Z textů slov evangelia, vidíme: že co Ježíš říká, také žije a plní. On, muž slova, Boží Syn ukazuje, že neruší Tóru – Starý Zákon, nýbrž poukazuje, jak je vysvětlován, jak jej tehdejší představitelé žili. On sám, co by zbožný hebrej, žije podle tehdejších přikázání, ale skutky ukazuje na správnost pochopení daných slov. 

 

zdroj: https://www.flickr.com/photos/drgbb/

Sv. Řehoř píše: „Hlasem a přáním se zabíjí, i když se přitom nevztáhnou ruce na bližního.“ Člověk umí pěkně sdělit, pochválit, nebo pohledem, slovem druhého urazit. Slova, která vycházejí z našich úst, mají znít – rezonovat, s našim nitrem. Co na srdci, to na jazyku. 

Ježíš nám připomíná, konkrétní kroky. Nemáme se dívat chtivě na ženu, nebýt v rozporu s bratrem či sestrou, jinak nemůžeme prožít dobře a plnohodnotně mši svatou. Ta vyžaduje čisté a toužící srdce po Bohu a dobrých vztazích a pohledy mezi lidmi.  

Být lidmi čistého srdce, to je každodenní práce v životě každého z nás. Denně rozlišujme naše touhy v srdci. Prospívá člověku si udělat revizi: jak to mám ve vztahu k Bohu, jak to mám ve vztahu k lidem, a jak jednám slovem, tělem ve vztahu sám k sobě.  

Je-li někde slabost, špatný skutek, máme zde možnost milosrdenství – ve svátosti smíření. Je lépe to udělat před mší svatou, nebo odejít během, než si na něco hrát. Člověk jedná podle zdání, ale Bůh vidí do srdce člověka. Buďme pravdiví a upřímní. Ať se nám život daří dobře žít.  


Žehná o. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK

Biblické signály - 3. neděle v liturgickém mezidobí - Neděle Božího slova (26. 1. 2020)

 


 

 

1. ČTENÍ Sir 15,16-21  
Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. (Bůh) před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá (Bůh) to, co kdo bude chtít. Převelká je moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí. Jeho oči (hledí) na ty, kdo se ho bojí, on zná každý lidský skutek. Nikomu neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení, aby hřešil. 


Žl 119,1-2.4-5.17-18.33-34 
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, 
kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. 
Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, 
hledají ho celým srdcem. 
Tys, Hospodine, dal svá nařízení, 
aby se jich dbalo svědomitě. 
Kéž jsou pevné mé cesty, 
abych zachovával tvé příkazy. 
Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ 
a zachovával tvé slovo. 
Otevři mé oči, 
ať pozorují divy tvého zákona. 
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, 
a budu ji věrně zachovávat. 
Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon 
a chráním ho celým svým srdcem. 


2. ČTENÍ 1 Kor 2,6-10 
Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety pro nás předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale – jak stojí v Písmu – (my zvěstujeme) to, co `oko nevidělo, co ucho neslyšelo, nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují'. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží. 


EVANGELIUM Mt 5,17-37 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.' A já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Nezcizoložíš!' Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.' Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.“