se u Božího stanu, zapálíme svíci.

„Pane, slyš náš hlas, když k tobě voláme. Schovej nás ve skrýši svého stanu, když se bojíme, když nám někdo ubližuje, když jsme smutní. Amen.“

Zakončíme modlitbou Otče náš.

 

Aktivita pro děti 9 – 12 let

Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách

Sk 1, 12 - 14

Potřebujeme: tužku a papír pro každého, Bible

Popis aktivity: „Dneska využijeme nedělní čtení trochu netradičně. Nebudeme mít katechezi, ale mám pro vás malý kvíz, díky kterému si trochu procvičíme svoji paměť. Nejprve vám text prvního čtení přečtu, vy budete dobře poslouchat a potom vám budu dávat různé otázky a vy budete psát odpovědi.“

Pomalu čteme celé čtení.

„Čtení ze Skutků apoštolů.
    Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty.
    A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.“

Dáváme dětem otázky a oni na ně odpovídají.

  1. Ve které knize Nového Zákona se o této události dozvídáme? (Skutky apoštolů)
  2. Co těsně předcházelo tomu, než se apoštolové vrátili do Jeruzaléma? (Ježíš byl vzat do nebe.)
  3. Jak se jmenuje hora, ze které se apoštolové vrátili? (Olivová)
  4. Jak je vzdálená tato hora od Jeruzaléma? (délku sobotní cesty)
  5. Byla místnost, ve které bydleli apoštolové v přízemí? (ne – hořejší místnost)
  6. Napiš co nejvíce učedníků, kteří v místnosti bydleli. (Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon a Juda)
  7. Modlila se tam s nimi také Maria? (ano)

Po dopsání kvíz společně vyhodnotíme. Můžeme si také připomenout událost, která této situaci předcházela – Nanebevstoupení Páně – církev jej slaví 40 dní po Kristově vzkříšení (letos ve čtvrtek 21.5.) Můžeme si o tom přečíst ze Skutků apoštolů (Sk 1, 4-11)

 

Aktivita pro děti 13 – 15 let

Hledejte mou tvář

Žalm 27

Potřebujeme: Bible, svíce, pastelky, kartičky s emocemi, obrys tváře 2x +  pro každého člena rodiny, ke stažení zde.

Popis aktivity: „Zajímalo by mě, jestli jste někdy přemýšleli nad tím, která část lidského těla nám nejvíce vypovídá o tom, jak se druhý člověk cítí, co si myslí.“ (je to tvář)

„V tváři druhého člověka vyčteme nejvíce. Můžeme si to nyní vyzkoušet. Každý si vylosuje kartičku s nějakou emocí a zkusí nám ji předvést tím, jak se bude tvářit. My budeme hádat, o jakou emoci se jedná.“ Na kartičky napíšeme radost, smutek, zlost, strach, povýšenost, výsměch, lítost…

Po skončení této hry umístíme kartičky doprostřed, aby na ně všichni viděli, a položíme k nim dvě siluety hlavy.

„Teď bude vaším úkolem rozdělit tyto kartičky do dvou tváří. Jedna bude ta, do které se díváte rádi, a jedna bude ta tvář, do které byste se raději ani dívat nechtěli. Pokud některou kartičku nebudete umět umístit, nechejte ji uprostřed.“

Necháme děti kartičky umístit a povídáme si o tom, co, kam a proč dali.

„V osmém verši 27. žalmu se píše: Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.“

„Jak si představujete Hospodinovu tvář? Co v ní všechno je? Které z těchto dvou tváří se bude podobat? Hledali byste ji, kdyby se podobala této tváři?“ Ukážeme na tvář se zápornými emocemi.

„Každý dostane jednu siluetu hlavy – tváře a vaším úkolem bude výtvarně ji zpracovat tak, aby pro vás byla Boží tváří, kterou chcete hledat, kterou chcete vidět. Zvolte barvy, které pro vás vyjadřují Boží tvář. Napište do tváře ty vlastnosti, emoce, pocity, které toužíte v Bohu spatřit.“

Pustíme křesťanskou hudbu a necháme děti tvořit.

Modlitba

„Pane, opakujeme si tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvou tvář hledáme. Toužíme v ní vidět…“ Každý vloží slova, která do své tváře napsal – milosrdenství, lásku, podporu, pomoc, naději…

Modlitbu zakončíme např. písní Hledám tvoji tvář, Pane můj.

 

www.signaly.cz/podporte