Zkusme si položit provokativní otázku: „Co mohu já jako křesťan přinést do společnosti, ve které žiju?“ Tedy v čem já mohu být přínosem třeba mezi svými spolužáky, kamarády, lidmi v našem domě nebo mezi kolegy v zaměstnání či na brigádě?
 

zdroj: https://www.flickr.com

Dnešní texty při mši svaté jsou konkrétním návodem, který můžeme zredukovat do jednoho klíčového slova: „milosrdenství“.


V prvním čtení jsme vybídnuti, abychom byli svatí, tedy dobří, tedy pravdiví s láskou. V listu Korintským je nám připomenuto, že jsme Božím chrámem a naše moudrost, kterou žijeme, svět okolo nás považuje za pošetilost. Protože je přece každému jasné, že platí to známé „oko za oko“ a „zub za zub“. Někdo to možná ve své odplatě dokonce znásobí, ať je to tomu agresorovi, kdo nějak ublížil, naprosto jasné. Takže každého, kdo něco provedl, co zasluhuje trest, je potřeba spravedlivě potrestat. A najdou se i takoví, kteří prohlásí, že ten trest má být dostatečně exemplární, aby byl varováním pro jiné, aby to už nikdo nezkoušel.


Ježíš nás ale vede jiným způsobem. Je potřeba ukončit ping-pong odplaty a trestu. Je potřeba dát šanci uzdravení bolestí, které se staly. Tato cesta milosrdenství, ke které jsme Bohem vybídnuti.
Nastavit tvář, nelpět na majetku, neodvracet se, doprovázet na cestě, modlit se za druhé, toto není úděl nějakého přizdisráče, ale naopak. Je to postoj člověka, jehož přítelem je Ježíš, který dává vidět přesah a pravé hodnoty života. Jsme vybídnuti, abychom svým slovem a postojem proměnili společnost okolo sebe. Abychom byli těmi, kdo mezi druhé vnesou lásku a odpuštění, tedy těmi, kdo jsou živým obrazem milosrdenství.


Konec teorie a zbožných přání. Zkusme si to vzít jako „challange“ do života, neplynout v davu, ale o svém jednání a lidech okolo sebe přemýšlet. Kdysi nám říkal rektor semináře otázku, která šla pod kůži toho, kdo se nad ní opravdu zamyslel: „Co by na to řekl Ježíš?

 

Juris Jiří Jeniš, centrum života mládeže Mamre

 

Biblické signály- 7. neděle v liturgickém mezidobí  (23. 2. 2020)

 

 


 

 

1. ČTENÍ Lv 19, 1-2. 17-18 
Miluj svého bližního jako sebe. 

Čtení z třetí knihy Mojžíšovy. Hospodin řekl Mojžíšovi: 
"Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! 
K svému bratru neměj nenávist, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!" 2


Žl 103 (102), 1-2. 3-4, 8+10. 12-13 Odp.: 8a 
Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivy. 

Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! 
Odp. 
On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním. 
Odp. 
Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý. Nejedná s námi podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. 
Odp. 
Jak vzdálen je východ od západu, tak vzdaluje od nás naše nepravosti. Jako se smilovává otec nad syny, tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 
Odp. 


2. ČTENÍ 1 Kor 3, 16-23 
Všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 
Bratři! 

Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy! 
Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, že je moudrý, jak to chce tento svět, musí se napřed stát "pošetilým". 
Jenom tak se stane moudrým. Moudrost totiž, jak ji chce tento svět, je v očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmě: 'Bůh chytá moudré do jejich chytráctví', a dále: 'Pán zná plány moudrých: nejsou k ničemu.' 
Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět, život i smrt, to, co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu. 


EVANGELIUM Mt 5, 38-48 
Milujte své nepřátele. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 
Ježíš řekl svým učedníkům: 
"Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko a zub za zub'. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, ( tomu ) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. 

Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. 

Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."