Pro ty z vás, kteří mají chuť prožít s dětmi večerní modlitbu čas od času trochu jinak a přiblížit jim nedělní čtení, nabízím drobné inspirace. Díky vaší fantazii a kreativnosti je můžete nechat vyrůst do nebývalých velikostí. Můžete je vzít, jak jsou, nebo je úplně ale úplně přetvořit, aby byly prostě vaše.

Aktivity jsou myšleny jako příprava na nadcházející neděli a jsou určeny pro různé věkové kategorie. Záleží jen na vás, jak je ve své rodině využijete. Můžete je v průběhu týdne zařadit postupně všechny nebo si vybrat tu, která je věkovému složení vašich dětí nejbližší. Přeji vám příjemné chvíle s dětmi.

Aktivita pro děti 3 - 7 let

Budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.

Jan 11, 1-45

 

Potřebujeme: Bible, modlitební svíce, zápalky a čajová svíčka pro každého

 

Popis aktivity:

Seznámíme děti s příběhem Lazara. Pro převyprávění příběhu si můžeme vybrat, co je nám blízké.

- přečíst z dětské Bible

- převyprávět vlastními slovy

- sehrát s nějakými panáčky, loutkami

- sehrát jako divadlo s dětmi (rozdělíme role, vyprávíme a děti hrají, divadlo vzniká za pochodu, řekneme dětem, co mají říct a ony to opakují - vyžaduje to alespoň pěti až šestičlennou rodinu :-)

Příběh:

V jedné vesnici, která se jmenovala Betánie žily sestry Marie a Marta a jejich bratra Lazara. Lazar byl velmi nemocný.

(Lazar leží a Marie a Marta se o něj starají. Mohou mu dávat pít, obklad na čelo, děti mohou samy vymýšlet, jak se o nemocného starat)

Marie a Marta chtěly vzkázat Ježíši (ideálně tatínek), že je Lazar vážně nemocný, aby přišel. Byl totiž jejich přítel. (Marie a Marta se starají o nemocného, přemýšlíme, jak mohli vzkázat Ježíši, že je Lazar nemocný, když byl Ježíš daleko od jejich města. Dojdeme k tomu, že poslali posla se vzkazem. Vybereme někoho, kdo musí najít tatínka a vyřídit mu, že je Lazar nemocný.)

Než však Ježíš přišel až do jejich města, Lazar již zemřel a jeho blízcí uložili jeho tělo do hrobu. (zabalíme Lazara do bílého prostěradla a uložíme do hrobu - můžeme udělat z matrací, polštářů, čehokoliv).

Když Ježíš přišel do Betánie Marta řekla: "Pane, kdybys tady byl, můj bratr by nezemřel. Ale já vím, že když Boha poprosíš, on ti dá všechno, co chceš."

Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"

Odpověděla mu: "Ano, věřím.."

Potom přišla také Marie a také ona mu řekla: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by neumřel."

Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: "Kam jste ho položili?"

Odpověděli mu: "Pane, pojď se podívat! " (zavedou ho k hrobu)

Ježíš zaplakal a byl hluboce dojat a šel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen.Ježíš řekl: "Odstraňte ten kámen!" (děti odvalí "kámen")

Sestra zemřelého Marta mu namítla: "Pane, leží už tam mrtvý čtvrtý den."

Ježíš jí odpověděl: "Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží."

Ježíš obrátil oči vzhůru a zavolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven! "

Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem.

Ježíš jim nařídil: "Rozvažte ho a nechte odejít!"

Mnoho z těch židů v něj uvěřilo.

 

Modlitba:

Zapálíme modlitební svíci.

"Stejně jako Marie a Marta, také my můžeme vyznat, že věříme v Pána Ježíše a potom bude konat zázraky také v našich životech."

Postupně zapalujeme čajové svíčky a rozdáváme každému z rodiny. U toho se ptáme:
 

"Věříš, že Ježíš dává věčný život?"

"Ano"

"Pak uvidíš slávu Boží."

 

Jakmile mají všichni zapálené svíce, pomodlíme se modlitbu Otče, náš, můžeme prosit, aby Ježíš dělal zázraky také v našich životech a můžeme zazpívat píseň.
 


 

Aktivita pro děti 8 - 10 let

Vdechnu vám svého ducha a ožijete.

Ez 37, 12-14

Potřebujeme: přírodniny, které jsou zdánlivě bez života (např. větičku s nezelenými pupeny, ořech, různá semínka, zavíčkovaného hlemýždě, vejce (s praktického hlediska ho uvařte, ale dětem to neříkejte :-) - dáme je do košíčku a přikryjeme šátkem, deku pro každého člena rodiny, hnědý nebo černý šátek nebo kus látky, modlitební svíce, zápalky, čajové svíčky pro každého, Bible.

 

Popis aktivity:
"Mám pro vás dnes v košíčku schované nějaké zajímavé předměty. Můžete si každý poslepu jeden nahmatat, a zkusit uhádnout, o jaký předmět se jedná a potom ho vytáhnout a položit před nás na stůl."

 

"Dokázal by někdo z vás přijít na to, co by mohly mít tyto předměty společného?"

(Jsou to přírodniny, jsou v tuto chvíli jakoby neživé - pokud to sami neřeknou, vyslovíme to my.)

"Tyto předměty jsou v tuto chvíli jakoby neživé, mrtvé. A co je mrtvé, to je potřeba pohřbít."

(přikryjeme předměty něčím hnědým nebo černým).


"Co by potřebovaly, aby se probudily k životu?"

(slunce, hlínu, vláhu, teplo)


"Ano, když budou mít dostatek světla a tepla, vláhu, živiny z půdy, probudí se k životu. Na větvičce vyraší zelené lístky, zrníčka vyklíčí a vyroste z nich obilí, šnek se probudí a vyleze ze své ulity, z vejce se vylíhne kuřátko, oříšek pukne a vyroste z něj strom..." (Když o jednotlivých předmětech mluvíme, vytahujeme je z pod šátku a pokládáme na něj.)


"Také my jsme někdy jako bez života. Jako bychom byli mrtví.

Najděte si každý nějaké své místo a sedněte si nebo si lehněte, jako byste byli bez života.

Uvolněte se, abych vám mohla kteroukoliv ruku nebo nohu zvednout a pustit a ona bezvládně spadne k zemi."

(Na každém to vyzkoušíme.)

"Ano, teď jste úplně bez života. Jako byste byli mrtví. Zemřela vaše radost a smích, vaše ústa jsou bez života a neumí říct žádné krásné slovo, vaše ruce leží bezvládně a neumí nikoho pohladit, vaše nohy neudělají ani krok, aby spěchaly za druhými, vaše hlava se neotočí za tím, kdo potřebuje pomoci.

Jste v tuto chvíli jakoby mrtví. A co je mrtvé, to je potřeba pohřbít."

(Přikryjeme je připravenými dekami. Lehce přes hlavu, aby jim to nebylo nepříjemné.
Do ticha zapálíme svíci tak, aby bylo slyšet škrtnutí zápalkou a potom vezmeme do rukou Bibli a čteme úryvek.)


"Čtení z knihy proroka Ezechiela.

Toto praví Hospodin Bůh:

    "Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal"

 

(Přistupujeme postupně ke každému, sundáváme deku, kterou odložíme bokem. Podáme jim ruce, aby vstali a od hořící svíce jim zapalujeme čajovou svíčku, kterou jim dám do ruky. U toho opakujeme slova z Bible.)

"Vdechnu ti svého ducha a ožiješ."


Modlitba:

"Pane, kéž bychom byli více živí než mrtví. Vdechni nám svého ducha, abychom žili."

(Každý se může přidat se svou prosbou.)

"Pane, prosím, aby má ústa zítra říkala častěji příjemná slova než ta zlá."

"Pane, prosím, aby mé ruce zítra více hladily."

"Pane, prosím, aby mé nohy zítra došly vždycky k tomu, kdo potřebuje pomoct."

 


 

Aktivita pro děti 10 - 15 let

Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro.

Žalm 130

Potřebujeme: pro každého Bibli nebo nakopírovaný text žalmu 130, modlitební svíci nebo hromničku, bílá papírová srdíčka, psací potřeby, lepící plastelínu.

 

Popis aktivity:
(Na úvod si můžeme zazpívat nějakou píseň k Duchu Svatému.)

"Dnes si vyzkoušíme společné čtení a rozjímání nad textem z Bible. Písní jsme pozvali Ducha Svatého, aby nám dal poznat, co nám chce Hospodin skrze tyto verše sdělit. Vybral(a) jsme si pro vás žalm 130, který se bude číst tuto neděli při mši svaté."


"Nejprve si přečteme žalm pomalu společně a potom si jej budeme číst každý sám v duchu, klidně několikrát po sobě a když vás zaujme nějaké slovo nebo věta, můžete ji vyslovit nahlas. Vůbec nevadí, když se některé z nich budou opakovat."

(Podle zvážení necháme dostatečný čas, aby si každý mohl v klidu text žalmu projít.)

 

"Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby." (žalm 130, 2)

 

"Víc než kdy jindy teď k Bohu voláme a předkládáme mu své prosby za ukončení epidemie ve světě, za sílu a zdraví pro všechny zdravotníky, za vědomí Boží blízkosti pro ty, kteří umírají často daleko od svých blízkých..."

 

" Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru." (žalm 130,6)

 

"Máme pro vás výzvu. Pokud chcete, můžeme zítra společně vstát ještě před rozedněním a spolu s příchodem jitra, nového dne, předložit Bohu prosby za všechny potřebné. Nemůžeme jim pomoct fyzicky, ale můžeme všechno, co budou dělat a prožívat, už na počátku dne svěřit do Božích rukou. Můžeme jim darovat tuto malou oběť lásky, když si odepřeme trochu spánku."

(Společné rozjímání můžeme zakončit písní.)

 

Modlitba za svítání:
Ranní modlitbu můžeme uskutečnit venku, u východního okna v bytě nebo domě, kdekoliv...

Zapálíme si svíci (můžeme hromničku) a na úvod přečteme Žalm 130,

další průběh je zcela na vás, jak je vám to blízké.

- můžeme zpívat

- prosit

- můžeme na malé lístečky napsat, za koho všeho prosíme (lékaře, nemocné, umírající...) a ty lístečky nalepit na východní okno, můžeme je tam celý týden nechat a když půjdeme kolem, vždy si ve střelné modlitbě na tyto potřebné vzpomeneme. Tohle okno může být prvním místem, kam další dny po probuzení půjdeme, abychom za tyto lidi prosili.

- pomodlit se Růženec nebo jeho desátek, Korunku k Božímu milosrdenství

- modlitbu Páně


Po modlitbě se můžeme vrátit zpátky do postelí nebo se společně nasnídat, co je komu milé.