Chaos, hněv, zahořklost a rozdělení. Takto by se dal charakterizovat vztah mnoha lidí k církvím. Jsme svědky rozdělení věřících v přímém přenosu a nyní, v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů máme možnost opět „přiložit ruku k dílu“ v nacházení možností společného dialogu a spolupráce mezi jednotlivými denominacemi.


Tématem prvního dne Týdne modliteb je smíření. Čím dál častěji se můžeme setkávat s lidmi, kteří odchází z jedné církve do druhé, nebo opouštějí náboženství jako takové. Dále se můžeme setkat i s tím, že někdo látá na další denominace. Tyto přesuny, odchody a nadávání na druhé jsou už pouze následky neuzdravených zranění, která si neseme nebo stále mokvající rány bolestivé historie. Všechna tato zranění mají společného jmenovatele – neodpuštění.

Nyní je čas veškeré tyto bolesti odevzdat Pánu, aby je uzdravil. Když jsme jako křesťané byli vyzváni k tomu, abychom se milovali navzájem,  jako nás miluje Kristus (Jan 15:12), je naší povinností nenechat naději na usmíření uhasnout pod tíhou starých rán. Nebeský Otec má moc tyto rány uzdravit, darovat pokoj do našich srdcí.

V tyto okamžiky mohou být příhodná Pavlova slova z listu Římanům - „přemáhej zlo dobrem“ (viz. Řím 12:9-21)

Abychom dokázali odpustit těm, kdo způsobili a působí bolest v našich srdcích, modleme se k Otci:

Bože, dárce odpuštění,

osvoboď nás od bolestných vzpomínek na minulost,

které zraňují náš společný křesťanský život.

Veď nás ke smíření,

abychom skrze Ducha Svatého

nenávist překonávali láskou,

hněv vlídností

a podezřívavost důvěrou.

Prosíme o to ve jménu tvého milovaného Syna,

našeho bratra Ježíše.

Amen.

 

Autor: @PetrST | článek byl původně napsán pro web farnosti Rajnochovice