Hod beránka. Egypt je těžce zkroušený. Devětkrát ho Hospodin postihl utrpením. To desáté je již ohlášeno. Egyptský lid je vydán na milost a nemilost svému vládci. Izraelský lid dostává od svého Vládce nabídku: když uposlechnou jeho slov, budou zachráněni, nezahynou a nadto budou vyvedeni ze země otroctví. Každý jeden se může rozhodnout, zda se připojí k vítězům, nebo jestli bude sdílet osud poražených. 

zdroj: www.flickr.com

Desátého dne v tomto měsíci má každá rodina vybrat beránka – ročního beránka bez vady – a opatrovat ho do čtrnáctého dne. Pak se budou beránci uprostřed celého společenství zabíjet a v rodinách, doplněných sousedy tak, aby byl celý beránek do rána snězen, se budou upečení na ohni jíst. 

Nezabíjí se jen tak nějaká „anonymní“ zvířata. Ne zvířata, která by pravděpodobně stejně nepřežila namáhavou cestu z Egypta. Zabíjí se nejlepší kusy, zvířata, která byla po čtyři dny opečovávána uprostřed rodin, ke kterým lidé získali osobní vztah. Izraelský lid není zcela ušetřen bolesti, ale má volbu. Egyptské děti a egyptský dobytek budou umírat, aby se ukázala Hospodinova sláva, aby Hospodin „postihl svými soudy všechna egyptská božstva“. To nejlepší z izraelských stád zemře na důkaz, že Izraelité věří Hospodinu. Krev beránka za krev prvorozeného syna. Dům, na jehož veřejích bude krev podle Hospodinova přikázání, bude ušetřen poslední rány – rány nejtvrdší a nezvratné. 

Aby lid nezapomněl, co pro něj Hospodin učinil, je hod beránka ustanoven jako den pamětní, má se slavit po všechna pokolení. Neboť vše prvorozené z izraelského lidu bylo ušetřeno, patří to od této chvíle Hospodinu. Prvorozená zvířata mají být obětována Hospodinu, každý prvorozený lidský syn má být vyplacen. Již navždy se mají scházet rodiny, tvořit společenství a připomínat si, že není otroctví tak pevné, aby z něj Hospodin nevyvedl člověka, který mu uvěří.

 

Během celých dějin Hospodin přichází za lidmi, jako za nimi přišel v Egyptě, třese jimi, zvedá je z bídy a bolesti a prosí, aby mu uvěřili, že je miluje. Nestačilo, že vyvedl svůj lid z Egypta? On svého syna nevyplatí – beránek na stole nestačí; ten, kdo prolije krev, je Boží syn. Hlasitější vyznání lásky už nemůže zaznít.