Svátky skončily. Svítalo na první den pracovního týdne. Sotva vyjela první ranní tramvaj, Magda s Marií vyrazily na hřbitov. Vystoupily na Olšanech, zamířily štěrkovou cestičkou k hrobce, a v tom se ozvala strašlivá exploze. 

zdroj: www.pixabay.com

Když se prach usadil, uviděly, že mramorová náhrobní deska je pryč. Ležela pár metrů vedle v trávě a na ní seděl snědý cizinec celý v bílém, s tváří anděla. Příslušníci pohotovostního pluku, kteří to tam hlídali, teď leželi kolem jako mrtvoly. 

 

„Žádný strach, “oslovil je ten cizinec.„Já vím, hledáte mrtvého Ježíše. Toho už nenajdete! Vidíte, tady ležel. Už mu sem nemusíte nosit kytky, není tu. Přešel do vyššího levelu, jak vám říkával. A teď honem, vyřiďte jeho přátelům, že vyhrál nad smrtí! Vraťte se domů, tam vás bude čekat. OK?“ 

 

Ty dvě z toho byly úplně perplex, pořád ještě vyděšené, ale zároveň štěstím bez sebe. Před hřbitovem chytily taxíka a spěchaly tu neuvěřitelnou zprávu říct jeho přátelům. 

 

Když pak vystoupily, otočily se – a na chodníku před nimi stál on sám! „Ahoj, jak je?“ pozdravil je jako obvykle. Zatočila se jim hlava a sesunuly se mu k nohám. Svíraly mu v objetí kolena a líbaly mu ruce.„Žádný strach,“ zopakoval jim Ježíš. „Jděte vyřídit mým bratrům a sestrám, ať se vrátí domů. Tam vás budu čekat.“ 

Alexandr Flek 

převzato z Parabible, (Mt 28, 1-10)

Biblické signály - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (12. 4. 2020)


 

1. ČTENÍ Sk 10,34a.37-43 
Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání. 

Čtení ze Skutků apoštolů. 
    Petr se ujal slova a promluvil: "Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. 
    A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. 
    On nám přikázal, abychom to hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří." 2

Žl 118(117),1-2.16ab+17.22-23 Odp.: 24 
Odp.: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 
nebo: Aleluja, aleluja, aleluja. 

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Nechť řekne dům Izraelův: "Jeho milosrdenství trvá navěky." 
Odp. 
Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech. 
Odp. 
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích. 
Odp. 

2. ČTENÍ Kol 3,1-4
Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. 
Bratři! 
   Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. 

EVANGELIUM Jan 20,1-9 
Ježíš musel vstát z mrtvých. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
    Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." 
    Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.