Ježíš v dnešním evangeliu (Mt 5,13-16) říká: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“

 

Tatínku, mám Vás ráda jako sůl.“  Pohádku Sůl nad zlato netřeba připomínat. Jak se zachoval král? Ve své pýše se rozzlobil a Marušku vyhnal. Maruška byla moudrá dívka, která si uvědomovala důležitost soli. Možná byla v kuchyni častěji než její sestry. Ježíš nás v dnešním evangeliu vybízí abychom se stali solí.

 

Vy jste sůl země.

Být solí není jednoduché. Sůl dodá jídlu chuť. Velké množství soli jídlo zničí, stejně jako sůl může spálit porost.

 

Solná jeskyně - polská  Wieliczka, https://commons.wikimedia.org


Co to znamená pro můj život?

 

Být solí neznamená nutit všem evangelium bez rozmyslu, to by mohlo vést ke spálení semínka víry (srov. Mt 13,1-9). Být solí znamená být přítomen ve světě na svém místě, tak jako je solnička na stole. Kdo chce, tak ji použije k dochucení. Solnička se nevnucuje, ale ani neodmítá posloužit. Je připravena. Být pravou solničkou je výzva i pro nás. Být připraveni svědčit o Kristu ve světě svojí přítomností.


 

 

František Ponížil

@Ferenc

 


Nedělní liturgické texty na 9.2.2020

 

5. neděle v mezidobí 
 

1. ČTENÍ Iz 58,7-10 

Čtení z knihy proroka Izaiáše. 

Toto praví Hospodin: 

    "Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. 

    Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. 

    Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on ti řekne: 'Zde jsem!' Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo a soumrak tvůj stane se poledním jasem." 

Žl 112 (111),4-5.6-7.8a+9 Odp.: 4a 

Odp.: Spravedlivý září v temnotách jako světlo. 

nebo: Aleluja. 

Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva. 

Odp. 

Neboť navěky nezakolísá, ve věčné paměti bude spravedlivý. Nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. 

Odp. 

Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, rozděluje, dává chudým, jeho štědrost potrvá navždy, jeho moc poroste v slávě. 

Odp. 

 

2. ČTENÍ 1 Kor 2,1-5 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 

    Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. 

    Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. 

    To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské. 

 

EVANGELIUM Mt 5,13-16 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 

    Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." 

 

 

 

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz