Květná neděle a s ní slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma se blíží. Pojďme spolu se zástupy volat: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově."

Pro nejmenší děti vám nabízím malé slavení přímo pro Květnou neděli. Aktivity pro starší můžete opět použít jako přípravu na nedělní liturgii.

Kéž zní Hosana v našich rodinách i v našich srdcích.

Aktivita pro děti 4 - 7 let

Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově.

Lk 19, 28 - 40

 

Potřebujeme: různé zelené ratolesti, dětská Bible, modlitební svíce, potřeby na výrobu a ozdobení papírové koruny (viz. popis aktivity).

 

Popis aktivity:

Příprava před katechezí:

(Na tuto katechezi, kterou můžeme realizovat nejlépe přímo na květnou neděli, se připravíme spolu s dětmi již předem.)

"Blíží se květná neděle, kdy si budeme připomínat, jak Pán Ježíš slavně vjel do Jeruzaléma a lidé ho vítali jako svého krále. Budeme k tomu potřebovat vyzdobit náš dům zelenými ratolestmi, a proto se vydáme je ven nastříhat."

(Ratolestmi, kočičkami a jinými, můžeme vyzdobit celý dům, ale také stačí vyzdobit prostor, kde se scházíme k modlitbě.)

 

Vlastní katecheze:

(Příběh dětem poutavě převyprávíme vlastními slovy nebo jej přečteme z dětské Bible.)

"Stejně jako Ježíš slavně vjel do bran Jeruzaléma, chce vejít také branou do našeho srdce a záleží jen na nás, jestli bránu otevřeme a přivítáme jej jako svého krále. Můžeme to teď udělat společně tady doma a dát najevo, že Ježíše milujeme a chceme, aby byl našim králem. Nejprve si ale musíme vyrobit pro takového krále korunu."

(Z papíru vystřihneme korunu a můžeme ji společně ozdobit - kresbami, nalepit barevné kousky papíru, různé drahokámky a podobné ozdůbky, flitry.)

"Nejlépe tatínek vezme korunu, která bude představovat Ježíše, Krále, a bude procházet uličkou, kterou vytvoříme. My můžeme volat, co nejvíce nahlas to budeme umět a u toho mávat ratolestmi, které jsme si připravili. 

Budeme volat každý, co si vyberme: "Hosana, požehnaný král, sláva na výsostech". Tatínek pak položí korunu na stůl k zapálené svíci a společně zazpíváme píseň Hosana."

 

Modlitba

(Postupně každý přistoupí ke stolku, vezme do ruky korunu a pronese slova modlitby."

"Pane Ježíši, ty jsi můj král. Amen."

 

(Pokud máme nějaký modlitební koutek, můžeme do něj až do zeleného čtvrtku umístit korunu a ratolesti, aby nám připomínaly událost květné neděle. Po Zeleném čtvrtku většinou umisťujeme do modlitebního koutku jiné předměty, ale osvědčilo se nám přemístit předměty Květné neděle někam jinam v domě, aby je děti měly pořád na očích. Celý náš dům se tak může postupně proměňovat událostmi Svatého týdne.)

 


 

Aktivita pro děti 8 - 10 let

Probouzí mi uši, abych slyšel.

Iz 50, 4 - 7

Potřebujeme: Bible, modlitební svíce, tužka, papír, papír s úvodním textem pro každého (viz popis aktivity).

 

Popis aktivity:

"Určitě všichni dobře znáte hru tichá pošta. Možná je trochu pro mimina :-), ale my si dnes s její pomocí vyzkoušíme, jestli i pro vás platí, co se píše v Bibli :-)"

(Rozmístíme se po domě s trochu většími vzdálenostmi od sebe a poslední dostane také tužku a papír (měl by umět dobře psát). Budeme dětem tichou poštou posílat postupně po větách text z Izajáše.)

"Hospodin mě probouzí každého jitra.

Probouzí mi uši,

abych slyšel jako učedníci."

(Poslední nám přijde přečíst text, který se k němu donesl. Pokud je špatně, řekneme, že naše uši dnes nejsou úplně dobře probuzené a že to musíme zkusit znovu. Větu, která je špatně pošleme znovu, případně pošleme jen slovo, které špatně rozuměli. Jde o to, abychom měli nakonec celý text správně, i když nám to třeba dá trochu zabrat.)

"Jak se vám tento úkol plnil? (necháme děti povídat)

"Není to jednoduché dobře naslouchat, ale zvládli jste to. Ukázali jste, že Bůh vaše uši dobře probudil. Když chceme dobře slyšet, musíme se soustředit, musíme mít trpělivost, protože někomu třeba není moc dobře rozumět. Někdy se nám třeba nechce naslouchat, raději bychom si dělali nějaké jiné věci. Někdy je kolem nás hluk, který nám brání, abychom dobře slyšeli."

"Vraťme se ale k té zprávě z Bible, kterou jste zapsali."

(Necháme ji děti znovu přečíst.)

"Co to může znamenat "Slyšet jako Boží učedníci"?"

(Necháme děti mluvit, co je napadá a potom vše shrneme.)

"Slyšet jako Boží učedníci znamená především chtít zaslechnout Boží hlas ve svém srdci. Uvěřit tomu, že vším, co se kolem mě děje, mi chce Bůh sdělit něco, co je důležité pro můj život, pro moji spásu. Někdy to znamená i to, že musím umět vypnout hluk světa, abych lépe slyšel - být chvíli sám, vypnout počítač nebo mobil. Někdy musím mít dost trpělivosti, protože nerozumím tomu, co mi Bůh říká a trvá třeba i dlouho, než to pochopím."

"Dobře slyšet Hospodina ve svém srdci se učíme celý život. Možná nám to ne vždycky úplně jde, ale je potřeba to zkoušet znovu a znovu. A proto si dáme takový úkol. Každý z vás dostane list papíru, na kterém je napsáno: Hospodine, probuď mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. A budete mít za úkol během zítřejšího dne zaslechnout, co vám chce Bůh říct."

"Dám vám pár příkladů, abyste to lépe pochopili."

 

"Co mi třeba může Bůh říkat, když vidím, že můj bráška spadl a bouchl se do nohy?"

(Zjisti, jestli nepotřebuje pomoc.)

"Co mi Bůh říká, když se dozvím, že zemřel nějaký člověk?"

(Pomodli se za spásu jeho duše.)

"Co mi Bůh říká, když na procházce objevím nádherné skály nebo krásné jarní květiny?"

(Raduj se, to vše jsem stvořil pro tebe.)

 

"Když nasloucháme Bohu jako jeho učedníci, dostáváme někdy od Boha takovéto jasné zprávy. To máme nejraději. Někdy to ale vypadá, že Bůh mlčí a to se nám už tak nelíbí. Bůh však ve skutečnosti nikdy nemlčí, jen nám třeba sděluje věci, které nechceme slyšet nebo pochopit a velmi často nám říká "Neboj se, buď trpělivý, počkej, nemůžeš všechno pochopit hned."

 

"A to je druhá věc, kterou můžete na svůj papír zapsat. Pokud je něco, čemu ve svém životě nerozumíte, nechápete proč se něco děje, co vám tím Bůh chce říct, zapište to také."

 

Modlitba:

(Zapálíme modlitební svíci, rozdáme dětem papíry a pomodlíme se)

"Hospodine, pomoz nám, abychom dokázali slyšet jako tvoji učedníci a rozumět tomu, co nám chceš zítra říct."

(Zakončíme modlitbou Otře náš, písní...)

 

(Druhý den večer si čteme své zápisky. Je dobré, když máme své zápisky také my rodiče. U věcí zapsaných jako něco, čemu nerozumíme vedeme děti k tomu, aby je předkládaly Bohu v modlitbě, aby důvěřovaly, že Bůh o nich ví atd. Právě v této době karantény, kdy se většině z nás dost změnil život, se nebojme vyslovit před dětmi to, že je pro nás těžké pochopit, proč se to a to v našem životě děje, proč Bůh tyto věci dopouští. Ukažme jim vlastním příkladem, jak se snažíme důvěřovat Bohu, že o nás ví, přestože tomu vůbec nerozumíme. Nebojme se přiznat také naši malou víru a vlastní zápas. Tohle je velká zkušenost žití víry v praxi pro celou naši rodinu. Využijme ji.)

(Na závěr přečteme pomalu celý text z proroka Izajáše - Iz 50, 4-7)

 


 

Aktivita pro děti 10 - 15 let

Nebuď nám vzdálen Hospodine, naše sílo, pospěš nám na pomoc.

Žalm 22

Potřebujeme: Bible, modlitební svíce, obrázky trpících lidí (lidé trpící válkou, hladem, pronásledováním, bezdomovci, staří opuštění, narkomani...) nebo karty s popisky těchto trpících lidí - např. lidé umírající hladem, lidé pronásledování pro svou víru...

 

Popis aktivity:

"Připadali jste si někdy opuštěně? Zažili jste někdy pocit samoty nebo že jste na něco zůstali sami? Nebo znáte někoho, kdo by si mohl připadat sám a opuštěný?"

(Necháme děti odpovídat.)

"Jedna věc je opuštěnost lidmi, ale člověk si může připadat také opuštěný Bohem. Napadá vás, kdo si může připadat, že ho Bůh opustil?"

(Necháme děti odpovídat - lidé, kteří umírají osamoceni, lidé, kteří jsou pronásledováni, lidé, kteří umírají hlady..., pokud by zůstávali jen u trpících současnou pandemií, navedeme je k tomu, že ve světě jsou stále i další lidi, kteří trpí z jiných důvodů a nesmíme na ně zapomínat. Můžeme psát také konkrétní lidi z našeho okolí, kteří nějak trpí nebo nás samotné, pokud něco těžkého prožíváme.)

(Na vhodném místě rozmístíme buď fotky nebo kartičky s popisky různě trpících lidí. Některé máme připravené předem a ty, které děti jmenují navíc, dopíšeme během povídání na připravené karty.)

"Každý z vás si teď může vybrat, na koho byste chtěli obzvláště myslet. Vyberte si každý 2 obrázky (nebo 2 karty s popiskem) a vraťte se zpátky na své místo."

(Než si všichni vyberou, můžeme zpívat vhodnou píseň.)

 

"Ve 22. žalmu čteme, že také velký král David si připadal Bohem opuštěný a můžeme slyšet, jak se modlil a volal k Hospodinu."

(Přečteme první část - žalm 22, 1-12)

"V další části žalmu David popisuje, co prožívá, jak se cítí, proč si připadá opuštěný, co se mu děje. Je to vroucí modlitba, ve které David ukazuje, že všechno, co se mu děje, chce s důvěrou předkládat Hospodinu. Právě proto je za výčtem všeho trápení uvedena prosba "Nebuď mi vzdálen Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc!"

"Budeme se teď společně modlit následující slova 22. žalmu a vždy po dvou verších vložíme prosbu "Nebuď mi vzdálen Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc." Jakmile dočteme slova žalmu (žalm 22, 13 - 19), budeme pokračovat a vytvoříme svůj žalm, svou modlitbu k Bohu, právě za trpící lidi, které jsme si vybrali. Budeme tedy vkládat prosby např. Lidé, kteří umírají hlady. Nebuď jim vzdálen Hospodine, jejich sílo, pospěš jim na pomoc. Lidé, kteří jsou bez domova. Nebuď jim vzdálen..."

(jakmile vyčerpáme všechny naše prosby, pokračujeme čtením žalmu až do konce - žalm 22, 21-32)

 

(Obrázky nebo karty s popisky můžeme nalepit na vhodné místo doma - okno, dveře a k nim napsat také parafrázovaná slova žalmu: Nebuď jim vzdálen Hospodine, jejich sílo, pospěš jim na pomoc. Celý týden nám to může připomínat, že se za ně máme modlit. Modlitbu zakončíme modlitbou Otče náš a písní.)

www.signaly.cz/podporte