V přípravě na 3. neděli velikonoční nebo přímo při jejím prožívání můžeme s nejmladšími dětmi zakusit, jaké to je, když nás někdo doprovází na naší cestě. Starší děti si vyzkoušejí, zda by mohli mluvit o Ježíši po vzoru apoštola Petra a nejstarší se mohou ponořit do slov Písma Svatého a nechat rozhořet svá srdce. Mějte krásnou neděli s dětmi.

Aktivita pro děti 4 – 8 let

Stezku života mi dáváš poznat

Žalm 16

Potřebujeme: Bible, svíce, šátek na zavázání očí.

Popis aktivity:

„Dnes pro vás mám takovou stezku, kterou si můžete zkusit projít.“

Připravíme pro děti opičí dráhu. Ideálně, kdyby museli pod něčím podlézt, ale také jít po nějaké užší lávce. Složitost přizpůsobíme věku dětí.

„Zkusíme si ji projít.“

Jdu první a ukazují způsob, jakým mají procházet.

„Teď si to ale ztížíme. Vaším úkolem bude projít tuto stezku se zavázanýma očima.“

Necháme jít děti postupně, pokud možno nezasahujeme.

„Jaké to bylo, šlo stezku projít? Jak jste se cítili? Šlo to stejně lehce jako předtím?“

„Do třetice vyzkoušíme, jak by se šlo poslepu, kdyby nás někdo vedl.“

Vystřídáme se po dvojicích, aby si to každý vyzkoušel.

„Jak se vám šlo tentokrát? Bylo to jednodušší?“

Možná dojdeme k závěru, že záleží na tom, jak kdo uměl toho druhého vést a také na tom, jak se kdo nechal vést.

Modlitba

Zapálíme svíci

„Někdy i v našem životě jdeme jakoby po takové těžké stezce a moc záleží, kým se necháme vést. Pro nás (rodiče) je tím nejlepším průvodcem Bůh a když budete chtít, může být i vaším průvodcem.

Přečteme z Bible úryvek z žalmu 16, 9-11

 

Aktivita pro děti 9 – 12 let

Pozorně vyslechněte mou řeč

Sk 2, 14.22 – 28

Potřebujeme: Bible, papíry s předtištěným textem najdete zde, tužky. 

Popis aktivity:

„Když Ježíš odešel po svém zmrtvýchvstání do nebe, přijali jeho učedníci spolu s jeho matkou Marií Ducha Svatého a v jeho síle pak mluvili o Ježíši a hlásali víru v něj. Jednu z prvních takovýchto promluv apoštola Petra si budeme číst tuto neděli ve Skutcích apoštolů, a proto si ji i teď přečteme. Můžete si představit tu velkou spoustu lidí, před které se apoštol Petr postavil, aby jim vyprávěl o Ježíši.“

Nejlépe tatínek přečte úryvek ze Skutků apoštolů a snaží se text přednést se zapálením apoštola Petra, který právě přijal Dary Ducha Svatého :-) Sk 2, 22 – 24

„Toto je jen krátký úryvek z celého kázání apoštola Petra, ale pro naši potřebu nám stačí. Vaším úkolem totiž bude připravit si také takovou krátkou promluvu, pro obyvatele tohoto domu. Představte si, že byste nám chtěli povyprávět něco  o Ježíši a jeho životě, co vy považujete za důležité. Představte si, že chcete, abychom se o Ježíše začali zajímat, aby nás tato zajímavá osobnost zaujala. Co byste o něm řekli? Můžete zmínit nějaké zázraky, které udělal, můžete mluvit o závěru jeho života, ale můžete klidně mluvit také o tom, co udělal ve vašem životě. Dáme si čas 15 minut a vaším úkolem bude napsat kratičký proslov, který pak tomuto lidu přednesete.“

Můžeme dát dětem papír s předepsaným nebo předtištěným textem. Cílem je uvědomit si alespoň jednu událost z Ježíšova života, o které bych byl schopen něco říct. Pokud si děti nemohou vzpomenout, dáme jim k dispozici třeba dětskou Bibli.

Po uplynutí domluveného času si každý, kdo bude chtít, může stoupnout a přečíst slavnostně svou promluvu o Ježíši. 

Modlitba

Aktivitu zakončíme společnou modlitbou.

„Pane, Duchu Svatý, prosíme, dávej nám vhodná slova, když máme mluvit o tom, jaké mocné činy Ježíš dělal a dělá v našich životech. Amen.“

 

Aktivita pro děti 12 – 15 let

Což nám nehořelo srdce, když k nám mluvil?

Lk 24, 13-35

Potřebujeme: Bible (ideálně pro každého, ale není nutné), velké papírové srdce, tužku nebo tenkou fixu.

Popis aktivity:

„Už se vám někdy stalo, že jste někoho potkali a nemohli jste si vzpomenout, kde už jste ho viděli? Znáte ten pocit, že je vám jasné, že s tímto člověkem jste něco prožili, ale za nic na světě si nemůžete vzpomenout, co to bylo, kdy a kde? Často se nám to stává, když takového člověka potkáme na místě, kde bychom to nečekali nebo v dobu, kdy bychom to nečekali.

Něco podobného se stalo také Ježíšovým učedníkům po jeho zmrtvýchvstání. Potkali ho cestou do Emauz a vzhledem k tomu, že ho před pár dny pochovali do hrobu, určitě chápeme, že jim chvíli trvalo, než si vůbec přiznali, že ten, který s nimi mluví, je ten Ježíš, kterého tak dobře znali a se kterým už toho tolik prožili.“

„Společně si teď přečteme tento příběh z Lukášova evangelia a já se vás potom zeptám, podle čeho učedníci Ježíše nakonec poznali.“

Čteme si příběh z Bible, můžeme se s dětmi střídat ve čtení.

„Podle čeho učedníci Ježíše nakonec poznali?“ (Poznali ho podle lámání chleba a zpětně si uvědomili, že už když k nim promlouval, tušili, že je to někdo, pro koho jim hoří jejich srdce.)

„Boha, můžeme vnímat všude kolem sebe, ale v těchto dvou věcech jej můžeme poznávat nejvíce a nejintenzivněji. Když si lidé v životě neví rady, když neumějí poznat, kde je teď Bůh v jejich životech, jdou před Eucharistii a tam se ptají, naslouchají. A druhá možnost, na kterou se dnes zaměříme je ta, že otvírají Bibli, Boží Slovo a tam hledají odpovědi na své otázky.“

„Učedníci vzpomínají, že jim jejich srdce hořela, když slyšeli Ježíše mluvit. Mám tady pro vás velké papírové srdce a do něj můžeme společně psát různé úryvky z Bible, které nás zaujaly a pro které se naše srdce také rozhořelo.“

Můžeme se rozhodnout pro několik variant:

  1. Pokud máme Bibli nebo alespoň Nový Zákon pro každého člena rodiny, můžeme tuto aktivitu dělat hned a společně.
  2. Můžeme připravit Bibli a srdce na domluvené místo a kdokoliv bude chtít třeba během celého dne, může se tam jít ztišit a v Bibli hledat.
  3. Můžeme se na domluveném místě po určenou dobu střídat a v Bibli hledat. Tím zabráníme tomu, že by na to někdo během celého dne úplně zapomněl.

„V Bibli můžeme najít odpovědi na naše otázky, můžeme tam najít verše, které nás povzbudí, můžeme tam najít inspiraci, jak jiní lidé prožívali své radosti a trápení. Bible je Boží Slovo pro každého z nás a je dobré se v něm učit číst a poznávat v něm Boží Slovo pro mě. Proto si každý z vás může ve chvíli ticha otevřít Bibli na náhodném místě a číst si a jakmile narazíte na slovo nebo větu, která vás nějak osloví, rozhoří vaše srdce, napište ji na toto srdce z papíru. Kdo už to umí, může napsat také pomocí zkratek místo, kde tento verš v Bibli najdeme. Těchto veršů můžete vypsat několik z různých míst v Bibli."

Pokud je to pro děti těžké, můžeme jim to názorně předvést.

Modlitba:

„Duchu Svatý, přijď a ukazuj nám Slova v písmu, která rozhoří naše srdce, abychom Tě poznávali ve svém životě.“

Po aktivitě nebo kdykoliv to uznáme za vhodné, si můžeme o tomto čtení Písma popovídat a přečíst si, co koho zaujalo. Srdce si můžeme vystavit na vhodném místě.

 

www.signaly.cz/podporte