Blíží se 2. neděle velikonoční. S nejmladšími dětmi si budeme povídat o tom, kdo nám pomáhá překonávat strach, se staršími se proměníme ve starozákonní žalmisty a s nejstaršími vyrazíme k vrcholu nějaké pořádné hory a zamyslíme se nad tím, kde vlastně leží skutečný cíl našeho života.

Aktivita pro děti 4 - 8 let

Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!"

Jan 20, 19-31

Potřebujeme: Bible, svíce, dveře :-)

Popis aktivity:

"Znáte pohádku o neposlušných kůzlátkách?"

"Kdo přišel k domečku, když maminka koza odešla?"

"Také my, když se chceme cítit doma bezpečně, zamkneme dveře."

"Můžeme si vyzkoušet, jestli bychom poznali, že je za dveřmi někdo z naší rodiny. Zahrajeme si hru, kdy jeden z nás půjde za dveře a ostatní se budou střídat. Každý zaťuká na dveře a řekne: "Haló, to jsem já, poznáváš mě?" Hádající řekne jméno toho, jehož hlas uslyší."

Všichni se můžeme vystřídat.

"V neděli si budeme číst příběh z Bible, kde dveře hrají také důležitou roli. Nejprve si ale připomeneme události minulého týdne, kdy vojáci přibili Ježíše na kříž a ten zemřel. Jeho přátelé ho pak sundali z kříže a uložili do hrobu. Co asi jeho učedníci prožívali, jak jim bylo?"

(Byli smutní, báli se, nerozuměli tomu, byli zklamaní...)

"Víme taky to, že v neděli ráno běžely ženy ke hrobu a tělo Pána Ježíše tam nenašly a dokonce tvrdily, že ho potkaly. Také někteří učedníci se byli sami u hrobu přesvědčit. Všichni tušili, že se něco děje, ale pořád tomu moc nerozuměli a hlavně se báli. Báli se těch, kteří ukřižovali Ježíše. Co když budou chtít ublížit také jim? A proto se schovali v jednom domě a pořádně zamkli dveře, aby nikdo nemohl dovnitř.

A teď vám přečtu, co se stalo."

Zapálíme svíci, vezmeme Bibli a čteme Jan 20,19-21

"Pán Ježíš ukázal učedníkům, že s ním mohou překonat každý svůj strach. On totiž umí vejít do každého našeho strachu, a chce nám dát svůj pokoj. Takže když se budeme někdy bát, nebojme se říct: "Přijď ke mně Pane Ježíši."

Můžeme zakončit společnou modlitbou a prosbami, aby Ježíš přišel do našich strachů.

"Když se bojím jít k zubaři. Přijď ke mně Pane Ježíši.

Když se bojím jít sám do pokoje. Přijď ke mně Pane Ježíši.

Když se bojím..."

Zakončíme modlitbou Otče náš a písní např. Pokoj vám.

 

Aktivita pro děti 9 - 12 let

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.

Žalm 118

Potřebujeme: Vytištěné listy s předepsanými úryvky žalmu - ke stažení zde, tužky na každé stanoviště, svíci ve skleničce, hudební nástroje.

Popis aktivity:

"Při každé mši svaté čteme nebo zpíváme nějaký žalm. Jsou to písně, kterými se lidé ve Starém zákoně modlili k Bohu. Jsou to modlitby, které Boha chválí a zpívá se v nich o jeho velikosti, lásce, dobrotě. My si dneska vyzkoušíme jaké to je být takovým žalmistou. Budeme se modlit 118. žalm ale zároveň jej trochu dotvoříme a přidáme do něj své prosby, chvály a díky."

Na různá místa v domě připravíme předtištěné listy žalmu a tužku k doplnění. Vždy jeden list A5 s původním textem a zadáním úkolu a druhý list A5 k doplňování. Ke každému místu dáme svíci ve skleničce a můžeme také pustit nějakou křesťanskou hudbu, worship apod.

"Budete mít za úkol procházet náš dům a najít všechna místa s úryvkem žalmu. Poznáte je podle toho, že je u nich umístěna svíčka. Na jednom listu bude předepsán původní žalm a na druhém najdete volné řádky, které můžete podle vzoru doplnit. Pokud byste si s některým doplňováním nevěděli rady, klidně se přijďte za někým poradit."

Jakmile bude většina hotová, sesbíráme doplněné žalmy, přeneseme také všechny hořící svíce a můžeme náš žalm společně přednést Bohu. Čteme vždy nejprve původní text a potom námi doplněné řádky. Tučně vytištěné verše opakujeme společně. Pokud je nám to blízké, můžeme zkusit žalm zpívat. Vymýšlíme si vlastní melodie, ve zpěvu se střídáme, hromadné odpovědi můžeme doprovázet hrou na Orffovy nástroje. 

 

Aktivita pro děti 10 - 15 let

Budete jásat, až dosáhnete cíle své cesty.

1Pt 1, 3 - 9

Potřebujeme: fotografii nějaké vysoké hory (není nutná), model hory z látky a kamenů, kartičku CÍL, START - s prostorem na dopsání, provázek na vyznačení cesty, malé kartičky a tužky, čajovou svíčku, Bible pro každého nebo nakopírovaný text 1Pt1,3-9

Popis aktivity

Připravíme si fotografii nějaké vysoké hory a vytvoříme také horu z látky a kamenů.

"Máme zde hodně vysokou horu. Možná osmitisícovku. Co je cílem člověka, který se vydá na takovouto horu?" 

(Dojít na vrchol.)

Na vrchol hory připevníme kartičku CÍL.

"Proč je dobré znát cíl, když se vydáváme na cestu?"

(Když známe cíl, víme i směr naší cesty. Cíl nás motivuje k tomu, abychom šli. Když známe cíl, můžeme se na cestu lépe připravit.)

Provázkem vyznačíme cestu, která vede k vrcholu. Může obejít celou horu kolem dokola.

"Co může horolezci na jeho výstupu na horu pomoct?" 

(příprava, dobrá výbava, průvodce, který zná cestu)

Pod horu připevníme kartičku START a k ní připíšeme to, co děti jmenují, co jim na cestě pomůže.

"Velice často je výstup na horu spojený s různými těžkostmi, které musí horolezci překonávat. Můžeme teď jmenovat různá nebezpečí a zkoušky, která mohou horolezce potkat." (zranění, omrzliny, hlad, málo kyslíku, vyčerpání...)

Píšeme je na malé kartičky, které umisťujeme na provázkovou cestu.

"Čím více překážek musejí horolezci překonat, tím větší hodnotu má dosažení jejich cíle a tím větší radost jistě prožívají."

"Proč tomu tak je? Co člověk získává, když překonává překážky? Proč jsou překážky v životě vlastně důležité?"

(Překonáváním překážek rosteme, posiluje se naše vůle, učí nás to si pomáhat, nespoléhat jen na sebe...)

"V nedělním čtení píše o podobné cestě také apoštol Petr. Je to cesta pro každého z nás a v mnohém se takovému výstupu na osmitisícovku může podobat."

"Pojďme si společně úryvek z jeho listu přečíst a pak v něm budeme hledat."

Dáme každému Bibli nebo vytištěný text z listu apoštola Petra.
 

"Bud' veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé.

Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době.
A proto budete potom jásat, i když vás snad musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše."  1Pt 1, 3 - 9

 

"Najděte tu část, kde se píše o cíli naší cesty." (máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše)

"Najděte všechno, co nám může na této cestě pomáhat." (znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede)

"Kde se mluví o překážkách a proč jsou důležité." (i když vás snad musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni; Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte.)

"A teď najděte zmínku o tom, jaké to bude v cíli naší cesty." (Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti.; Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.)

Modlitba

Zapálíme čajovou svíci a umístíme ji na vrchol hory.

"Pane, chceme Ti svěřit naše životní cesty. Kéž mají všechny jeden cíl, totiž spásu našich duší. Děkujeme Ti, že jsi nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním dal živou naději, že můžeme dojít věčného života. Ukazuj nám směr. Dávej nám sílu překonávat překážky a zkoušky. Pomoz nám, abychom z nich vyšli posilněni a očištěni. Kéž můžeme jednou všichni prožívat společnou radost ve Tvé blízkosti. Amen"

Zakončíme modlitbou Otče náš a písní (např. Mou cestu v rukou máš apod.)

www.signaly.cz/podporte